venerdì 18 gennaio 2019

Könsfördelningen hos neanderthalarna - Eurasiens språkfamiljer XLVIII

 
En mer udda social tolkning inom genussfären har Lewis Binford framfört. Hans paleogenusforskning kom till när han studerade mousterianska problematika varhän han blev övertygad att den alldagliga bilden utav ett jägar- og samlarsamhälle og leverna ej var riktigt applicabelt i förhållande på det neanderthala levernet, som han menade var helt olikt det moderna sapiensaktiga. Analyserandes ben og materia från lager om en ålder av 125 000-70 000 år i Combe Grenal i västra Frankrike fann han att vid varje singelst ställe så fanns förestående tvenne olika koncentrationer utav ben og artefakter, i nästområden hade avlämnats mycket askmaterial som klart indikerade att eldar hade brunnit där, ack ej några eldplatser, samt så funnos stora mängder simpla flakade verktyg gjorda utav lokalt stenmaterial og benmärgsfragment. På andra håll funnos splittrade bevarningar utav smärre koncentrationer utav ben samt mer sofistikerade stenverktyg, såsom handgjorda skrapor, som dessutom varo gjorda utav material som tagits dit från lokationer på annat håll, men inte bara detta, utan även benen man hittade associerat till dessa verktyg varo reguljärt gjorda av djur som levt vid andra främmande lokationer än de som de hittats i. Ej allenast stenmaterialet för handgörandet av verktygen, utan även djurfödan, har alltså burits in från distinkta og distanta områden för förtäring og förgörning in situ. Detta visar absolut på något inom den sociala verkligheten neanderthalarna levde i. Binford menar att nästena varo där kvinnorna höllo till emedans tillordningsplatserna varo hansliga förehavandesplatser, samt att det ej finnes några alls bevis för att neanderthalarna vid Combe Grenal bott på något slags familjebaserat vis utan de kunne likväl enbart hava möts för kopulativa orsaker enkom.
~

Axat från boken Eurasiens språkfamiljer.