mercoledì 30 maggio 2012

Blåhuvade svennar ser vitt

 ~
jag raljerade kring att det främst var niggrerna som skulle åtsättas när ordet nigger förbjöds i New York, då det främst är niggrerna själva som nyttjar kromonymen nigger

detta även om det som nämnt endast är en kromonym, likställd i ord samt färg med svarting, svart, eller, blåman, eller då, blåmänniska, en blåhen. Även ordet blatte kommer härav, ankommet från romani blāto / blawato ‘blå’, ett inlån från ett sydslaviskt språk. Även hos de sistnämnda nyttjas för övrigt kromonymer såsom vita serber, vita kroater, vita ruser, röda ruser, men även förståss svarta kroater, svarta ruser, svarta Ruthenien. Gulingar bor lite längre österut.

men man behöver absolut inte titta så långt som till det gamla stora slavhållande landet USA, the land of the unfree, utan även i Sverige angripes alla olika möjliga situationer där svarta, eller andra icke-vita, framställes på något endaste vis, i publika sammanhang, oavsett syfte

att vara färgad i Sverige, är att icke få synas, i midvintersnatten, ej ens när solen står på

till og med när svarta människor framställer svartheten, i ord eller färg, angripes detta på hårdaste vis, det gällo båð Marika Carlsson som Makode Linde, det är underligt att de själva fåens synas i bild, då visandes, illustrerandes i sin visuella befintliga symbolik, det som i tider förtrycks, samt så än ju ofta göres

svennen må förstå att den är en viting
en icke-färgad person
att hela dennes sinne är vitt
akromatiskt

som en tabula rasa

~+ Postmodernisme premillénaire
++ "Nigger" - i ordhögmoralismens tecken, Mainstream svenssonskalle, USA:s första mulattpresident

Aft, DN, SvD
Taggar: Sverige, samhällerasism, Makode Linde, Marika Carlssonblatte, neger, nigger, färgade, vitt, ord, blåman, kromonym, blå, vit, svart, röd, gul, svennar, idioti, svenska samhället

Problemformuleringen - Postmodernisme premillénaire V

 ~

• Hvilka, främst politiska, idéer äro synbart kontradiktära gentemot, främst den lyotardska, post­modernismen?

I den nyss skrivna problemformuleringen så skreves att det främst äro politiska idéer som kommer att testas gentemot främst den lyotardska postmodernismen, dessa inskränkningar måhändeligen behöves förklaras lite kring. Att det främst äro politiska idéer som testas är med anledning utav att det mycket klart är det mest komparabla ock också det som är lättast att jämföra med just Lyotard som i många stycken talar just om politik eller närbesläktade områden, även andra mer icke-politiska, men ofta politiserade, områden tages ehuru upp, exempelvis religion, språk, og dylika spörsmål - de fallo dogh vid en inskränkt syn utanför problemformuleringen men äro ändock ack så viktiga för förståelsen utav postmodernism-modernism-problematiken - och ingen kunne väl påstå att varken religiösa eller språkliga spörsmål alltid i alla tider varit utanför den politiska sfären utan det är ju tyvärr främst tvärtom.

Lyotards små samt stora berättelser, som vi senare kommom bekanta oss med, äro også väldigt förmåneligt att jämföra med politiska spörsmål även om de i princip går att komparera eller applicera på snart sagt vad som helst og göres også så livligt i de olika debatterna. Varför det är just Lyotard som framhäves med sådan emfas är för att han är en av förgrundsgestalterna inom det ‘postmoderna’ området og undersökningens samt undersökningsobjektets karaktärer förhindrar en allt för bred samt samtidigt djup genom­gång utav fenomenet som snart sagt breder ut sig över alla möjliga olika discipliner og än fler olika teorier - sådana ‘totalistiska’ skrifter hava en för­måga att bliva allt för långrandiga og ogenomträngeliga för den vanliga läsaren - med andra ord, smått är i detta fallet måhända gott.

När jag sagt detta kan man även tillägga att även om det är främst Lyotard som åläggs i idealtypifieringen utav fenomenet så haver även andra fått spela roll i framställningen - og det behöves väl igge sägas att det givetvis ej är en totalistisk idealtypifiering av postmodernismen utan det är enbart de som här refereras till som fått bidra till denna ofullständiga beskrivning samt tolk­ning utav postmodernt tänkande. Det bör ju dock även uppmärksammas att den föreliggande studien enbart bygger på det andra menar ha hänt i kulturen och eller samhället og ej på några faktiska undersökningar om något faktiskt havandes hänt, även om en liten sublim inblick kring proble­matiken i främst historiska samt religiösa spörs­mål ges.

~Axat, og moddat, från inledande delar utav Postmodernisme premillénaire.

DN, DN, DN, SvD
Taggar: Postmodernisme premillénaire, postmodernism, modernismLyotard, politik, filosofi, samhällsanalys, ideologi, narrationer, berättelser, int

Germanskans lingvistiska kopplingar - Europas tungomål CXLII

 ~
Alla germanska tungomål haver uppstått utur urgermanskan, vissa menar även att denna protogermanska skulle haft nära förbindelser med protokeltiskan eller/och protoitaliskan eller varför icke en grupp kallad germanobaltoslaviska - då likheter med de baltiska samt slaviska språken anses finnas i en så hög grad att närmre släktskap måste existera. Bland annat så menas att germanskan, keltiskan samt italiskan varit varandra närstående och bildat en västlig gruppering i indoeuropeiskan, emedan indoariskan med iranskan och slaviskan var en östlig gruppering emedans baltiskan skulle då ha varit en gränsgruppering, ehuru ståendes närmare östvarianten. Vi sågom under italiskan att någon sådan här norvästlig språkgruppering inte nödvändigtvis behöver ha existerat och den emotsägs givetvis även av tesen om den germanobaltoslaviska samhörigheten. Det har også föreslagits en macroiell germanoillyrovenetothrakisk grupp, men det är ju enbart germanskan som finnes bevarad i nämnvärd grad, hvilket gör en komparering nästintill omöjlig samt något ovetenskaplig. Italogermanskan skall enligt förespråkarna uppvisa likheter i främst tekniska ting såsom fiske, jakt, jordbruk og lag, men även i topografiska och fysiologiska termer. Man har osså haft ett ömsesidigt lånande från de finno-samska tungomålen som står att finna i den finsk-ugriska språkfamiljen.

Det var Rask som slutligen påvisade att germanskan var tillhörig de övriga indoeuropeiska språken och han menade att germanskan stod allra närmast protogrekiskan samt att invandringen till Nordeuropa gått från Skytien. Hans lingvistiska undersökning innehöll inte enbart ordjämförelse, hvilket annars var ganska vanligt för tiden, utan han lade även en större vikt vid en grammatisk jämförelse; fonologiskt så utvecklade han även den germanska ljudskridningstesen en bit.

~


Axat samt moddat från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, språk, Europa, indoeuropeiska, germanska, italiska, slaviska, keltiska, baltiska, int

domenica 27 maggio 2012

Priserna i Venedig

 ~
ignoranta, eller uppseendejagande, omnämningar om Venedig brukar påtala det dyra prisläget i staden, men faktum är att de normala hotellpriserna i något utav de hundratals palatsen eller villorna som ligger ute på öarna som utgör Venedig ligger under normala svenska hotellpriser, faktum är att du, tillsammans med sällskap, kan gå ut o äta sagolika flerrättsmåltider af gourmet, med vin, avec, et apertif, för struntsummor på några svenska hundralappar, eller dricka flaskvis med venetiansk skumpa - ofta godare samt noblare än den bisarrt uppstrissade franska diton, för småsummor

man nämner exempelvis ofta att en minimal espresso går lös på runt 120 kr på Café Florian, ej nämnandes att samma kopp kostar 1,50 euro om du tar den sul bar, på Café Florian

turistfällor drabbar bara turister
de ignoranta utav dem

~Man kan exempelvis inhysa sig i någon av de billiga Appartamento Lando ou Apartment Lando.

+ Venèsia ~ VenedigIl turismo a Napoli, Som det kan gå
++ Florian Zabaione, Prosecco

DN, DN, DN, SvD
Taggar: Venedig, Venezia, Venetien, Veneto, priser, turism, mat, vin, prosecco, Café Florian, turistfällor

EBO - Eget boende - Asylsökandes hemort

 ~
asylsökande som själva väljer vilken ort de ska bo får lättare jobb och bostad. ... Oftast bor man hos släkt eller vänner. ... Det sociala nätverket hjälper dem även efter att de fått uppehållstillstånd

undersökning omfattar alla som fick permanent upppehållstillstånd under tio år

~


valfri boendeort
fri rörelse, eget boende

god enklavisering


~


DN, DN, SvD

citering från Lönnaeus, Olle, “Val av bostadsord ökar jobbchanser”, i Sydsvenskan, 12 december 2008, s. A10.

~~~Ett år sedan~~~

- Kollektivschismen

~

venerdì 25 maggio 2012

Mänskliga rättigheter - Universiella värden

 ~
Sverige, samt alla övriga tysta deltagande länder og medlöpande människor, bör skämmas

VM i Vitryssland
EM i Ukraina

Eurovision i Azerbajdzjan
Loreen bör hyllas

~+ Postmodernisme premillénaire
++ Tysta tystnadenMainstream svenssonskalleDet svenska ljuset

DN, DN, DN, DN, DN, SvD
Taggar: Eurovision, Loreen, VM, EM, hyckleri, medlöperi, mänskliga rättigheter, politik, Azerbajdzjan, Vitryssland, Ukraina

Tvingande sex inom äktenskapet

 ~
redan under 1200-talet förbjuds tilltvingad sex inom äktenskapet i en judisk kabbalistisk text, i Sverige skedde samma förbud först på 1970-talet, i Tyskland kriminaliserades det ej förrän år 1998, då till stort motstånd från den kristna kyrkan samt kristdemokrater

ändå anser sig svenskar vara ett moraliskt föredöme

vetgrinig som ett litet barn
i nylig lärdom av något nytt

~+ Tu est Divina, Erotica, Postmodernisme premillénaire
++ Regi Judeorum, QabbalahDet handlar om respekt, Våldtäkskortet

SvD, SvD
Censurerad utav Dagens Nyheter
Taggar: sex, våldtäkt, tvångsex, äktenskap, förhållande, judendom, kabbalah, qabbalah, Sverige, Tyskland

Germanska stamsamhällen - Europas tungomål CFI

 ~
Man vet ganska lite om de tidiga germanska bosättningarna - av förståeliga skäl, då de ej hade några statsformer utan varo löst sammanhängande stammar som i viss mån flyttade runt relativt vagabondiskt. Men man tror att de som etnisk grupp bildades i Nord- og Mellaneuropa under 500-talet f.kr. samt framöver. När de först försökte expandera sitt område så satte de romerska besättningarna stopp för det och efter det att romarna hade tagit Gallien så försökte romarna göra floden Elbe till gräns emellan de olika folken. Men detta misslyckades då germanerna vann ett slag år 9 och gränserna förlades istället längs Donau samt Rhen. Direkt efter detta försökte germanerna bilda förbund och det bildades två stycken relativt stora sådana, men dessa kunde icke hålla ihop och föll därför sönder redan på 20-talet. Flera olika stammar eller folk uppstod under de följande århundradena för att lika snabbt försvinna ur historien – germanerna levde allstå i de flesta fallen under till synes lösa stamförhållanden som kanske främst går att jämföra med krigar- samt rövarband. Men vissa var således mer motståndskraftiga och gjorde speciellt under folkvandringstiden, som varade omkring 370-600, stora landvinningar tagandes över markområden uppförandes nya riken när det Västromerska riket föll ihop, delvis som följd utav dessa. De flesta av dessa riken föllo ehuru inom en snar framtid osså samman och den germanska befolkningen assimilerades med den inhemska befolkningen och speciellt med den romerska kulturen. De germanska folken och dess kultur hann ehuruväl påverka både kultur och folk i sådan mån att denna påverkan syntes änna in i medeltiden - men å andra sidan så synes ju den romerska påverkan än idag. På östfronten kommo slaverna og togo över de germanska områdena under 500-talet eller kanske något tidigare. Germanerna levde givetvis kvar i de områden som de än levo i, d.v.s. i exempelvis Saxland, Anglen og Jutland, med ‘viss’ förödansfull expansion, för andra folkslag og språkgrupper, vid senare tillfällen.

~Axat från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, germaner, samhälle, stamsamhällenEuropa, Tyskland, Germania, int

~~~Ett år sedan~~~

- Panthera leo

~

giovedì 24 maggio 2012

Folkrensning i Armenien – det azeriska fallet

 ~
Azerierna är ett turkfolk som står turkarna nära, de talar ett språk kallad azeriska / azäriska / azärbajdzjanska och som är ingåendes i den altaiska spåkfamiljens turkiska sydvästturkiska språkgrupp. I Armenien så är det en nordlig form av språket som talas, eller snarare talades.

Antalet azärier inom Armenien har visat sig variera kraftigt under andra hälften utav 1900-talet och framåt då flertalet flyr eller har flytt på grund utav konflikten med Azärbajdzjan och för att gränsdragningarna varierar däremellan, vissa siffror nämner så lågt antal nuvarande talare som 40 000. Många azerer väljer att tala armeniska varvid man kan gömma sin etnicitet.

Det är ehuru inte enkom nuvarande konflikt med Nagorno-Karabakh som ligger till grund för den etniska utrensningen utav azerer i Armenien, redan under åren 1948-1951 deporterades hela 100 000 azerer från landet. 1979 fanns det ändå omkring 160 000 azerer i landet hvilket var omkring 6,5 % av befolkningen. Emellan åren 1988-1991 tvingades de 200 000 kvarvarande azererna fly.

UNHCR sätter nu siffran om antalet azerer i Hayastan till att vara omkring 30 personer, eller möjligtvis upptill några hundra.

~I boken Europas tungomål behandlas Armenien, Azerbajdzjan, samt Nagorno-Karabakh.

++ Artsakh - Lernajin Gharabaghi, Nagorno-Karabakh, De azeriska minoriteterna i Turkiet, Språk i Azerbajdzjan

DN, DN, DN, DN, SvD
Tags: azerer, azerier, Armenien, Azerbajdzjan, Nagorno-Karabakhminoritet, etnisk rensning, int

~~~Ett år sedan~~~

- La Republica de Senàrica - Världens minsta stat

~

martedì 22 maggio 2012

Πρίαπος


~


~+ Tu est Divina, Erotica
++ Pompejisk lärdom, Vår villa i Pompeji, Dionysus Mysteries

Aft, Aft
Tags: Pompeji, Priapus, hellenism, grekisk religion, grekisk mytologi, fallos, erektion, sex, kön, Vettii; Censurerad utav Dagens Nyheter

Paloma Latte Macchiato

 ~

en simpelsam men god samt svagsmakande kaffelikör med grundad kaffe- ock kakaosmak, något len samt tunn, alternativt lam, kan drickas med is eller kyld, men är nog godast ändå i rumstemperatur då smakerna framkommer mer än bättre då, ännu mer vid viss eftersläntring inom mun

säkerligen passande i kaffe, till kaffe, i eller till vaniljglass eller andra påpassliga smaker, samt övriga desserter av dylik karaktär

för den som gillar tunnare smaker

~+ Latte för en patte, Morgonstund, Kahwa

DN
Taggar: Paloma, latte macchiatokaffe, kaffelikör, likör

the Everest of Greek Archaeology

 ~
Den engelske arkitekten Ventris fick 1952 omlägga sin ursprungliga tes kring att den ditentills otydda skriften Linear B dolde ett etruskiskt språk, till fördel för något som numera benämnes mykensk grekiska.

När han 1953 föreläste på ett seminarium i London om det, så rapporterade The Times kring den för dem nya teorin, artiklen sattes jämte en kommentar kring den samtida bestigningen utav Mount Everest varhän det ej dröjde länge förrän upptäckten populärt benämndes som the Everest of Greek Archaeology.

~
DN, DN

Eurovision

 ~
sedan engelskan blev hegemon
förlorade Eurovision sin vision

~+ Europas tungomål
++ Linguiku, Monolingua, La lenga

Aft; Censurerad utav Dagens Nyheter
Taggar: Eurovision, språk, engelska, anglifiera, mångkultur, monokultur, kulturfördärvning

lunedì 21 maggio 2012

Germanskt urhem - Europas tungomål CF

 ~
Germanskan är en av de mest spridda grenarna av de indoeruropeiska språkgrupperna - givetvis tack vare engelskans världsherravälde, samt i viss mån på grund utav tyskans stora spridning i Europa. Folket germanerna uppträder i de antika källorna på 100-talet f.kr. med det nämnda germanska namnet som romarna döpte vissa folk till som bodde grannar med gallerna, men som nu är beteckningen för alla folk som talade germanska. Tacitus som är en av de trovärdigaste antika författarna på detta område skriver i sin Germania att germanerna bebodde ett område avgränsat av floderna Rhen i väster, Main i söder samt Oder i öster och både historiska såsom inskriptionsmässiga bevis påtalar att protogermanerna bebodde norra Tyskland samt kanske södra Norden och många brukar anvisa Sydskandinavien, Jutland, Sydbaltikum samt området emellan Elbe og Oder som antagliga ursprungsområden.

~Axat från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, germaner, urhem, urgermaner, Saxland, Tyskland, Europa, int

~~~Ett år sedan~~~

- Leoparden i indoeuropeisk kultur

~

domenica 20 maggio 2012

Evmari - Mé mús Marî XVIII

 ~
èv Marî,

pénna ed grâzia
al Sgnåur l é tîg

Té t î bandatta stra tótti äl dòn
e bandàtt l é al tô frût, Gesó

Santa Marî, mèdr ed Dío

prêga par nuèter pcadûr
adèsa e int l’åura dla nòstra môrt
~
Âmen

~+ Tu est Divina, Europas tungomål
++ Cappella Lando, Ma musa Maria, Min musa Maria

DN, DN, Púb, SvD
Tags: Ave Maria, Maria, Mariadyrkanbolognesiska, bolognese, bulgnais, Emilia-Romagna, kristendom, religion, dyrkan, språk, Bologna, Bulåggna, döden, bön

Sayfo ~ Qţolcamo - ܣܝܦܐ - Assyriska folkmordet


Sedan islam gjort inträde i de mesopotamska trakterna har en fatwa varit gällande som beskyddade de assyriska kristna, denna beskyddning kom till vägs ände genom det Ottomanska imperiumet och dess påbörjan utav förföljelser och folkmordning under 1800-talet, och 30 000 sägs ha massakrerats under andra halvan av det århundrandet. Det var ehuru senare, i samklang med den armeniska genociden, när ottomanska riket föll och Turkiet tog vid emellan åren 1914 og 1922 som den assyriska genociden svärdsamt hugo fram och två tredjedelar utav assyrierna beräknas ha dödads i organiserade mordpatruller, våldtäckter, utsvältning og liknande, utförda utav turkar och kurder.

Det assyriska folkmordet går ofta under benämningen Sayfo, baserat på det västarameiska ordet för ‘svärd’, och 250 000 beräknas ha bragts om livet i Turkiet, på flera håll dödades hela befolkningarna, 100 000-250 000 assyrier / syrianer / kaldéer beräknas ha funnits kvar därefter. Det är även väl att anmärka att precis som var fallet i Tyskland-Polen så fanns det många civila turkar og kurder som skyddade assyrier på eget bevåg.1932 så vägrade även assyrierna att underkasta sig Irak och äskade skapa en egen stat i den så kallade Assyriska trianglen i norra Irak hvilket ledde till ytterligare massmordning i Simelemassakrern där ytterligare 3000 beräknas ha dött, det är även här där dagens assyriska rörelse koncentrerar sina assyrianistiska propåer, det var för övrigt även här Nineveh låg och Mosul kallas likaledes Nineveh av aramaisktalande, samt är platsen för nya extensiva förföljelser utav assyrierna / syrierna / kaldéerna.

Det assyriska / syriska folkmordet har erkänts internationellt utav de tre senaste guvernörerna utav New York, samt utav Sveriges riksdag, emedans det armeniska folkmordet har erkänts utav 21 stater och en mängd internationella organisationer, samt den judiska utav snart när alla. The International Association of Genocide Scholars, har naturligtvis dock erkänt faktumet, år 2007.

I Tur Abdin finns idag 1800-3000 syrianer / assyrier kvar, och måhänt 15 000 i hela Turkiet, 550 000 finns i Europa, uppåt 100 000 i Sverige, vars språk, både här som där, bör erkännas prompt.

~Läs mer om assyrierna / syrianerna, eller Turkiet, i boken Europas tungomål, naturligtvis om även det armeniska såsom pontiska folkmordet, i Turkiet, samt landets övriga folk.

+ ܐܵܬܘܿܪ - Assyria ~ Assyrierna – Syrianerna – Kaldéerna - Araméerna, Folkmordet på armenierna i Turkiet, Skall Hitler få rätt?

DN
Taggar: Turkiet, Ottomanska riket, Osmanska riket, folkmord, assyrier, syrier, assyriska folkmordet, syriska folkmordet, genocide, Irak, Assyriska tirangeln, assyrianism, politik, int

Home-schooling in etatistic Sweden

~
~+ Postmodernisme premillénaire
++ Den okunniga skolan, Avskolning, Lärarledd inbillning

DN, SvD, SvD
Tags: Sverige, politik, skolpolitik, skola, undervisning, hemundervisning, förtryck, etatism, totalitarism

~~~Ett år sedan~~~

- Gudarnas djur og vargen hos indoeuropéerna

~

sabato 19 maggio 2012

Du sköra

 ~
denna rödmjuka skönhet
så hägrandes, i din
klara uppsyn av skimrande art

innehåll av böljande värme
läppjandes i dess mustighet
jag vill ha ditt inre i mig

du, kristallglas

~+ RöttBackantisk kärlekTemple of Venus, Aqua vitae

DN, DN, SvD, SvD
Taggar: glas, vin, rödvin, kristallglas

Breivik har nått ett utav sina mål

 ~
norrmännen äro mer sammansvetsat nationalistiskt kollektivistiska
än tidigare

~
Kollektivism samt nationalism genomgås i min Postmodernisme premillénaire.

+ Überjantekollektivistisk våldtäktMyrstacken, Kollektivister, Att angripa norskhet

virusfört till Svenska Dagbladet med, som censurerar
Taggar: Norge, norrmän, Breivik, norskhet, kollektivism, nationalism, enhet, organism

Klar idioti

 ~
idéerna i sig behöver inte vara dåliga, det är när dumhuvudena börjar förklara anledningarna till idéerna, som inkompetensen syns klart

~+ Postmodernisme premillénaire
++ Intelligens ~ IntellektualismMonotont tänkande, Überjantekollektivistisk våldtäkt

SvD
Taggar: ytlighet, tänkande, förståelse, förmåga, idioti, förklaringar, inkompetens

Europanto - exemple text

 ~
Que would happen if, wenn du open your computero, finde eine message in esta lingua? No est englando, no est germano, no est espano, no est franzo, no est keine known lingua aber du understande! Wat happen so?

Habe your computero eine virus catched? Habe du sudden BSE gedeveloped? No, du esse lezendo la neue europese lingua: de europanto!

Europanto ist uno melangio van de meer importantes europese linguas mit also eine poquito van andere europese linguas, sommige latinus, sommige old grec.

Diego Marani, Ein Europanto sample documento, 1997

~+ Europas tungomål, Postmodernisme premillénaire
++ Poetica Latin-संस्कृतम्, Queenessence, Anna, Linguiku

DN
Tags: Europanto, språk, EU, Europa, språkkontakt, pidgin, kreol, kreolisering, multikultur, multilinguism, språkförståelse

~~~Ain ann ago~~~

- Gens Cornelius

~

giovedì 17 maggio 2012

Genocide reality

~


~
+ Postmodernisme premillénaire
++ You stupida americanaÖver prärien, Tongva, Geronimo

Censored by Dagens Nyheter
Taggar: USA, indianer, HGS savage family, anishinaabe, ojibwe, chippewa

Samiskan i Norge

 ~
Av de uralisk-finskugrisk-samiskt tillhöriga tungomålen finnes lule-, nord-, pite-, syd- og umesamiska företrädda i Noreg.

Nordsamiskan har över 20 000 talare, emedans den södra endast haver några hundra talare tillsammans i både Sverige samt Norge, detsamma gäller lulesamiskans sammanlagda 2000 talare, emedan ume- og pitesamiskan redan har försvunnit från de norska områdena där de tidigare talats. Sydsamiskan i Norge talas endast av äldre människor, men finnes kvar i det lilla samhället Guttu.

Hursomhelst så finns det ett officiellt understött program för revitaliseringen utav sydsamiskan, stött av Samediggi i Norge. Det finnes cirka 60 000-100 000 etniska samer i Norge varav blott strax över 20 000 taler samiska, alla är bilinguella och språkuppgifterna därmed ytterst osäkra, hvilket ju kan ses om man räknar ihop antalet nämnda talare. De har rätt till undervisning på och i sitt eget språk samt i några kommuner i Finnmark fylke, längst i norr är även samiska administrationsspråk, hvilket får anses vara en relativt positiv situation jämfört med hur skralt fallet är för de övriga skandinaviska länderna med samisk befolkning.

Det haver ehuruväl givetvis ej alltid varit så positivt, utan man har icke haft en så tolerant ställning till detta onorska språk, man prioriterade norska nybyggare, ortnamn og efternamn förnorskades, skolans språkvalfrihet inbegrep inte samiskan och under åren 1944-45 destruerade man alla samiska byggnader i syfte att förinta alla spår utav samisk kultur - situationen har såtillvida förbättrats avsevärt.

I Norge haver man ehuruväl skrivit under konventionen för Ursprungsbefolkningar, till skillnad från Sverige.

~Samlande om samerna genomgås i boken Europas tungomål.

+ Europas ursprungsbefolkning - samernas udda paleohistoria, Samiska etnonymer, Språk i Norge

SvD, DN, Aft
Taggar: samiska, samer, Norge, minoriteter, språk, sydsamiska, nordsamiska, förnorskning, nationalism, etnocentrism, förtryck, int

Perfekt slipad

 ~
skapelsens primadonna
diamanter för Er gudinnor

ni passar så ihop

~+ Tu est Divina
++ Kvinnlig diamant, Diamanten Du, Naturligt slipad till perfektion

Taggar: diamanter, ädelstengudinnor, kvinnor, åtrå, perfektion; censurerad av DN.Aft

~~~Ett år sedan~~~

- Blomster

~

martedì 15 maggio 2012

Förnedring

 ~
knullad vid år sju
likställd med teckning

~+ Barndomsminnen, Statligt sexuellt förtryck, Barndomsminnen

DN, DN, SvDSvDSvD, SvD, SvD, Aft
Taggar: förnedring, barnpedofili, barnporr, barnpornografi, barnpornografibrott, censurlagar, teckning, manga, Sverige, politik

Chokladförbrukning

 ~
17 196 liter vatten förbrukas för att göra 1 kilo choklad

~+ Klädkonsumtionens skuld, Fri sex för kvinnan, Sophavet

DN, DN
Taggar: konsumtion, miljö, vatten, vattenförbrukning, choklad

~~~Ett år sedan~~~

- Befrining

~

Etniska kvinnor

- april månads mest lästa~


Taggar: bloggposter, topplista, läslista, bloggning, kvinnan, etniciteter, DNDN, DN, SvDSvDSvDSvD