domenica 31 ottobre 2010

Sercq

~


~


+ Sercq ~ Sark ~ Sèr - Normandöarnas lilleputt, L'coneille
++ Europas tungomål

DTele, DN, SvD, Gp

Andra om: , , , , , , , ,

Asynjan Sol

~
gift så allt med Glen
Götet, Svärjes solsida

alla heter Glenn

~
+ Älvastrålning, अम्बा, Månens d(r)agLuna LuvicaFrida Fredag

Gp, SvD, Exp

Andra om: , , , , , , , , , ,

Kort men Gott

~
din våthet
med munnen jag smakar
i min såthet

~
+ ErotikuGoe smage, Kärleksfjord, Din fukt, Tevinà

Aft

Andra om: , , , ,

Kurderna i Armenien / Ermenistan

~
Det är inte bara i Turkiet och Irak som kurderna finns, även exempelvis i Armenien finns en kurdisk befolkning, om än något mindretalig. Kurderna som bor i Armenien talar språket som heter kurmandji, som är tillhörigt den indoeuropeisk-iransk-västiransk-nordvästkurdiska språkfamiljsgrenen. I Armenien är de ungefär 30 000 som uppges tala kurdiska.

Det kan ehuruväl finnas upptill något över dubbelt så många kurder i främst nordvästra Hayastan, eller Ermenistan som de benämner Armenien, än vad det finnes talare av kurdiska. Det finns sparsamma möjligheter för kurder att studera sitt språk i Armenien og tungomålet figurerar osså sparsamt i radio.

Många av kurderna, uppemot 40 000, i Armenien är yazidier, de får här följa sin religion helt fritt, många av dessa har flytt till Armenien under 1800-talet och början av 1900-talet från förföljelser i Turkiet och annorländes. Under Nagorno-Karabakhkonflikten var många icke-yazidiska kurder där tvingade att lämna sina hem.

Än har inte konflikterna nått sin vägs ände.

~Kurdiska PKK misstänktes initialt ock instinktivt idag ha orsakat sprängdetoneringen i Istanbul, se om det turkiska Kurdistan i min Kurdiskan och kurderna i turkiska Kurdistan, ännu mer utvecklat är det i boken Europas tungomål som inkluderar Anatolien ock Transkaukasus.


DN, SvDSvD, SvD, SvD, Gp~

sabato 30 ottobre 2010

Sängnalkning

~
äntligen kan jag så vila ut
sova en stund
med själen i lugn o ro
vaggandes till sömns
det skall bli så skönt

erektionen är väck
tömd på sin säck

~+ Gäta ström

DN, SvD, Aft, Aft

~~~Ett år sedan~~~

- Självmord.

~

Andra om: , , , ,

Homo Habilis et Homo Erectus ock deras språk – Europas tungomål XIV

~
Vi av art homo skiljde oss antagligen från våra närmaste släktingar som tillhöre släktet människoapor för cirka 5-8 miljoner jeeran sedan og det finnes en mängd olika teorier om när vårt språk, eller rättare sagt vår mänskliga språkförmåga, började tas vid. Vissa menar att språkförmågan kan ha utvecklats för fyra miljoner jeeran sedan, andra ser det mer troligt att den skulle ha uppkommit för 2,5-2 miljoner år sedan då homo habilis levde emedans extremister ser talets begynnelsetid för bara omkring 40 000 år sedan, hvilket skulle innebära att självaste utvecklingen skett inom vår arts historia hvilket får anses vara något absurt om man vidmakthåller artbestämningen före och efter brytpunkterna. Just tiden 40 000 år samfäller ehuru bland annat med uppkomsten utav andra extensivt abstrakta fenomen såsom exempelvis konst, som ehuruväl kan funnits långt längre bak i tiden än vad de europeiska magnifika grottmålningarna förtäljer.

Som namnet antyder så var denna habilis-människa händig och haver efterlämnat verktyg och kanske även små slaktstationsrester, detta menar man hade krävt ett visst samarbete och språket anses vara nycklen för ett mer lyckat sådant fenomen. Ett annat faktum som kan tala för habilisspråk är att språkområdena i deras hjärna var tillräckligt stora för att kunna hålla sig med språk, men vi kan givetvis inte vetom om de gjorde det och därmed också verkligen kunde prata. Det kan även vara värt att observera att när det gäller nutida barn så läre de sig oftast rudimentär syntax och semantik innan de börjar konstruera saker, så påståendet kring att verktygskonstuerande borde komma först kanske inte är rättmäktigt. Det finns ehuru även motsträviga påvisningar och det är att habilismänniskan inte verkar ha varit bofasta, men det skall framhållas att man egentligen är relativt osäker på denna punkt, de var i och för sig inte fullskaliga nomader heller, men skillnaden är att alla etniciteter som vi känner till, inklusive de inom nästkommande art erectus, har haft någon eller några slags hemmabas/er som man förflyttat sig emellan - habilisarna vandrade bara omkring utan någon som helst kontinuitet verkar det som, och på detta sätt beter sig varken nomader eller jägar-samlarfolk. Hemmabas/er-användandet är en av de saker som många vill karaktärisera som speciellt hemmahörande inom det mänskliga levnadssättet; det okontinuerliga vagabondlivet är mer ett apbeteende än ett människobeteende enligt argumenten, detta fastän revirtänket är hårt suttet hos många apor. En kan givetvis ej vara säker att det verkligen var så, då vår kunskap totalt baseras på de få efterlämnelser som dessa varelser lämnat, dessutom så skall man inte heller definiera hemmabas/er-användandet som endast ett mänskligt karikatorium ~ ty väldigt många arter har faktiskt i någon form något som de, eller vi, antagligen kan kalla ett hem eller ett hemmaområde.

Vissa forskare har menat och försökt påvisa att habilismänniskan är den första att utveckla vissa ur språklig synvinkel viktiga delar av hjärnan, men detta är svårt att påvisa då hjärnan inte fossiliseras och forskningen härmed även här givetvis får bygga på det som efterlämnats, d.v.s. det rör sig om skelettundersökningar. Habilis var også enligt många de första att mer kontinuerligt använda sig av den högra handen, hvilket visar att hjärnan har kommit till det stadiet att den har kunnat specialisera sig på de olika hjärnhalvorna.

En sak som skulle innebära slutet för teorin om habilis som föregångare till vårt språk skulle vara om en mindre ansedd teori skulle visa sig ha rätt - teorin om att habilis enbart skulle vara ett sidospår på det mänskliga släktträdet och inte en anfader till den senare erectusen. Men däremot så skulle det ge ännu intressantare infallsvinklar om det skulle visa sig att habilis och erectus hade språk, men att de inte hörde till samma släktgren varvid också habilis skulle höra till en sidogren i människoutvecklingen - detta skulle innebära att anfadern till de båda også, troligtvis, måste hava behaft förmågan till språk och då går vi alltså ännu längre bak i tiden ~ det anses ej särledes troligt att språkförmågan har utvecklats två gånger i historien och absolut inte så nära inpå varandra. Genom det för oss i nutiden oklara släktträdet och förhållandena emellan de olika skelettala efterlämningarna, så torde anfadern till både erectus och habilis härröras ända bak bakom hela homosläktet och ifrån det dunkla australopithecusröran, där en ganska oklar bild råder. Men det vi vetom om dessa anfädrar säger att så ej äro fallet, men om det nu skulle vara så så är det icke troligt att habilis skulle ha dött ut med en sådan förmåga då det skullo innebära en väldigt stor fördel gentemot konkurrenter i naturen, inte ens dess artfrände erectus skiljde sig särledes mycket åt i exempelvis storlek att det skulle blivit någon större ojämlikhet emellan arterna, utan det hade blivit en relativ jämlik kamp om resurserna och därmed om överlevnaden - båda skulle ha kunnat överleva. Erectus anses ehuruväl, av de allre fleste, istället vara en utveckling ur habilis, eller någon specifik habilisgruppering.

Om vi återgår till skillnaderna emellan arterna och varför det troligen var erectus som utvecklade protospråket, så kan man påpeka att det förvisso var habilis som påbörjade användningen och skapandet av lättare verktyg, men detta behöver inte betyda att man kunde kommunicera på ett mer komplicerat vis än vad andra djur göre - även schimpanser, andra apor samt andra djur använder sig av verktyg og i viss mån så produceras osså dessa. Myrorna var exempelvis långt före oss med att odla och därmed använda sig av jordbrukets saft - detta var något som människan kommo på för bara några tusen jeeran sedan, detta även om vi har ett finurligt kommuniceringssätt. Jordbrukets tillblivelse haver i och för sig ingenting med habilis och utvecklandet av språket att skaffa, men å andra sidan så visar det på ett bra sätt att materiella framsteg och annan utveckling inte behöver hava med språk eller annan kommunikation och graden av dessa att beskaffa, även om detta naturligtvis underlättar.

En av de viktigare skillnaderna är även deras territoriella anspråk. Habilis bevistade enbart subsahariska Afrika emedan erectus tog sig vida över världen, ända till Europa i väst samt Kina och Jawa i öst, hvilket kan tyda på att de hade en högre grad av flexibilitet och språket kan då ha varit nycklen till, eller en del utav, denna flexibilitet. Men det skall osså i sanningens namn påtalas att det återigen inte behöver vara så, ty vargar och leoparder med andra djur genomgick samma geografiska utveckling under samma epok och det utan att kunna föra abstrakta eller taktiska samtal med varandra. En grund för några sådana påståenden måste således ses med förundran, dessa våra anfädrar/mormödrar hade då inga kartor eller satellitbilder och de fåtaliga som befunno sig i nordöstra Afrika som tog stegen utanför det som vi idag kallar Afrika uppfattade givetvis inte detta på något vis, förutom att de allra första såg att nästa vy de kommo till vart obefolkad og därmed fri att besätta.

Den största skillnaden av alla, om det inte vore nog, emellan erectus och habilis är elden. Habilis varken skapade eller använde sig av elden i någon känd form emedan erectus använde sig av den för sitt dagliga leverne, bland annat för att jaga djur emot avfallsgrunder eller träsk. Förutom i skrämselsyften så nyttjades även elden i hemmen där de kanske använde elden för mattillredning, men givetvis även i rent avskräckningssyfte riktat åt andra arter. Erectus kanske däremot inte skapade elden. När människan började skapa eld och därmed bemästra den är nog ett senare påfund, ett påfund som vissa till och med av anledning utav isolation glömde av hvilket vissa australier visar prov på. In i modern tid så bar tasmanierna elden med sig för att hålla den vid liv - man kunde inte skapa ny, de glömde även hur man gjorde benverktyg - tala kunde man dock. Alla deras språk är nu hädansläckta likt.

Alla borde eljes vara överens om att språkförmågans utveckling må ha skett senast någon gång den senaste årmiljonen, då hjärnvolymen har ökat med nästan det dubbla. Hjärnvolymen började förvisso att öka för redan tre miljoner jeeran sedan, men hastigheten i förändringsprocessen ginge antagligen snabbare under den senaste årmiljonen d.v.s. under homo erectus tid. Man antar också att utvecklingen av förmågan har pågått under en lång tid, då det är många genetiska säregenheter i samklang som behövs för att man skall kunna föra sig med ett språk - och genetisk förändring tar ofta icke vid i en rasande takt utan pågår under långa tidsepoker, och det kan lika gärna vara slumpen som har fört oss fram till den situation som vi nu befinner oss i. Man kan inte heller utesluta att det har skett genom ett naturligt urval både vid överlevnadsfrekvensen hos de med större talförmåga, eller på detta tidiga stadium kanske man hellre skall kalla det ljuddiffereringsförmåga, då de hade bättre möjligheter att kommunicera och därmed jaga samt överleva, og att det i reproduceringsavseende bleve en prioritering av denna förmåga på grund utav dessas bättre överlevnadsmöjligheter. Detta kan i vissas instängda ögon ses som om det menas ha varit en könsspecifik utveckling, men så är givetvis inte fallet, ty överlevnaden av arten hänger inte på ett kön allena utan på alla de individer som där ingår, att anförskaffa mat genom olika förfaranden är inte ett köns syfte, utan både kvinnor såsom män har med största sannolikhet, men kanske med olikhet i olika kulturer, varit verksamma inom de flesta områdena, allt från jagt till samling, från beredning till uppfostring - i det sistnämnda har ju dessutom språken en given plats.

Detta hjärnresonemang skulle då också kunna förklara varför det skedde en successiv förstoring av hjärnvolymen hos människan, de andra valdes helt enkelt bort av parterna eller av naturens gång genom att deras förehavanden icke fick lika lyckade resultat som dem som kunde kommunicera på ett lättare sätt - detta är givetvis en synnerligt darwinistisk syn, därvid antagligen inte helt osann. Förutom ljudförmågan så måste givetvis hörselapparaten ha utvecklats jämsides för att det skulle få ett lyckat resultat, hvilket måste ha tagit tid i anspråk. Innan så trodde vissa forskare att en föregångare till talat språk skulle kunna vara ett användande av ett teckenspråk, och menat att detta varit specifikt nyttigt i jaktsituationer, men nu har man gått ifrån denna linje då man förstått att ett teckenspråk är precis lika komplicerat ur alla synpunkter, om man bortser från talapparaten, för en individ att framföra samt tolka og det är därför inte en förspråklig variant för de som inte har denna språkliga kompetensförmåga i hjärnan, utan teckenspråket är enbart en variant till det talade språket när språkförmågan väl har utvecklats i hjärnan - däremot så kan vi ju givetvis i likhet med flera djurarter signalera sinsemellan för kommunikation. Det är språkförmågan i huvudet som är det primära för båda varianterna och det är därmed främst denna som är intressant.

Vad det egentligen var erectusarna talade om, om de nu så gjorde, vet man icke, talat språk bevaras ju ej. En intressant teori går ut på att de pratade protospråk, eller ungefär som Genie, som apor som signalerar, eller som barnaspråk som inte har kommit över tvåordstadiet ännu. D.v.s. inte fulländade språk, och i erectus fall skulle ju det bero på att de inte hade utvecklat förmågan in extenso och inte kunde prata det vi idag kallar ett fullständigt språk, utan de fingo hålla sig med enklare varianter, ungefär som pidginspråk - men med den skillnaden att erectus icke kunde utveckla sitt pidginspråk till ett mer fulländat sådant. Nu finnes ju möjligheten för pidginparlörer att utveckla sitt språk till ett fulländat tungomål, hvilket vi i detta fall benämner kreolspråk, men i erectus fall så bliver det allena ett pidginpråk då kreol har andra konnotationer än de som här menas.

~Axat från boken Europas tungomål. Om ovannämnda Genie axade jag här.

Kultur, inklusive den språkligt förmedlande, har funnits hos människosläktet under väldigt lång tid, i hvilka former är ehuru upp till bärarna utav den, samt de strukturer de verkar inom, eller från, SvD, DN.

venerdì 29 ottobre 2010

Biosfärica

~
mörka karga häll
blickandes upp i klara himla valv
när gnistring så sker

böljande grönska i sprid

~
+ Livet, Sarvabîja, Vatten på Jorden, La fena têra

DN, SvD

Andra om: , , , , , , ,

Mi sun lumbard

~


~


+ Lando lombard, Popoli e Terre della Padania, Popoli europei
++ Mi sun lumbard

DTele, SvD, SvD, DN, DN

Altre blogs svedese: , , , , , , , , , ,

Att förbjuda Jantelagen

~
skulle va som att förbjuda svenskhet

~+ Avund, Jag undrar ofta, Homo sapiens janticum, På expedition i svenska landet, Überjantekollektivistisk våldtäkt

DNDN, SvD, SvD

~~~Ett år sedan~~~

- Överhet.

~

Andra om: , , , , , , , , ,

giovedì 28 ottobre 2010

Undran

~
när hela det inre skakar av tårar
varför är det så här var dag?


~+ Själstryck, I själen min

Andra om: , ,

Faliskerna et Faliskiskan

~
 

Faliskerna var ett italiskt antikt folk som var bosatta strax norr om Rom samt fungerade som en förbindelselänk mellan etruskerna i norr, som de varo kulturellt influerade utav og därmed närstående med, samt söderliggande område, de spelade alltjämt därmed en relativt viktig roll, men underkuvades av romarna i och med erövringen 293 f.kr. Före detta var man självständiga, men stödjandes det Etruskiska förbundet. Etruskerna benämnde dem som feluskeś, dem själva som falesce, enligt vardera en inskription.

Huvudorten Falerii / Veteres, nu Civita Castellana, förstördes 241 f.kr. och befolkningen flyttades till Falerii Noui, vars namn åtfinnes än hos kyrkan S. Maria di Falleri som dessutom har väggar från 300-talet f.kr.. Vid destrueringen av Falerii skall 15 000 falisker fått sätta livet till. Språket bedömes ha utdagats runt år 150 f.kr., insassimilerat i latinet.

Faliskerna hade långtgående kulturella kontakter med etruskerna og deras kultur bleve närstående, men de språkliga skillnaderna kvarstår - faliskerna var ett italiskt folk, tillhörandes den indoeuropeiska språkfamiljen, emedans etruskerna hamnar helt utanför dessa enteter som troligtvis, likt baskerna av ännu idag, utgjordes utav en preitalisk befolkning. Det kan även vara så att vissa faliskiska lingvistiska egenheter är av etruskisk härkomst. Den latinska arkaiska varianten som var förhärskande i Praeneste var kanske ett övergångsspråk emellan faliskiskan samt latinet, och hade även den vissa fonetiska egenheter gemensamma med faliskiskan og törhända med etruskiskan, vars inflytande den stod under.

Att faliskiskan var särleda nära besläktat med latinet haver man kunnat uttyda utav de omkring 100 inskrifter som ännu finnes bevarade, hvilka antagligen har visat att faliskiskan potentiellt kan vara det språk som stod latinet närmast. Det verkar stå klart att faliskiskan är ett klart nabospråk till latinet, detta gör givetvis att de båda skiljer sig åt en del ock i vissa av de element som i faliskiskan är olika latinet, liknar språket, ibland identiskt, istället umbriskan, antagligen för att det likväl var ett geografiskt nabospråk. Det finns ehuruväl vissa som menar att faliskiskan allena var en latinsk dialekt, att de äro olika tungomål synes dock bland annat genom att de har haft distinkta utvecklingslinjer utifrån ett protolatinofaliskiskt språk. Det är även så att vissa utvecklingslinjer som äro gemensamma för alla regionala latinska varianter saknas i faliskiskan emedans faliskiska fenomen ej äro förestående i de erkända regionala latinska varianterna, hvilket är en tämligen god måttstock för att utesluta faliskiskan från att bli kallad ett latinskt patois.

Orden för ‘imorgon’ samt ‘idag’ blir på faliskiskan visavi latin följande, cra ock cras, foied og hodie, relationen emellan f / h synes även exempelvis i ordet för ‘son’ som på faliskiska var hileo emedans latinet ju haver filius. Man har hittat soppformade dryckeshjon, kylikes, som är dekorerade på både in- såsom utsidan med röda figurer i en erotisk scen på svart bakgrund.

Inskriptionen är med svart skrift på röd bakgrund och lyder foied·uino·pipafo·cra·carefo, hvilket betyder ‘Idag dricker jag vin, imorgon är jag utan’. Detta går i alkoholfrihetens språk, latinets libertatis ger på faliskiska loifirtato, hvilket givetvis är ett ord med samhällelig tyngd.


~


+ MarsRomulus romantik

Underbyggt delvis utav infon i boken Europas tungomål.

~~~Ett år sedan~~~

- Faliskisk bakfylla.

~

Andra om: , , , , , , , , int; bilden är från wiki. Andra antika spörsmål, SvD.

mercoledì 27 ottobre 2010

martedì 26 ottobre 2010

Mentawaibladapa ~ Presbytis potenziani

~

Languren Presbytis potenziani (Bonaparte, 1856) lever på Siberut, Sipura, Norra samt södra Pagaiöarna i Mentawaiöarna utanför västra Sumatra, ofta i monogama par, hvilket äro ovanligt för sorten.

IUCN klassificerar potenziani som sårbar, samtidigt som den är på appendix 1 hos CITES, alla andra presbytis är på appendix 2.

Potenziani är endemisk till Mentawaiöarna där hoten från skogsskövling är aktuellt, samt att de ständeligen jagas som föda av den allt växande befolkningen.

Runt 45 000 människor bor på de kvarvarande habitaten om 4500 kvadratkilometer.

~
+ Båtflyktingar

Gp, SvDSvD, SvDDN, DNDN

Andra om: , , , , , , , ,

Frida Fredag

~
Freja, den sköna Syr,
fruktbarhetsgudinnan sör
en katta i amourism

krävandes offer av sina dyrkare
i magiskhetens sältande mar

jag giver dig mitt sinne, själ og hjärta


Frigg, den kärliga,

härskarinnan av Asgård,
vigör av moderskap o äktenskap
har sex alltjämt med fler

hennes naturliga rätt


Frigg og Freja,

gudinnorna tu
insieme initialt

kvinnornas heliga börd
ärade i fridens dag

~
+ Naturens samhet, Sjöjungfruelig klarhet, Dina smaragderÄlvastrålning

SvD, SvD

~~~Ett år sedan~~~

- Det gudomliga trädet.

~

Andra om: , , , , , , , , , , ,

lunedì 25 ottobre 2010

Människojakt

~
jag hoppas att en nation av aliens besöker våran jord, delar upp våra kontinenter samt gör ett årsligt, över, uttag

dödandes hej vilt, så som vi

~

speciellt svenskar, samt andra, som mest dödar för nöjes skull i olika slags organiserade dödandekampanjer, bör de rikta in sig på

~

Älgars livslängdDet positiva med regeringens vargjakt, Jakt, Logica sueciana, I den mörka mörka skogen springer svenskstammen, Dödandeparadigm.

Andra om: , , , , , , , , , ,

Frihet – Ama-Gi – Europas tungomål XIII

~
Nedan är den sumeriska kilskriftssymbolen för ordet för frihet, ordagrannt dock i sin betydelse av ‘återvändning till modern’, ama-gi. Ett av världens äldsta abstrakta tänkanden i skrift, häruti denna låtes tungan släppas fri, ovan biologi lämnas till bina att surra kring.
~
Axat från boken Europas tungomål. Referensen om bina åsyftar ett tidigare omnämnande.

Aft

Andra om: , , , , , ,

Varandet

~
jag ser aldrig vad du ser
du ser aldrig vad jag ser
det är därför vi är

~
Andra om: , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Shanti - शान्तिः.

~

domenica 24 ottobre 2010

Napolitudine - Federico Salvatore

~


~


+ Napoli - la città piu bella del mondo, Quartieri Spagnoli

DN, DN, SvD

Andra om: , , , , , ,

Abrahamitiska trossystem

~~

+ Odium teologicum, Baphomet, Muhammed Lando, Ego Lando


~~~Ett år sedan~~~

- Universal eyes.

~
Censurerad av media

1:a Inskränkning – Europas tungomål XII

~


Nu skall man dock icke baktala alla andra arters kommunikationsförmåga samt samhällsbildningar, för ty sådana finnes i en ofantlig mångfald men denna lilla skrift handlar, som titlen förtäljer, bara om något så nedderiverat som om språk som har sin kulturella grund i ett mänskligt talat språk där dessa talade språken av hävd talas i det som av denna skrift definieras som Europa, inklusive hela Ryska riket. Varken såkallade nya invandringsspråken, helt nya, och inte heller teckenspråk eller andra språk såsom djurspråk eller kulturellt betingade kroppsspråk åtfinnes i denna skrift. Måhänt i en senare. Ovan var bara en mycket basal genomgång utav något som sträcker sig utanför denna skrifts mentalitet.

~Axat från inledningskapitlet i boken Europas tungomål, se Innehållsförteckning. Oavsett denna visibla inskränkning så går boken, den mest heltäckande på svenska, igenom den naturligt förekomna interna kulturella og sociokontextliga mångfald som finnes inom Europa, et al, på så vis gör den även upp med de olika nationalistiska mytbildningarna.

Även då de allra nyaste invandrarspråken inte finns med, så finns många utav de tidigarekomna, samt så klargör boken både muslimers, judars, samt andras, hemmahörighet i den historiska basen i Europa, ända upp till Östersjön, och över. De förekomna förtrycken redogörs likväl.

SvD, DNDN

Andra om: , , , ,

venerdì 22 ottobre 2010

Abhaz Erkek Giysileri / Abkhaz male costumes

~


~I Abchazien bor inte bara abchazier, utan även bl.a. afroabchazier, pontiska greker, armeniska homshentsiker / hemshinler, ryssar, abkhaziska romer, georgier, megreler, samt, judeogeorgier - se om dessa i boken Europas tungomål.

+ Abchazien - Vid Svarta havets kust

DN, DN

Andra om: , , , , ,

~~~Ett år sedan~~~

- Kärleksstratosfären.

~

giovedì 21 ottobre 2010

Mobbning

~
det talas mycket om nätmobbning nu för tiden, men det är väl ingen skillnad från tidigare mobbning, förutom att det är bakom en skärm, ej in tha face, men i övrigt är det samma som alltid, pöbel i aktion.

~+ Avund, Snacka skit

SvD, SvD, SvDDNDN

Andra om: , , , , , ,

दुर्लभम् अभिलषति मनोरथह्

~
रमणीया वनानि शोभनम् जलं च पश्यामि

- नग्नम् त्वाम् नयामि


~


‘Durlabham abhilasati manorathah’

ramanīyā vanāni śobhanam jalam ca paśyāmi

-nagaram tvām nayāmi~~~


”Önskan följer efter ouppnåeligheten”


Jag ser sköna skogar samt skinande vatten

- jag tar dig till staden


~
+ Primordial Survival
++ Lost language of the Bo, Tampa, Utrotning på Aleuterna, Ainu - First people of Japan

För Europas samt norra Asiens utrotningshotade språk o kulturer se min Europas tungomål.

DN, DN

Andra om , , , , , , , , ,

Antisemitismen i Malmö - Perceptionsproblem

~
alla; polisen, media, båð svensk som internationell, politikerna, främlingsfientliga sverigedemokrater, judiska instanser, dem alla, hava hela tiden anfört att det äro muslimska eller arabiska malmöbor utav invandrarbakgrund som står för antisemitismen i Malmö

men det vare föga förvånande att det i många fall röre sig om räliga vellingeslynglar~

+ Sveriges segregationsproblemSverigedemokraterna, Strö roser i öknen, Rosengårdsrapporten - en lägereld från Malmö

Censurerad i media

La chatte – Erotica XLI

~
la chatte est la chef
nous caressons volontiers

chaleur volcanique

~

en livre Erotica.

~~~Il ya un an~~~

- Salve Regina - Min musa Maria III.

~

mercoledì 20 ottobre 2010

martedì 19 ottobre 2010

lunedì 18 ottobre 2010

Eufori

~
mina ögon sluts
når euforin

för där är du

~
+ Din själs alltKärlkramp, i Dig

Aft

Andra om: , , , , , , ,

Tyskar dödförklarar mångkultur

~
de vill ha enkultur

~
Den tyska mångkulturen beskriver jag annars i boken Europas tungomål på sidorna 938-992, tyvärr har jag ej det på tyska.

+ se även mina Nazistisk mångkulturell tolerans, Monolingua

Aft, Gp, SvDSvDSvD, DN

Andra om: , , , , , , , ,

Surrande svärmerier i kommunikativ anda – Europas tungomål O

~
Språket, antingen i tal, händer, uttryckssätt, skrift eller på något annat förmedlingssätt, är det enda sättet på hvilket människan kan förmedla sitt budskap till sina medmänniskor, något som vi mer än ofta känner ett behov utav att göra. Tack vare språket och dess förlängda arm, skriften, så har människan kunnat utveckla sig och sin intelligens, då vi utan denna förmåga antagligen hade stannat upp i utvecklingen vid 2 års ålder i likhet med våra fränder. Utan språkförmågan så hade vi haft ett väldigt konstigt samhälle, om något alls.

Enligt bland annat språkvetarens Benvenistes försorg så kan man förstå att även par exemple bins samhällen i relativt hög grad bygger på språket, bimålet - detta bispråk anses vara relativt väl utvecklat med multilinguell förmedlingsförmåga. Han menar att det inte är en slump att bispråket, som vi ej i övrigt behöver ingå på mer här, är det enda någorlunda djurspråk, eller signalsystem, som åtfinnes i den övriga djurvärlden, och att det åtfinns hos en djurart som lever i ett samhälle likt oss.

~ovan är axat från inledningskapitlet i boken Europas tungomål; Innehållsförteckning. Tvåårsreferensen åsyftar språkförmågan.

den senaste tiden har vi fått se att bisamhällena minskat oroväckande runtomkring på jorden, likväl diskuteras det i SvD idag om arbetarbiets språkföring, samt dess förtvining.

Smeker kattan – Erotica XL

~
du säger du skulle röra mig keligt
men även göra livet mitt oberäkneligt

men detta du skulle ej hinna
för jag skulle göra så du spinna
både kroppsligt, sinneligt, som själsligt
detta osedligt ideligt

min lilla vildkatta, må jag säg tigrinna
du må lyckan stimma, min gudinna
detta får du i dig finna

~
Ovan smekning är med i min bok Erotica.

VR, Aft, Aft, Ssv

~~~Ett år sedan~~~

- Äntring.

~

Andra om: , , , , , , ,

venerdì 15 ottobre 2010

Manifestazione per la lingua veneta

~


~


+ Rixultato stòricoVenetianska ~ Vèneto ~ VenexiànŁe donne VeneteDoxe venexiàn

Naturligtvis likväl i boken Europas tungomål.

SvD, DTele

Áuter blogs svedexe: , , , , , , , , ,

Caol Ila Distillery, Port Askaig, Isle of Islay

~


Caol Ila, från gäliskans Caol Ìle, uttalas egentligen kull-eela / kull-eihla betydandes rent og slätt ‘Islays sund’. Sundet som åyftas är det emellan Islay og Jura, naboön.

Caol Ilas destillerie grundades år 1846 utav Hector Hendersson, af Glasgow, men gick till en början ej så bra då Isle of Jura-destilleriets ägare Norman Buchanan år 1854 toge över, år 1863 bytte det ägare igen till Bulloch Lade & co som var whiskyhandlare från Glasgow. Härefter komme destilleriet snabbt att bliva en succé varhän expansion togos vid. Runt 30 år efter destilleriets grundelse hade man byggt sig en pir för större ångbåtar för att kunna föra in förnödenheterna man så väl behöver för whiskyns tillblivelse.

Då det även fanns ett stort behov från blendedindustrin så producerade Caol Ila uppemot 680 000 liter om året redan på 1880-talet, men under åren 1930, 1937 samt under det kommande storkriget finge destilleriet hålla stängt med anledning utav de restriktioner som anföll kornet.

Först 1950 komme produktionen igång igen, nu med en ny pir, men skedd efterfrågan i förhållande till den ringa kapaciteten för att producera gjorde att ägarna helt fick stänga destilleriet under åren 1972-1974 för att modernisera anläggningen. 1974 stodo en helt ny destilliseringsfabrikatur färdig innehavandes hela sex pannor istället för de tidigare tvenne.

Det rör sig om sex parallell-kopplade ångvärmda pannor av lökmodellen, mäskpannan rymmer 18 000 liter samt 12 000 i spritpannan. Även mäsktunnan som är av gjutjärn är stor och tager hela 55 000 liter, man haver åtta stycken jäskar som alla är gjorda av trä. Faten skeppas över till fastlandet där man lagrar dem i framförallt american barrells, själva buteljeringen sker sedan i Glasgow. Man började även nu ta in korn från Port Ellen Maltings från att man tidigare mält allt självt.

Från mitten utav 1980-talet har man även börjat göra en nästintill orökt whisky, Caol Ila Highland, detta för att blendedtillverkarna skall hållas nöjda. Caol Ila nyttjas mycket utav drycker såsom Johnnie Walker og Black Bottle.

Den orökta göres någon månad på våren varje år, men i övrigt så är deras produktion primärt baserat på trenne officiella buteljeringar som alla blivit väldans populära, 12-årig, 18-årig samt cask strength, även en 25-årig lanseras regelbundet. Tidigare hade man endast en officiell utgåva.

Vattnet man nyttjar hämtas från en lokal källa, Loch Nam Ban, vars vatten äro väldigt kalkhaltigt strömmandes i en klar ström ner vid Caol Ila, emedans kornet, som skreves, tages färdigrökt från Port Ellen Meltings, rökningen är till omkring 30-40 ppm.

Kapaciteten uppgår till omkring 3,8 miljoner liter per annum og är därmed det största på Islay, destilleriet hör idag till Diageo, men skötaren av idag är ättling till de tidigare generationernas skötesmän för destilleriet.
~

+ Whisky of Ven, Whisky of Ven II.

Ordbajsare

~
ett tillmäle de menlösa ger de menrika
vi själva sägom orerare

samt bekallar Eder vomerare

~
+ Snacka skit, Fisning, Befriande föring, Go to the bushes, Det är den dagen, Jesus får svamp

Vi måste lärom oss tala om bajs, SvD / Exp

Andra om: , , , , ,

Neanderthalare invaderar

~
Den amerikanska offensiven i provinsen Helmand var den största insatsen på nio år. Militärt var den lyckad, men politiskt ett misslyckande. Stödet för talibanerna har ökat

en undersökning av den internationella tankesmedjan ICOS ... uppgav en majoritet att den militära insatsen haft en negativ påverkan på förtroendet för utländska trupper

95 procent trodde att talibanerna hade fått det lättare än tidigare att rekrytera unga arga män

~

stenåldersfilosofi än
in ock dunka skallar, döda i frenesi

stupidt invänta leenden

~+ Sverige medverkar till tortyr, Jag håller med talibanerna, Relevans, Pax hysteria americana, Det feministiska kriget, När väst sprider frihet

citat, Blomgren, Jan, “Offensiv sköt tilliten i sank”, i SvD.se, 9 maj 2010.

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DNDNDNDN
Scaber Nestor, Svensson

Andra om: , , , , , , , ,

Militärt omdöme

~
ironiskt nog var det en jude som dekorerade Adolf Hitler med Järnkorset. Denna man – Hugo Gutmann – flydde sedan Tyskland för USA efter att Hitler tagit makten i landet år 1933.~

+ Warsawaghettots hjältinnaHitler: Peace, love & understandingHitlerskallen revisioniserad,

Judarnas historia i närpå varje europeiskt land genomgås likväl i min bok Europas tungomål.


~~~Ett år sedan~~~

- Australiska apor. Rasbiologi ock.

~
Censurerad av media

mercoledì 13 ottobre 2010

Sumerisk Skrift af Tempel – Europas tungomål X

~
Skriften uppfanns i Mesopotamien emellan floderna Tigris og Eufrat och de äldsta inskrifterna som man har funnit härstammar från templen i Uruk i Sumer från strax före 3000-talet f.kr.. Lertavlorna som man funnit är räknedokument där man förde listor över spannmålssäckar samt kreatur, men man har även funnit andra tavlor som har mer samhällsintressanta uppgifter, till exempel om hur samhället var uppbyggt. Bland annat så verkar det som om sumererna varo de första marknadsekonomerna, då det verkar som om det var de som kommo på den fenomenala idén om pengar samt räntelån. Man höllo sig även med skolor i templena då man funnit lertavlor där läraren skrivit på ena sidan av tavlan emedans eleven fått öva på den andra. De första lexikonen skrevs under denna tid, några hundra år efter uppfinnandet utav skriften, för att kunna hålla reda på betydelsen av alla de tecknen man använde. Andra skrifter är av mer religiös art, emedans andra skapade den skrivna litteraturen.

~Axat från boken Europas tungomål.

Inte mycket har ändrats de senaste åren, SvDSvDSvD, SvD, Dag, Dag, Gp, DN

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , int

~~~Ett år sedan~~~

- Armeniens bas. Snabb historisk look.

~

martedì 12 ottobre 2010

Älska mig

~
jag sover inte
jag äter ej
jag dricker icke

jag röker
jag dricker

förstår du inte

jag mår dåligt
jag är olycklig

jag dör inombords
och jag vill så göra

hjälp mig
kom till mig

älska mig

jag kan inte göra det själv

~
+ Jag, De orörda

Aft, DN

Andra om: , , , ,

Språkets viktighet – Europas tungomål IX

~
Språket har varit ett ypperligt hjälpmedel för den mänskliga utvecklingen; genom att vi namnger olika saker, ting, företeelser och begrepp så kan vi hantera dessa lättare och det gör att vi kan utveckla vårt tänkande kring dessa ting. Denna utveckling haver fått en avsevärd hjälp framåt genom att vi utvecklade skriften och man kan antagningsvis nämna dessa två händelser som de absolut största och viktigaste för den mänskliga tillvaron och den utveckling som skett inom denna, d.v.s. när arten började tala mer utvecklat och när talet kom i skrift. Skriften leder dessutom i sin tur till att språket blir själva grunden för all vetenskap och det den medför i ökad utveckling av den mänskliga kulturen och dess levnadsbetingelser. Självklart så kunde man sprida vetenskapsframgångar genom talet innan skriften uppfanns, eller i skriftlösa kulturer, men det mänskliga minnet är begränsat hvilket gör att varje enskild generation måste upptäcka samma sak igen för de saker som inte har spridits vidare genom talet från de äldre, all kunskap bevaras inte på så sätt. Det blev alltså en extrem rationalisering och effektivisering av allt kunnande när skriften påhittades.

~Axat från boken Europas tungomål som extensivt går igenom den historiska samt nutida mångfalden i Europa, plus lite till, Innehållsförteckningen.

DN, DN, SvD, SvD

Få känner exempelvis till att na-denes, inklusive navajospråkets, eventuella forntida språksläkting fortfarande talas i Ryssland av några få keter, SvD.

Andra om: , , , , , , , int

~~~Ett år sedan~~~

- Offensiven mot Swatdalen.

~

lunedì 11 ottobre 2010

Forskningsnationen Sverige - Klargörande spjutsexforskning

~
Doktorsavhandling vid Uppsala visar
att övergrepp, på kvinnan, sexlivet skadar

~


de här nya rönen kunde man läsa om i Sydsvenskan 050802,
jag har ehuru ej härefter vidareforskat i ämnet

~+ Tidig våldtäktSvart statistik, Skjorta av och på, Barbarism

Ssv, Aft, Exp, DN, DN, Gp, SvD, SvD

Andra om: , , , , ,

Kattan – Erotica XXXIX

~
en kattas njutning kommer alltid främst
samt bör så göra för både kattan som annan
det bör alla anse

en katta mottar mer än gärna smekningar o kel
inte bara från en, jag menar varför då?

en katta är manipulativ, eller kan va
hon går gärna in till grannen för kel
utan att säga något

en katta skall åtrås, dyrkas, älskas, smekas
utan avvikelse, annat än så tolereras ej

hon är en äkta predator,
och den bästa varelsen som finns på denna jord


ja jag är bara kille
genetiskt skapad, att åtrå kattan
vad annat kan jag göra
vad annat vill jag göra


det finns inget mer åtråfyllt än kattan
man smälter ihop av hennes bara entitet

precis allt för ert behag
fritt fram för er att njuta av
vilket ni även så skall

~
Denna finns med i bokletten Erotica.

Aft, SvD, Klikk

~~~Ett år sedan~~~

- Ormen.

~

Andra om: , , , ,

sabato 9 ottobre 2010

Den Dubbla artikulationen – Europas tungomål VIII

~
Detta leder oss vidare till att även mycket kort diskutera språkljuden, fonemen, som existerar i ett språk. Antalet fonem i olika tungomål kan så vitt vi vet variera emellan olika extremer, polynesiska håller sig med elva emedan khoisanmål kan hava upp till 141 olika fonem. Skulle man lägga ihop alla världens diversata fonem så skulle man kunna räkna dessa i ett tusental, hvilket såleda blir det teoretiskt möjliga fonetiska innehavandet i ett mänskligt språk utifrån det material som vi har kännedom om. Svenskan har enbart cirka 30 fonem, engelskan haver 40, men med dessa ‘bara’ så havandes vi möjlighet att skapa hundratusentals olika ord som i sin tur kan vara beståndsdelar i meningar i obegränsad längd. Detta förhållande brukar vanligtvis kallas den dubbla artikulationen - utan denna så hade vi varit tvungna att utöka vår minnesfömåga avsevärt då vi hade varit tvungna att uttrycka alla ting med var sin ljudbild. Denna dubbla artikulation är alltså en nödvändighet för att vi skall klara av att spegla verkligheten med språket. Aporna däremot kan enbart urskilja och producera ett dussintal olika ljud/läten med olika innebörder, hvilket tyvärr hindrar dem från att utveckla en mer nyanserad språkanvändning.

~Axat från boken Europas tungomål; Innehållsförteckningen.

Andra om: , , , , , , , , , , int
SvD, SvD

Klimakteriekärringarna

~
Det har länge varit en accepterad sanning att regelbunden fysisk aktivitet kan vara ett sätt att minska de för många kvinnor mycket besvärliga symtomen i samband med klimakteriet. Nu kommer en större amerikansk studie som bekräftar denna uppfattning och som ger ännu större styrka åt motionsrekommendationerna.de som klagar, är ena bara lata jävlar


~

kursiverat citat: Atterstam, Inger, “Klimakteriebesvären lindras med motion”, i SvD 5 januari 2008 s. 16.

~~~Ett år sedan~~~

- Ordtunga.

~

Censurerad utav media