martedì 26 febbraio 2013

Københavnsk rigsmåls skapelseUnder 1500-talet så finge ett danskt skriftspråk genomslag og en ny språkhistorisk epok togs hvid, 1500- og 1600-talsdanskan. De danska rikena knötos allt mer å mer ihopa till ett enat rike styrt från staten som hade sitt självklara epicentrum i Köpenhamn, den danske Kristian III:s bibel trycktes 1550 och Danmarks första riksgällande lag, Danske Lov, utfärdades av Kristian V 1683, i hvilken en konsekvent ortografi nyttjades. Det nyskapade rigsmålet blir högmässomålet i alla landets kyrkor genom reformationen.

En centraliserad stat lägger också grunden för ett centraliserat språk, alltså ett artificiellt skapat rigsmål, i Danmarks fall så föll lotten på själländskan, som följd utav Köpenhamns läge, att utöva hegemoni på övriga autoktona språk - detta är heller inget man omhuldar i hycklerisk ton utan københavnsk rigsmål är just en benämning på riksdanska.

~

Om danskan, samt de danska tungorna, går att läsa om i boken Europas tungomål.

+ Språk i Danmark


Livets hjul


när man från drömmarna vaknar
när gryningen pyr
man faller ner

genom världarna
från drömrikena
till de bistra verkligheterna

den saknad man där känner
den tomhet man där erhar

det finns ingen som förstår
hur man i sinnet tänker

det finns ingen som förstår
hur man i hjärtat känner

livets hjul rullar bara på
år efter år
utan att någon ens
försöker sig på

i sinom tid
tiden då vandrat
mot vägs ände

man med trötthet blicka bak
ställandes frågan
om livet verkligen
var värt genomlevning

om ej bättre vorit
om man insomnat tidigare
återgått till drömrikena

för att sedan med ny anda
livet taga vid

så att livets hjul
åter rullar på
år efter år


~Pořajmos - Europas tungomål CCXXITilläggas historiskt böre att det proportionellt sett var fler romer än judar som dödades av nazisterna - hela 50 procent av romerna i Europa samt 70 procent av dem i Östeuropa - och det dröjde ända till 1982 innan tyskarna officiellt erkände att deras folkmord også inbegrep romerna. Det såkallade humana Sverige ansåg dogh att avvisning var rättfärdigt av den simpla grunden att man var född som zigenare ända fram till 1950-talet. Nazisterna insågo givetvis att zigenarna varde arier, men menade att de buro på vissa kriminella rasdrag som gjorde att de varo ariska avskum, det fanns ehuru idéer om att skapa zigenska reservat.~

Axat från boken Europas tungomål.


~~~Ett år sedan~~~


~

lunedì 25 febbraio 2013

domenica 24 febbraio 2013

Påve Lando - Landologica CCLXI
 Lando natione Sabinensis ex patre Taino, ofta ehuru benämnd som romare.

Påven Lando, även känd som Landóne / Landone, samt Landus, var den siste påven innan Johannes Paulus I som nyttjade ett namn under sitt pontifikat som tidigare ej hade nyttjats, samt så varandes namnet hans eget. Förutöver de ovannämnda namnen skriver källorna hans namn såsom Lanto, Bando, Dando, Mando, Laudo, Lidus, allom typiskt langobardiska namn.

Hans pontifikat var emellan åren 913-914. Icke mycket är dock känt om påve Lando då få noteringar ärom oss komna därest hans papaliska regim inföll i en tid då få dokument finnes för oss idag att skåda, men han är nativ till Sabina, son till den longobardiska greven Taino / Tainus.Ej ens datumena för hans uppdrag vete man med säkerhet, i Liber pontificalis står det angivet att han satt på påvestolen under fyra månader samt tjugotvå dagar, i en katalog som sparats tillsammans i en förlängning till Liber pontificalis i klostret Farfa samt förtäljat utav Gregorio di Catina i Chronicon Farfense indikeras istället en period utav sex månader og tjugosex dagar. Detta sistnämnda stämmer väl överens med det föreslagna utav Flodoardo som menar att det rört sig om sex månader og tio dagar, de flesta källorna röre sig runt strax över 6 månader hvilket ses som det troligaste.

När pontifikatet för Landus påbörjades är likväl oklart, det kan ha skett i juli 913, eller kanske i november nämnt år. Hans mystiska avfälle är ehuru mer klarare placerat i mars 914, omnämnt även i ett dokument från Ravenna som nämner 5 februari 914 samt att valet av Landos efterträdare, Giovanni X, skall hållas i slutet av mars samt tidiga april dåvarande år.

Ett juridiskt dokument från 1431 nämner honom sedan igen, då en donation skall gå till Landos ursprungliga hemkyrka. Det finns fåtaliga, samt i övrigt obekräftade, uppgifter kring att man hittat bronsmynt utanför Rom med inskriptionen ‘Landus P.P.’ samt på reversen huvudna av Sankt Peter et Paulus samt bokstäverna ‘S. PA. S. PE.’, men i övrigt är myntskap okänt för denna kortvarige påve. Han begravdes i basilikan San Pietro i Vatikanen, men graven är förstörd i likhet med de runt hundra övriga som varo belägna i den gamla Sankt Peters Basilika.

Vi vetom ej mycket om honom i övrigt, förutöver att han benämndes som en god og värdig man utav samtida historiskt viktige krönikören Flodoard de Reims, samt erkände privilegium till San Salvatore i Fornovo, Sabina, hvilket är Diocesis Foronovana, på italienska benämnt diocesi di Vescovio, varandes ancienna Forum Novum, beläget i dagens Torri di Sabina, där antika katedralen Santa Maria byggdes, biskopsdömet har inklusive Landus alstrat fyra påvar. Den ursprungliga handlingen är försvunnen men må ha funnits, eller ej, år 1431 när handlingen refererades, förutom erkännande utav privilegier så donerades även gåvor av Landus, dessa må då hava gått till biskop Gregor af Vescovio som för tillfället residerade i Toffia sedan sarakéerna destruerat San Salvatorekyrkan genom brand anno 891, genom donationen kunde biskopen återbygga San Salvatore samt ånyo göra det till sitt residens, hvilket således skedde og från år 944 residerar man på plats igen. Möglicherweise stammt die päpstliche Schenkung aus dem väterlichen Erbgut des Papstes”, skriver Zimmermann i sin Papstregesten 911-1024, 1998 S. 6.

Därefter är det ej mycket som nåom vår kunskapsbas idag om hans egna val eller hans förutvarande eller varande. Det är dock med största sannolikhet så att påve Lando ingår i sfären utav Theophylacterna då de hade fullständig kontroll över dylika viktiga positioner under nämnd tid, inklusive alla påvetillsättningar, med mycket hög trolighet kunne man även antagningsvis koppla Lando till Lando, den langobardiska landulfidiska prinsätten som sedan länge varo förhärskande i området samt varandes ättade med Theophylacterna, åtminstone hävdom vi landosar det.

~

sabato 23 febbraio 2013

Skitdatorer


1906 opublicerade diktsidor att genomgå
teckensnitt automatiskt ändrat huller om buller

lördadstrevligt, en pave vin~


giovedì 21 febbraio 2013

Zyklon


Siemens, som nyttjade judiska slavar, tänkte ge ut en serie gasspisar vid namn Zyklon, likdammet virvlade upp, serienumret röktes ut


~

+ Hitler: Peace, love & understanding, Heil swastika, Landocide

Europas judars öden, i vart og varje land, genomgår jag i boken Europas tungomål, nazismen genomgår jag istället i Postmodernisme premillénaire.


Humoralpatologi


dina njutnings alstringar
flöda i extas, lavafleuvialt

ju mer, ju hetare
ju euforiskare

njutning i emfas
själ i exaltas

tu est divinal~Det ändliga universumet


om universum expanderar oändligt
eller expanderar för att sedan dragas igen

om universum är ändigt
om flera universa existerar

må det finnas ett rum utanför

allena människans förståelseförmåga inramar verkligheten~~~~Ett år sedan~~~

- Mrs

~

mercoledì 20 febbraio 2013

Din ädelhet - Tu est Divina I XX


din ädelhet, som mig så saliggör
livet lyckliggörs

in i evigheternas evighetI
I

Stockholm innerstad


är ingen stor stad
den behöver varken ny tunnelbana, bilvägar, eller bussar


~


DN, DN, DNSvD

~~~Ett år sedan~~~

- Utvandrande svenskar

~

Talspråk visavi Språkförmågan - Teckenspråket - Postmodernisme premillénaire XIIITalet i sig bygger eljes i huvudsak på ett utvecklat samspel emellan främst struphuvud, tunga samt läppar men den mänskliga språkförmågan är ingalunda bunden till denna talapparat, detta framgår klarast genom personer som äro dövfödda og som såtillvida aldrig hört talat tungomål ändå kan lära sig att språka med hjälp utav det till talat språk fullt kompatibla samt likvärdiga teckenspråket, språkförmågan sitter i hjärnan. Vissa har även menat att teckenspråk varo det första språket innan muntligt tal utvecklades, men detta avfärdas utav de allra flesta paleolingvister.1) Att vi signalerat med tecken från start är ehuruväl inget underligt, andra apor göra likaså, i olika grad.


Fotnot:
1) Bickerton, Language & Species, 1992:142.DN, DNSvD

martedì 19 febbraio 2013

Erotiku


smäktande kärlek
din doftande hud mot min

knullad, vid år sju


~こい


古い学校

無心の心


~Storia della Sicilia in 100 secondi~

+ Europas tungomål

Tags: Sicilien, Sicilia, Italien, historia
SvD

~~~Ett år sedan~~~

- Sikelerna samt Siciliens forntid

~

Romani chib - en kulturell utarmning - Europas tungomål CCXXNu på senare år pågår ett arbete som redan har givit frukt och det är att man har arbetat fram ett standardiserat romaniskriftmål vid namn romani chib och jeran 1990 godkändes detta gemensamma skriftspråk på en romsk världskongress. Anledningen till att man vill göra detta är för att man vill återgå till den situation som rådde innan man bevandrade Europa - en homogen kultur. I detta fall med flertalet illvilliga stater, så kan det nog ses som något bättre med en enad politisk front och med ett likartat skriftspråk, än med en massiv splittring och ingenting att sätta emot mot en övermäktig hegemonisk samt likriktande stat - den dock magnitudiskt negativa konsekvensen är ehuru att många olika språk, med olika historia och influenser, ramas in i ett enhetligt tungomål, hvilket ej kan anses vara av godo, oavsett ovanstående. Språken haver ju dessutom genom hela sina existenser överlevt alla staters illsinta strävanden. Det hade nog räckt med en gemensam omfattande ortografi och att man sedan får en extensiv frihet att själv utforma sitt skrivna språk, eljest finnes risk att språken utarmas i pořajmosisk antoning.

~

Axat från boken Europas tungomål.


lunedì 18 febbraio 2013

Bisarrt skägg


det baskiska ordet för ‘skägg’ bizar lever ett förlängt liv i svenskan, givandes oss ordet bisarr~


Censurerad utav Svenska Dagbladet

domenica 17 febbraio 2013

Vlach, Nonvlach et Tyska zigenare - Europas tungomål CCXIXRomerna har tagit upp olika ord i sina egna tungomål ur de språkområden som de befunnit sig i under en längre period och vissa språk är mer frekventa som inlåningsspråk, det röre sig om nämnda helleniska og rumänska, tyska samt flertalet olika slaviska tungomål. Romerna som finnes i Sverige karaktäriserades från början av en nordisk språkgemenskap med västlig tysk anknytning, för att under 1800-talet bliva mer samt mer ersatt utav en östeuropeisk språkgruppering, ett resultat utav att de zigenska slavarna frisläpptes från Rumänien og spredes ut över Europa. En mer språklig istället för geografisk-språklig uppdelning brukar göras i tve europeiska grupperingar. Vlach är den ena och den innehåller mycket lånord från Valakiets rumänska och många av de där befintliga romerna utvandrade på 1800-talet från Rumänien efter det att de i århundraden hade varit trälar där. Denna grupp bestandar utav bland annat kelderesj, lovara, drzara, tjurara ock kurpet. De vlachtalande romerna från Valakiet har sedan spridt sig över i princip hela jorden och finnes ej endast i Europa, utan även i de båda Amerika, Australien, Syd- ock Östafrika, Singapore samt Shina. Hur dåtida eller nutida förhållanden äro för romerna annorkontinentes kommer tristeligen ehuru ej att framgå utav denna skrift, även om det skulle vara en intressant inblick. Den andra huvudgruppen är non-vlach og denna beståer då icke av lånord från rumänskan och dessa romer gick således icke över Valakiet, utan de vandrade från Mindre Asien till Mellan- och Västeuropa eller till Balkanhalvön. De grupper som kunno nämnas äro de tyska sinterna, österrikes burgenlandromer samt östeuropas horaheneromerna. Vlachvarianterna är relativt närstående och en större språklig förståelse emellan de olika tungorna äro förestående än hos icke-vlacharna, men med anledning utav de många lokala inlånen så kan språken ändock oftast anses oförståeliga sinsemellan.
~

Axat från boken Europas tungomål.


Molinari Sambuca Caffè
Sambuca al Caffè
Anisliquore, 40 % alc.

räcker det så ej med en ordinär sambuca con tre mosce åtfinnes explicit et galant kaffesambuca att istället tillgå i denna kaffestänkta starkt aromatiska sambuca utaf klassiska Molinarimärke, med välframförd anis og örtflavör, speciellt utvecklad för att möta rörelsen kring den populära blandningen


~

personligen har jag ofta svårt för kaffebaserade alkoholsorter, änskönt jag är en stor kaffeälskare, och som en konsekvens utav det så föredrar jag absolut långt hellre sambuca con tre mosce framför kaffesambuca, men nu när jag tar det en sista gång inför skrivning så märker jag att jag nog giller denna ganska mycket i alla fall.~~~Ett år sedan~~~


~

sabato 16 febbraio 2013

Backantisk kärlek – Erotica LXIV


med ömhet i hjärtat
kärlekens dryck
ens hjärta så smeker

slickar ens sinne
till extasens minne

med smak av gudomlighetens saft
man euforin får känna
man kärlekens dryck får smaka

kärlekens dryck
hjärtats fröjd

sinnligheten plöjd
i evighetens fåra


~


SvD, SvDDN

Klagolevning


livet ett sätt att leva

livet en fest att leva
livet en pest att leva

jag vill ej leva i ständig fest
eller i ständig pest

pesten ack fyller livet mest
även om det smakar beskt

jag vill ej livet så framleva
även detta är ett sätt att leva

~

Taggar: livet, leva, fest, pest, klaga

~~~Ett år sedan~~~


~

venerdì 15 febbraio 2013

Canaletto Zinfandel
Primitivo di Puglia


handplockat från Sava et Salento

åldrad i ek givandes intensiv fyllig bouquet
mörka bär, palatalisk, välbalanserad, fruktival

mjuk og rundad så som det sig bär~
Tidiga migrationer till Britanien

Man tror att de första invandrarna till den Stor-britanska ön ankommo via en landbrygga som försvann omkring 6000 f.kr. efter det att havsnivåen höjts - England skall ha varit bebott de senaste halvmiljonte åren.

Vad det var för folk som bebodde området före de keltiska belgiarnas intåg vetom vi ej något om, og givetvis igge heller hvad de talade för tungomål - måhända var målet besläktat med piktiskan om detta nu, i enlighet med vissas teorier, icke var ett indoeuropeiskt tungomål og i sådana fall så finnes ju rester bevarade även om de äro ytterst svårtolkade.

När de gallisktalande folken anlände är högst diskutabelt, men det rör sig antagligen om emellan åren 450 og 100 f.kr. Romarna som invaderade under det första århundradet efter vår tideräkning satte stopp för expansionen av kelticismen ock påbörjade istället en sakta urgröpning av densamma som slutade med germanernas herravälde över England samt fördrivandet av den britonska befolkningen där.

Romarna själva förtryckte antagligen ej brittiskkelterna extensivt, utan det finns många arkeologiska fynd som talar för att de ofta levde vid sidan om varandra, men det är nog en liten försköning av den dåtida verkligheten. Hur det än var så fick brittiska stamorganisationer och religioner möjlighet till fortlevnad, under en slags mjuk romersk kolonisation. Samlevandet gör sig förstås mer gällande hos de folk som ej gjorde så mycket motstånd, till exempel trinovanterna som bodde norr om Thames i nordöstra England som genom sitt romerska vänskapsavtal kunde fortsätta sin tillvaro i rikedom. Genom romarnas intåg så skedde även en utveckling till en mer urban ekonomi og pengaekonomin spreds og vägar byggdes. Trinovanterna bröt dogh detta vänskapsavtal när de tillsammans med icenernas dronning Boudicca gjorde ett uppror gentemot romarna anno 59 - detta uppror var ack ett misslyckat drag. Efter dessa initiala motstånd så stabiliserades ehuruväl läget og många kelter insåg fördelarna med att leva i Romarriket, man fick fred för första gången, administration og dyligt byggde i romersk anda på redan befintliga grunder. När romarna begav sig så föllo både ekonomin samt administrationen samman varhän flertalet småriken skapades.

Den brittiskkeltiska befolkningen övergav inte sina tungomål under det romerska styret, men finge givetvis en del influenser från latinet som fortfarande kan ses i exempelvis kymriskan. Efter det att Romarriket hade lämnat området anno 410 så skapades vissa keltiska riken som ehuru ej varade alltför länge, då germanska folk, angler, saxar og måhänt jutar, senare togo över makten.

Dessa nordtyskdanska germaner hade från början enligt historien inbjudits av latiniserade britonska stormän som tagit över makten efter romarna. Anledningen till att man tog in germanska hjälptrupper var enligt berättelserna för att man var rädd för pikterna som bebodde Skottland samt som följd av de rådande inre oroligheterna i de keltiska rikena. Germanerna emigrerade og koloniserade även in ordinärt som hela stammar, dessa germaner gjorde snart uppror och så småningom så slogs de antagligen samman i en stam - anglosaxarna.

Germanerna förstörde det som var kvar av det uppbyggda romerska marknadssystemet samt plundrade landet allteftersom deras västgräns förflyttades. Vid hundraårsskiftet 500 så stabiliserades ehuru läget efter en keltisk seger ock anglosaxarna återvände till sina östra områden i England. 549 inträffade dock en farsot som ödelade landet, varefter anglosaxarna togo tillfälle i akt samt erövrade i princip hela England. Kymrien erövrades aldrig helt under denna epok och stora delar av Cornwall bibehöll sin brittiska särart fram till för några hundra jeeran sedan.

Resten är, som man sägo, historia.~