lunedì 29 agosto 2011

Kretinna

~
som en kretansk gudinna du strålar

inför din hals
inför din fot

man i emfas trånar

~+ Dionysus Mysteries, Amfitrite, Trånhet till extas
++ Tu est Divina

Andra om: , , , , , ,

Danmarks namn

~
Namnet ‘Danmark’ betyder sannolikt danernas gränsmark åsyftandes från början antagligen inte hela dagens, eller dåtida, Danmark som man istället benämnde ‘Danavälde, Danarige’, hvilket bland annat även kunde inkludera Skåneland.

Förleden dan- betyder antagningsvis ‘flatt land’, jämfört med sanskritens dhánus- ‘öken’.

~
+ Danerna ett sveiskt folk?
++ Europas tungomål

SvD, SvD, SvD, DN
Andra om: , , , , ,

~~~Tre år sen~~~

- Le donne Venete.

~

domenica 28 agosto 2011

Upptäckten utav hettiterna – Europas tungomål RII

~
Historien om hettiterna är även en historia om dess återfinnande. Hettiterna omnämnes som förstås i Biblen och forskarna vid tiden före återfinnandet trodde oftast att det rörde sig om en liten syrisk folkstam. Hettiten Uriah var i den hebreiska biblen nämnd som en officier i kung Davids armée, denna Uria var gift med den undersköna Batseba men då David äskade giftermåla sig med vackerheten lät han mörda Uriah samt taga Bathsheba som äkta maka, hon är därefter modern till kung Salomon, och förmodern till Jesus. Jesus, og Salomons ättelinje, var alltså delvis hettit.

1906 så fann man sent om sider Hattušas stora arkiv i Boğazköy. Man hade något år tidigare hittat hettitiska brev i Egyptiens El Amarna, men man visste inte då vad det varit man snubblat över. Boğazköys arkiv innehåller både korrespondens, fördrag, krönikor med både historiskt, politiskt såsom propagandiskt innehåll och är ett mycket viktigt historiskt material för att kunna förstå bronsåldern i Mindre Asien. Texterna som hittades var som innan nämnts på en mängd olika språk även om de hettitiska är i majoritet. De akkadiska skrifterna kunde läsas direkt emedan hettitiskan först blev dechiffrerad 1915 av den tjeckiske forskaren, semitiskprofessorn, Bedřich Hrozný som visade att det var frågan om ett indoeuropeiskt språk. Hrozný gjorde sin bedrift mitt under pågående världskrig, han tjänstegjorde som officer i den österrikiska armén, men den befälhavande chefen befriade honom från de militära plikter som var förelagda så att han kunde syssla med sitt fredliga yrke, hvilket senare har gjort honom världsberömd. Härigenom öppnades Pandoras ask för läsandet av det förhållandevis stora material som hettiterna efterlämnade. Redan med grund i skrala material som hittats i El Amarna 1906 så föreslog den norska forskaren J. A. Knudtzon att det rörde sig om ett indoeuropeiskt språk, forskarvärlden trodde ehuru ej på honom, men Boğazköys bevis var i antågande och hans tes höll i sig.

Under den senare delen av 1800-talet så hade man hittat flertalet inskriptioner med den ditentills okända hieroglyfluviska skriften både i norra Syrien såsom i Anatolien och det var Sayce som 1880 först påstodd att inskriptionerna tillhörde ett glömt rike i Anatolien, bland annat så skulle farao Thotmes III ha betalat skatt till hettiterna under 1400-talet f.kr. Det har dock visat sig att det var redan 1821 som hettitisk lingvistik togo sin början genom Saint-Martins studie i Journal de Savans. 1886 så kom även Wright ut med boken The Empire of the Hittites, man trodde bland annat felaktigt att ordet ht3w stod för hettiter, men det är egentligen ett verb. Det var ehuruväl farao Amenophis IV:s arkiv i hans nybyggda, och sedan nedlagda, huvudstad vid Amarna som återupptäcktes 1891 som bevisade Sayces tes kring att ett mäktigt rike funnits i Anatolien. Man hittade bland annat diplomatbrev från Šuppiluliumaš som gratulerade kring trontillträdet till Amenophis, breven kunde läsas då de avhandlades på diplomatins språk, akkadiska. Tvenne brev väckte ehuru extra intresse då de varo skrivna med kilskrift och därmed kunde läsas skriftligt men icke språkligt tolkas. Dessa brev var förövrigt ställda till ett okänt land kallat Arzawa och bildade sedemera grund för Knudtzons tes. 1893 så hittade en fransk arkeolog fragment av lertavlor på detta arzawaspråk i Boğazköy - 1906 hittades således cirka 10 000 till och nycklen öppnades. Språket döptes senare om till hettitiska, en term som olyckligtvis hållit i sig. Forskare intresserade sig direkt för hettiterna, och anatolierna, då en helt ny civilisation uppbringats, en bronsålderscivilisation tillika en stormakt som bevarats både arkeologiskt som i skrift, dessutom i en skrift på ett utdött, antagligen, invandrat språk som är tillhörigt den indoeuropeiska språkfamiljen. Det var ehuru ej endast forskare som fann hettiterna intressanta, utan som nämndes tidigare, när den turkiska staten under 1920-talet bestämde sig för att alla turkar skulle ha ett efternamn så valde således en del att benämna sig Hitit. Man har även genom fynden tydliggjort att en anatolisk undergrupp till indoeuropeiskan finnes, beståendes utav språken hettitiska, palaiska, luviska, lykiska, lydiska och nu har även kariska inordnats i denna gruppering - språken är som redan nämnts arkaiska och havandes varit, samt äro fortfarande, till stor hjälp för problematiken kring det rekonstruerade protoindoeuropeiska tungomålet.

Man har nu omkring 27 000 lertavlor, allt är inte publicerat ännu och det hittas givetvis nya ibland. Bara ungefär högst 10 % av de hittade inskrifterna innehåller historiska berättelser och det är religionen som var den främsta anledningen till att inrista texter i hållbart material. Det bör dock påpekas att vi utifrån informationen från källorna vetom om att man tyvärr även skrev på trätavlor, bland annat kan det exempelvis stå A.NA GIŠ.HUR.(TE)-kan handan ‘enligt träinskriptionen’, och den information som fanns på trätavlorna är givetvis borta om den inte överförts till de mer hållbara tavlorna. Det väcker frågan kring om hvilken information som nedskrevs på trät och är det kanske detta som främst förklarar varför det främst är religiösa inskrifter som finns bevarade, samt olika skrifter som är centrala för kungarna, d.v.s. deras berättelser, böner och fördrag. Ord som ej finge ändras. Det är även värt att nämna att man tydligen hade två olika uppsättningar skribenter för göromålen, ty de som skrev på simpelt trä fick normalt sett inte skriva i lera. Sanningen skullo huggos i stein.

~Axat o moddat från boken Europas tungomål.

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

~~~Tre år sedan~~~

- Din extranjutning.

~

venerdì 26 agosto 2011

Du, i oss

~
Du, lik en gnistrande diamant
byggd av kol så sant

likt alltet i universums allt
gudomligheten från ditt inre
lyser i oss alla likasamt

~

+ Diamanten Du, Diamante, Naturligt slipad till perfektion
++ Tu est Divina

Andra om: , , , , , , ,

~~~Tre år sen~~~

- Kvinnor är komplexare än män.

~

Neohettitiska stadsstater – Europas tungomål RI

~
I södra delarna av Mindre Asien och i norra Syrien kommo nu ett antal hettitiska småstater fram, det kanske var hit hettiterna, eller åtminstone administrationen, flyttade, bland annat rikena Tuwana, Tabal, Milid / nuvarande Malatya, Kargemiš samt Sam’al / nuvarande Zincirli, och viktiga fyndplatser är Karatepe samt Sakçegözü. Dessa stater använder sig av den hettitiska skriften, men allteftersom tiden går så bliver de alltmer og mer assyriserade samt araméiserade och införlivas med det nyassyriska väldet senare under 800-talet f.kr. Assyrierna kallade till og med Syrien för ‘Land av Hatti’ ock kungar bär namn som Šapalulme, Mutallu, Katuzili og Lubarna, d.v.s. de äro väldigt lika kända hettitiska kunganamn såsom Šuppiluliumaš, Muwatalliš, Hattušiliš, Kantuzziliš samt Labarnaš. I Gamla testamentet benämns dessa även som ‘kungar av hettiterna’, men när hellenska resenärer anlände till området så fann de enbart provinser till det assyriska väldet - därav namnet ‘Syrien’. I Mindre Asien fann man likväl Anatoliens kända kungadömen Lydien og Frygien - namnet Hatti var redan förglömt. Den etniska, språkliga, kulturella samt anknytningsbara tillhörigheten för dessa neohettitiska småstatsområden är diskutabla ock ej säkerställda. Under den hettitiska imperietiden så var det hurriter som bebodde områdena - kanske något externt folk erövrade Syrien och blev influerade av den hettitiska kulturen - de nyhettitiska stadsstaterna tillhör i alla fall icke statsutvecklingen och den tillhörande civilisationen i Anatolien, utan är något annat, dock hettitinfluerat, hvilket kan ha sin grund i att områdena administriellt sett tidigare hört till hettiterna.

~Axat, moddat, altererat, från boken Europas tungomål.

Andra om: , , , , , , , , , int

giovedì 25 agosto 2011

Vägval

~
livets vägar
havom oss varit gemensam

korsning följer

~+ Vägkorsningen

DN, SvD
Andra om: , , , , , ,

Cherokee Renewal

~


~

+ Språkdöden
++ Tampa, Tongva

DN
Other swedish blogs about: , , , , ,

Däggdjurens ursprung

~
Man kan givetvis diskutera när gränsen skall dras emellan reptilia och mammalia men ett för alla acceptabelt svar kommer antagligen aldrig att kunnas dras, än mindre kommer någon allena sanning kunna framdras från de bevarelser vi har tillhanda. Var man än sätter gränser så är de gränser skapade av människan och hennes förståelse av problematiken och inte en sanning i ordets rena bemärkelse.

Rowe samt Rowe and Gauthier undersökte de olika förslagen om var exakt klassen däggdjur härrörde ifrån inom den synapsida utvecklingslinjen och kom fram till att däggdjuren härrörde från den mest senaste gemensamma anfadern av de två grupperna og trenne stammarna där monotrematerna är på ena sidan emedans marsupialer samt placentaler befinns på den andra.

Utifrån detta så är den tidigaste mammaliska formen Phascolotherium bucklandi som åtfunnits från mitten Juratid i England, ungefär 165 miljoner år sedan. Andra har ehuruväl tagit den mammaliska historien ännu längre bak så att den även inkluderar alla möjliga utvecklingslinjer som följer något eller några av specifika morfologiska karaktäristika oavsett om dessa linjer anses vara direkt ancestrala till dagens mammalier.

Det finns även ett flertal som i anklang om däggdjurens ursprung tittar på eller omkring familjen Morganucodontidae som var en grupp av små djur som utvecklades under sen Trias fortsättandes att existera under nästan hela Jura, denna är ehuru ej riktigt mammalisk utifrån skelettsynvinkel, åtminstone inte såsom Hall et al framför dem. Hall et al för själva fram att den tidigaste kända mammalien är Adelobasileus cromptoni som åtfunnits i Texas från sen Triastid, cirkus 225 miljoner år sedan.

Olika åsikter om hur, var och när existerar givetvis men det råder ganska klar consensus om att de tre mammaliska grupperingarna monotremes, marsupialer et placentaler äro monophyletiska, d.v.s. de har sitt ursprung i en gemensam anfader og är mer nära besläktat sins emellan än till Morganucodontidae eller andra tidiga däggdjurslika formationer.

~

+ Therapsiderna - en mammalisk introduktion

Alla de namnförda referenserna står att finna i Nowak, R. M., Walker’s Mammals of the World. Sixth Edition.Volume I-II, 1991:1.

Andra om: , , , , , , , , int

~~~Triyas jeran sen~~~

- Nuddelätning.

~

mercoledì 24 agosto 2011

Ryska inuiter på Diomedeöarna

~
Ryssland, som hyser både en aleutisk såsom yukisk befolkning, har även, eller haft, en inuitisk medels språket inupiaq.

Inupiaq / Inupiatun eller Iñupiak, som det likväl benämnes, är nämeligen ursprungsbefolkningens språk på Diomedeöarna / Oстрова Диомида vars två huvudöar delas utav USA og Ryssland sedan det amerikanska köpet utav Alaska skedde år 1867. Internationella datumlinjen går även här emellan de tu varvid det alltid skiljer omkring 20 timmar dem emellan, sundet dem emellan är dogh enbart fyra kilometer.

Öarna upptäcktes av européer antagligen 1648 men det är osäkert om det var dessa öar, eljes var det dansken Vitus Bering som fann dem år 1728, år 1732 hamnade de på en rysk karta og 1867 delades öarna som senare kommo att delas av Järnridån.

Den inuitiska befolkningen på Imaqliq / Stora Diomede flyttades till Tjuktjien efter andra världskriget då de hade kontakt med den amerikanska befolkningen på Ignaluk / Lilla Diomede, idag har vissa dock återvänt.

På den amerikanska ön bor 170 inupiater, i norra og nordvästra Alaska åtfinnes det totalt 15 700 inupiat, varav runt 2100 talar tungomålet. Den variant som talades på Imaqliq ingår i en grupp som benämns beringska som innehaver Diomedemålen, Wales, og King Island-språken inom de såkallade Seward Peninsula Inupiaq, som även innehåller grupperingen qawiaraq.

Inupiaq är genom sin inuitiska koppling mer relaterad till grönländskan än vad den är till naboliggandes sibirisk yupik. Språket finnes i skrift ock Inupiatfolket haver det enda stamägda colleget i Alaska, Ilisagvik college i den norrönaste staden i USA, Barrow. I USA hava de likväl lyckats bibehålla mycket av sin gamla kultur, hvilket ju tyvärr ej är särledes vanligt bland dessa arktiska kolonialdrabbade folk.

Huru många som finnes i Ryssland, eller hur många som återflyttat till Imaqliq är oklart, ännu mer utifall de talar iñupiaq. I annat fall finns det 170 iñupiat på ön jämte.


~

Om inuiterna, yupikerna, et aleuterna, i Tjuktjien, samt övriga folk i Ryssland, står att finna i min bok Europas tungomål.

+ Utrotning på Aleuterna

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , int

Kamprads kamp

~
det verkar ofta som svensken i gemen lever i någonslags villfarelse troendes att Ingvar Kamprad är någonslags brukarson från det innersta Småland.

Ingvars farfarsfar kom ehuruväl från sachsiska Wildenhains slott emedans farfarsmodern Sidonie Kamprad, född von Bärenstein, växte upp på slottet Neu Podenschau i Zechau i Altenburger Land, Thüringen. Ingvar är exempelvis avlägset släkt med Paul von Hindenburg, Reichspräsident.

Skogsgården i Elmtaryd inköpte Ingvars farfar Achim på postorder 1896, han begick självmord via skott året därefter. Farmodern Franziska blir änka med tre barn, varav Feodor var en, senare fader till Ingvar.~+ HelgonNazisten Ingmar Bergman


~~~Tre år sedan~~~

- Skördetid

~

martedì 23 agosto 2011

Det är så det e - Tu est Divina I II

~
en erospirituell upplevelse
så själsligt genomskön

med sinnena farandes
till sjunde himlen

blickandes gudinnan i ögona

~

II
= Tu est Divina


Andra om: , , , , , , , , ,

Svensk planeringshysteri

~
Portugal har knappast någon integrationspolitik värd namnet. Samma sak gäller USA. Sverige har en ytterst ambitiös integrationspolitik.

Ändå är sysselsättningsläget för utrikes födda avsevärt bättre i Portugal och USA än i Sverige.

~


Svärje planlägger
allt går i kras som vanligt

låt livet leva

~
+ Sveriges segregationsproblem, I assimileringens spår, Ghettaiolansk Ghettospridning

SvD, SvD, SvD, DN, DN
citat från M. Skogskär, Sydsvenskan 7 maj 2007.

Andra om: , , , , , , , ,

Angel - Heart of Rome

~
Easy Come Easy Go
Elvis has now gone You by

Burning Love, Black Star
Blue Eyes Crying In The Rain

Echoes Of Love, 500 Miles


I Got A Woman
If That Isn’t Love, I’ll Be Back

~+ Elvis Haiku Hit List, Love me tenderElvis Aron Lando

Tele, SvD, DN
Other swedish blogs about: , , ,

Hettiterland – Europas tungomål R

~

Ungefärlig karta av Hettiterriket när det var som störst under Muršili II, anno 1321-1295 f.kr.

Den äldsta delen av det gammalhettitiska rikets historia är i vanlig ordning höljt i dunkel. Man vet varken huru övergången skett från Anittaš eller hur den nya nästkommande dynastin skapats. Det är ehuru ej helt osannolikt att det fanns en kung med epitetet Labarnaš som ehuru enbart benämnes i de hettitiska källorna, hans son som i de nutida texterna ofta benämns Labarnaš II är antagligen densamma som Hattušiliš I, den första mer historiskt belagda kungen av det hettitiska riket, förutom det ovannämnda anittašiska riket, Hattusilis regerade runt 1586-1556 f.kr, räknat i den såkallade korta kronologin. Denne kung är sedemera känd som kung av Kuššara.

Den äldsta skrivna källan från det gammelhettitiska riket innehåller texten ‘Storkungen Labarna, den som ändrar hans ord kommer att dö’. Hattušiliš kunde dock komma ihåg sin onämnda huhhaš, farfar, som hade installerat sin son Labarnaš på tronen. Denne farfar döps ibland till Pu-Šarruma / Pu-LUGAL-ma, son av Tudhaliyaš varandes fader utav Pawaahtelmah. Namnet Tudhaliya åtfinnes i de fornassyriska tavlorna, bland annat finnes en hög minister hos kungen, en rab šaqê, som därmed troligtvis tillhörde kungafamiljen, vissa kopplar denne till den kuššariska dynastin och han torde ha levt två till tre generationer före Hattušiliš I, och är således kanske hans farfarsfar. I staden Kuššara gav sedan Hattušiliš I även ett tal som är av vikt för kunskaperna kring de politiska händelserna i det äldsta riket, under hans senare regenttid så var ehuru det administrativa centrat Hattuša. Den enda kopplingen till Anittaš ovan är således att han var känd som kungen av Kuššara, och som man av Kuššara - detta givetvis fast det inte var här han residerade. En forskare har tentativt framfört att den hettitiska dynastigrundaren kanske är det barn som föddes mystiskt i ett tempel av en av Anittaš slavinnor och som gömdes undan utanför staden på en äng, hvilket det berättas om i en text. Vem vete.

Hattušiliš I erövrade senare områdena bortills och dels norra Syrien, men dessa fälttåg bleve ehuru hans antagliga avdagning, då näste kung, Muršiliš, hämnades hans nyblivnas fars död samt därvid förstörde staden Halap / Aleppo som var Yamhadrikets huvudstad. Muršiliš kanske var en sonson som adopterades av Hattušiliš på dennes dödsbädd efter att han fråntagit successionsrätten från sina egna barn. Efter de nordsyriska erövringarna så gick Muršiliš till attack mot det avståndsmässigt långväga Babylon och störtade amoriternas gammelbabylonska rike samt därvid självaste Hammurabis dynasti, hvilken var den Första dynastin av staden, denna finge härmed ett skamset slut. Babyloniska källor förtäljer även att när Muršiliš trupper var på väg tillbaka så blevo de attackerade av hurriter från norra Mesopotamien och då varo de tvugna att, i Hanalandet, lämna ifrån sig de stulna babylonska gudastatyerna. Hovfliga problem utbröt när konungen återvände från Babylon, hvilket till slut ledde till att han mördades av Hantiliš, som senare verkar förklara sitt beteende i en propagandatext.

Det hettitiska riket är härmed grundat samt havandes befäst sin roll i historien; det erövrade hela Anatolien, slog till i Syrien, krossade Babylon och bemästrade till og med Egypten genom slaget vid Qades. Givetvis så tillskreve sig både hettiterna såsom egyptierna segern vid detta historiskt viktiga slag, men faktumet att de lokala härskarna snabbt valde att skriva avtal med hettiterkungen visar på vem den verkliga segraren var. Det hettitiska riket levde sedan upp och bleve en stormakt i regionen samt fortsatte så att vara i några hundra år. Strax efter 1200 f.kr. upphörde dock abrupt det hettitiska riket att existera, detta sammanföll med en hel del andra problem i Medelhavsområdet vid samma tid, en temporär uppgång skedde ehuru senare vid Šuppiluliumaš II:s era. Han vann några slag och fick support av syriska ledare, i en relativt nyfunnen inskription som kallas ‘Südburg-inskriptionen’ så åtfinnes exempelvis information om slag mot västerliggande områden såsom Oinoanda, Lykien samt Mysien som efter uppror återigen inkorporeras i det hettitiska riket - denna inskription visar tydligt att även om interna problem uppenbarligen fanns vid tidpunkten, så kan man säga att det hettitiska imperiet fortfarande var intakt framtills dess abrupta försvinnande. De hettitiska källorna förtäljer ingenting, de bara upphör att skrivas, ser det ut som.

I egyptiska källor talas om ett anfallande, och numera mycket känt, men samtidigt förbittrande okänt, ‘sjöfolk’ som inget land kunde hålla stånd emot, så ej hettiterna. De fingo epitetet ‘sjöfolk’, då de kommo till sjöss. Egyptierna som även de råkade ut för dessa kallade dem lukka eller mer riktigt Lk.w eller Rk.w - lykierna hava ibland anklagats för att tillhöra detta folk då namnen är lika, men inga egentliga bevis finnes för påståendet och lykierna själva kallade sig för övrigt för trmmili. Förutom problemen med dessa sjöfolk, det fanns flera, så var hettiterna upptagna med krig med assyrierna samtidigt som en decennielång svält pågick i Anatolien. Man fick in mat sjövägen från Egypten og Levanten, men de störiga sjöfolken hotade fartygens farvatten på ett piratiskt vis. Hettiterna finge ge sig på ett sjöslag, det enda hettitiska sjöslaget i de bevarade källorna, Šuppiluliumas lyckades slå ner fienden nära Cypern. Hettiterna hunno ehuru näppeligen skriva ned händelserna förrän Hattuša förstördes, eller, enligt nyare arkeologiska tolkningar, abrupt övergavs - och nästan enbart skrifttavlorna kvarlämnades. Frygerna togo barskt över de hettitiska centralområdena och i sydöst gjorde assyrierna slag i sak; det verkar dogh også som om luviskan allt mer spritt sig på hettitiskans bekostnad redan innan statsundergången, men detta bör ej haft någon betydelse för rikets abrupta förintelse. Vad som hände vet vi ännu ej.

~


Axat, moddat, altererat, från boken Europas tungomål, bok I.

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , int

~~~Tre år sedan~~~

- Skördetid

~

lunedì 22 agosto 2011

De rasistiska socialdemokraterna

~
Det var i slutet av september 1942 som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att inventera beståndet av den svenska tattarstammen, detta register skulle ligga till grund för ‘radikala åtgärder mot detta bottenskikt i den svenska folkmassan’ som det stod i Svensk Socialvårds Tidning 1943 - två män som stodo bakom det rasistiska, rasbiologiska, beslutet var Gustav Möller og Tage Erlander, man skulle mäta huvud samt näsor. Än värre är att den öppna och direkta förmyndarattityden ej bröts förrän i början av 1980-talet i og med den nya sociallagstiftningen, under hela det långa socialdemokratiska styret av Sverige begicks dessa grava människorättsbrott.

~Om romerna, og tattarna, i Sverige, övriga Europa, samt övriga minoriteter i Sverige står att finna i min bok Europas tungomål.

+ Den sverigedemokratiska myllanSveriges socialrasistiska partierHeid apart

SvD, SvD, SvD, DN
Andra om: , , , , , , , , , , int

~~~Tre år sen~~~

- Olympiska gränslegrenen.

~

domenica 21 agosto 2011

Stefano Landi – Il Sant’Alessio – Genealogica LIX

~


~


+ AugellinPassacaglia della vita

SvD
Altre blog svedese: , , , , , ,

Anitta - Den första indoeuropeiska kungen – Europas tungomål IR

~
Den första historiskt dokumenterade indoeuropeiska kungen, hans majestät Anittaš, förstörde omkring år 1780 f.kr., kanske tillsammans med fadern Pithanaš, kung av Kuššara, stad av okänd lokation, men möjligtvis en hettitisk-hurritisk hybridregion, staden Hattuša, samt övertogo de assyriska handelskolonierna, däribland Kaneš - staden som på hettitiska benämns Neša, men som numera heter Kültepe. De assyriska handelskolonisterna var antagligen fredliga av sig, men de var översittare og benämnde de inneboende vid namnet nuā’um ‘okultiverad, barbar’; detta ord, i olika varianter, betecknade ungefär ‘inhemsk’.

Anittaš kallade sig i slutet av sitt liv för ‘storkung‘, men man vet ehuru ej vad som hände med hans konungadöme. I en bränd palatsliknande byggnad i Kaneš hittade man 1954 ett spjuthuvud med orden ‘É.GAL Anita rubaim’ ‘fursten Anittas palats’, men om spjuthuvudfyndets plats verkligen tillika är Anittaš palats kan givetivs icke konkluderas kring genom detta magra material som mycket väl kan ha kommit dit från någon annanstans, likt en spjutspets kan göra. Anittaš hade ehuruväl till vår kännedom en son med namnet Peruwaš, eller Pirwaš, men enbart småbitar av deras regimer är för oss kända - ingen senare hettitisk härskare anför anfäderskap till Anittaš, men väl till orten Kuššara. Pirwa är förövrigt även den hettitiska åskguden som har härkomst i den indoeuropeiska religionen, han har även kopplingar till ryttarskapet, många kungar bär namn av gudar og dylikt.

Det var troligen osså under Anittašregimen som assyriernas kommersiella aktiviteter fick ett abrupt slut, bland annat på grund utav alla krigen, Anittaš tar exempelvis staden Zalpa och bär tillbaka till Neša statyn av gudomen Šiu, hvilken Zalpa hade tagit vid ett tidigare tillfälle. I en sista kampanj så tager han även söderliggande Šalatiwar og Purušhanda, hvilka man genom senare bevis kan antaga hava varit luviska. Anittaš underkuvar alla områden som tidigare varit under assyrisk handelsdomän. De som fick riket på fall kanske varde från staten Zalpa vid Halys aros vid Svartahavskusten, Kızıl Irmak vid Bafra, som antagligen var ett hattiskt rike, åtminstone om man dömer efter kunganamnen Uhna og Huzziya.

Förutom en mytologisk text, den om de sextio barnen som tidigare omskrevs, så förefaller det ej åtfinnas några bevis för att det fanns några hettiter här före Anittaš. Zalpa fick i alla fall ett uppsving om man går efter de tidigaste dokumenten i hettiterrikets tid där Zalpa innehar en stor roll. Relationen emellan dessa städer före den assyriska tiden är osäker, Hattuš var antagligen en dominerande part i södra och centrala delarna av Halys basin, emedan Zalpa säkerligen var dominant uppe i norr mot Svarta havet.

Den första indoeuropeiska kungen Anittaš rike må ej ha lämnat mycket kvar för oss att tittom på efter att årtusenden har gått, men den absolut äldsta indoeuropeiska texten, som ännu hittats, finnes åtminstone för vårt nyttjande i tre exemplar och är i sin nuvarande form från åtminstone 1600 f.kr. I denna berättas historien om Anittaš av Anittaš själv, texten har av vissa framförts vara skrivande först på assyriska för att först sedan hava översatts till hettitiska men djupare studering kring språket och källorna visar att det troligaste är att de är skrivna direkt på gammelhettitiska. Ett mindre utdrag från Neu, E., 1974:

mAniitta DUMU mPíithaana LUGAL URUKuuššara QÍBÍMA
nepíišzaašta DIŠKUR-unni aaššuuš eešta
naašta DIŠKUR-unnima maaan aaššuuš eešta
URUNeešaaš LUGAL-uš! URUKuuššaraaš LUGAL-i x x x x[
---------------------------------------------------------------------------------------------
[LUG]AL URUKuuššara URU-az katta [pa-]angariit ú[-
[nu UR]UNeešaan išpaandi naakkiit da[-aaš]
[URUN]eešaaš LUGAL-un ISBAT Ù DUMUMEŠ URUNeeš[aaš]
[id]aalu naatta kuedaniikki tákkiišta
[ ]x annuuš attuuš ieet
---------------------------------------------------------------------------------------------
[nu mPíi]thaanaaš attaašmaaš aappaan šanita úitti
[h]-uullaanzaan huullanuun DUTU-az utnee
[kuit k]uitpát araiš nuuš huumaanduušp[át h]uu[llanuu]n

Anitta, Sohn des Pithana, König von Kuššara, sprich:
Dem Wettergott des Himmels war er lieb,
und als er dem Wettergott aber lieb war,
[ ] der König von Neša dem könig von Kuššara [
---------------------------------------------------------------------------------------------
Der König von Kuššara [kam] aus der Stadt herab mit großer Macht,
und nahm Neša in der Nacht mit Gewalt ein.
Den König von Neša ergriff er, von den Einwohnern Nešas aber
fügte er keinem Böses zu,
[sondern] machte [sie] zu Müttern (und) Vätern
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nach meinem Vater Pithana aber schlug ich im gleichen Jahr
einen Aufstand nieder. Welches Land auch immer
sich erhob, sie alle schlug ich mit (Hilfe von) Šiu.


~

sabato 20 agosto 2011

Språk i Estland, i Europas tungomål - Info

~
För avsnittet om Estland i boken Europas tungomål så är det primärt estniskan som är aktuellt, i sina nordöstra kustestniska, nordestniska samt sydestniska olika tungomål, men även, võrusiska og setoq, plus östestniska, og öestniska. Tallinmålet og Tartuspråket, ej att förglömma.

Likväl är språken votiska, finska, ingriska, litauiska, lettiska, estnisk romani, ryska, ukrainska, vitryska, tatariska, estnisk jiddisch, kurlandsjiddisch, judeoestniska, balttyska samt estlandssvenska aktuella i boken, för landet.Göteborg

~
mitt pris
kom med ett högt pris

saknaden av Dig

~


+ Asynjan Sol, Skånskan min, Malmös nav
++ Haiku, Hallands himlabryn
+++ Vördnad

Gp, DN, SvDExp, Aft
Andra om: , , , ,

~~~Tre år sen~~~

- Härav lämning.

~

venerdì 19 agosto 2011

Sex degrees of copulation

~
jag har fastnat lite för denna min text Six degrees of seperation
så vi är högst sex steg från sex?~

+ PKU

Andra om: , ,

Homo americus neanderthalis – Amerikansk idioti

~
Jag har en liten historia här, detta är sanning o ren politik, evolutionär historik kanske man kan säga

de där polackerna, de verkar vara ena smarta jävlar, katoliker o så, så har de anammat den vidspridda amerikanska synen att evolutionsläran är fejk, detta är gårdagens politik utav ett av regerinspartierna i Polen då vice utbildningsministren så sade

en av Polens EU-parlamentariker, vars son är självaste utbildningsministren, spädde på denna sanning, han är förövrigt doktor i biologi, og menade på att det fortfarande finns neanderthalare, speciellt i USA, så att han sade


- det skulle ju förklara en del, så att säga


censurerad av SvD

Uppsvenskan med sin fjädrundaländska

~
De södra hälsinglandsmålen är de norraste varianterna av uppsvenskan og här heter exempelvis ‘han läser’ han läser emedan det i norrare, norrländskinfluerade, delen istället heter han läs. Även gästriklännskan är klart uppsvensk även om vissa norrländska influenser kan skönjas også här, de norrländska språken är ändå en utväxning utav sveiskan. I övrigt är de målen som talas i Gästrikland relativt enhetliga samt uppvisandes få avvikande drag från uppländskan förutöver vissa fonologiska arkaismer.

Västmanland hamnade som Vestmannaland till Svíþjóð i Snorre Sturalssons berättelser och språkligt sett så höre även målen som talas här till sveiskan havandes stora likheter med det standardiserade riksspråket, men haver erhuldit influenser, alternativt delar areala fenomen, med värmländska, bergslagsdalmål, närkingska samt det till öster liggandes svearnas kärnland Uppland.

I detta kärnland talas givetvis uppländska som varit något av normbildande, jämte stockholmskan, i utformningen av svenskan. Uppländskan är ehuru internt relativt splittrat samt havandes givetvisa gemensamma nämnare med omkringliggande mål. De upplännska målen indelas ofta i trenne som på när sammanfaller med de tre vikingatida och medeltida folklanden. I det nordligaste området, Tiundaland, talas således tiundaländska. Av karaktäristika för dessa mål är att man diftongerat gammalt långt e, hvilket gör att ‘sten’ heter steän, detta är även gällande för nästkommane målområde - tiundalännskan delar även en del fenomen med norrländskan. Attundalännskan som talas i Attundaland har bevarat en hel del arkaiska drag, exempelvis kasusböjning av både substantiv som adjektiv.

Målet som talas i Fjädrundaland är dock så likt standardspråket att det nästan i sin helhet kan kallas svenska. Men enbart här ock ingen annanstans, för ty allena i Fjädrundaland kan man föra sig på målet fjädrundalännska.

~
Om alla de svenska målen, dialekterna, språken, minoriteterna, med mera, kan man läsa om i min bok Europas tungomål.

DN
Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , int

~~~Tre år sen~~~

- Calle dei Assassini.

~

giovedì 18 agosto 2011

Hettitiskan - de första indoeuropéerna – Europas tungomål LXXVIII

~
Det första hettitiska riket skapades så vitt man vet år 1780 f.kr., men det efterföljande riket komme att uppleva sin glansperiod under 1300-talet f.kr., men det upplöstes strax efter 1200 f.kr. efter det att imperiet fallit under ett mystiskt folk som man ej vete hvilka de varo. Egyptierna som även de råkade ut för dessa kallade dem lukka eller mer riktigt Lk.w eller Rk.w, och dessa kom från sjöss varvid de erhöll epitetet ‘sjöfolk’, bland flera andra - så skapades ett antal småriken av hettitisk härkomst. De bibehöll den hettitiska skriften, men språkligt sett så assimilerades de in i assyrier eller araméer.

Hettitiska var alltså det språk som var det officiella i det hettitiska riket som var det dominerande riket i Mindre Asien. Som tur är så varo de relativt noga med att föra arkiv i rikets huvudstad Hattusa / Hattusili, dagens Boğazköy, och det är genom dessa arkiv som vi havom fått vår kännedom om detta språk - som inte återupptäcktes förrän 1906 då cirka 10 000, nu uppgåendes till omkring 25 000, lertavlor upptäcktes, hvilka var skrivna på åtta olika tungomål. De flesta var dock på hettitiska som man vid det tillfället icke kunde tolka, även om man kunde läsa skriften, då de var skrivna med kilskrift, hvilken vid denna tid redan hade tolkats. De åtta målen var förutom hettitiska, hattiska, luviska, palaiska, hurritiska, Mitannihärskarnas språk, akkadiska samt ärovördighetens sumeriska.

Under rikets senare tid så var hettitiskan påverkad utav luviskan som talades söder samt väster om hettitiskans utbredningsområde. Efter tolkning samt utstudering utav tungomålet så haver man placerat in hettitiskan i de indoeuropeiska tungomålen, men det dröjde ända fram till år 1917 tills ett lyckat försök gjordes och man kan konstatera att det främst är grammatiska förhållanden som knyter tungomålet till indoeuropeiskan, samt att en hel del ord har indoeuropeisk bas; vissa är även väldigt närstående de germanska orden som ibland har setts i de ord som i det indoeuropeiska avsnittet använts som exempel. Ett tydligt exempel på ett indoeuropeiskt ord är ordet för ‘vatten’ som på hettitiska är watar, inte alls olikt engelskans och svenskans men ej så likt latinets aqua, men däremot så kan man i ett annat vattenderiverat ord se klara likheter akwanzi ‘de dricker’, kognater till detta ord finnes även exempelvis i gotiskans ahwa. Med latinet så är det också nyttjbart att göra andra jämnförelser, till exempel så heter ‘knä’ på de båda språken genu och ‘vem’ på latin heter quis emedan det på hettitiska heter kwis. Icke-indoeuropeiska ord kan exempelvis illustreras med titita- och kunna-, hvilka har betydelsen ‘näsa’ och ‘höger (hand)’. Faktumet att en del ord funnits vara av icke-indoeuropeisk härkomst har gjort att många har betvivlat om språket överhuvudtaget är indoeuropeiskt och istället enbart influerade av indoeuropeiska tungomål, men nu råder det dock consensus rörande anatoliernas indoeuropeism. Tyvärr så använde hettiterna en kilskrift för nedskrivning, hvilket gör att vi icke fullständigt kan veta hur ljudsystemet fungerade i språket och förståelsen av ljudsystemet är ganska viktigt angående rekonstruktion av äldre ordformer og därmed släktskapsband.

Men språkforskningen har också presenterat andra rön. På grund utav anatoliskans arkaism så har man menat att hettitiskan inte var ett dotterspråk till protoindoeuropeiskan utan ett systerspråk og man ville därmed ändra namnet på den indoeuropeiska familjen till indo-hettitiska. Detta haver ehuru ej fått genomslag i teorivärlden, men däremot så har en mellanteori som går ut på att anatoliskan torde vara en av de tidigaste avfällingarna från protoindoeuropeiskan fått genomslag och genom detta så är anatoliskan det äldsta indoeuropeiska språket på fler sätt än ett. Bland annat så har studiet av anatoliskan givit en ny idé kring att det komplexa verbsystemet, som innan rekonstruerats utifrån främst indoiranskan samt hellasiskan, kan vara felaktigt ur protosynvinkel; om anatoliskan är den första avspringaren så kanske de komplexa verbsystemen bildats efter denna delning och inte före, då anatoliskan har ett mycket simplare system. Vissa menar dock att simpelheten i det hettitiska systemet kan förklaras genom att det kanske förenklats, då det från början var skribenter av annan etnicitet som skrev ner språket initialt, och faktumet att anatoliskan var ett språk som gjorde inträde på ett annat-språkligt befolkningslager. Båda dessa fenomen kan ha gjort så att språket förenklats för enkelhetens skull, ungefär som vi tidigare benämnda kring postpubertal inlärning hvilket är av fallet här där babyloniska skribenter var de första att föra hettitiskan i skrift, den förstnämnda förklaringen berör främst det skrivna språket emedans den andra förklaringsmodellen främst berör det talade språket.

~


Axat, o moddat, från boken Europas tungomål.

martedì 16 agosto 2011

Jakten

~
iyanniyan ginun uwandan IGI.HI.A-in
namma gapirtan appanzi


~~~


den vandrande penisen, det seende ögat
fångade sedan en mus

~
+ Befrining, Mushistorik, GenusgarderobenPornografica hethitica

Andra om: , , , , , , , ,

Förtrycket

~
ditt beteende
dina antagande
dina påståenden
din argsinthet

förtrycker mig

min personlighet
mina känslor
mina viljor
mina önskningar
mina tankar
min identitet

~
+ Den cyniska parodin, Du, Ovisst tänkande

DN
Andra om: , , , , , ,

~~~Tre år sedan~~~

- Amerikansk idioti - det georgiska exemplet II.

~

Hjälp mig

~
någon


~
+ KollektivschismenÜberjantekollektivistisk våldtäktMobbning, AvundSnacka skit, Dystert

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DNDN, Aft, Exp
Andra om: , , , ,, , , , , ,

Cé qu’è l’ainô – nationalhymn för Rèpublica et Quenton de Geneva
Cé qu’è lainô, le Maitre dé bataille,
Que se moqué et se ri dé canaille;
A bin fai vi, pè on desande nai,
Qu’il étivé patron dé Genevoi.

I son vegnu le doze de dessanbro
Pè onna nai asse naire que d’ancro;
Y étivé l’an mil si san et dou,
Qu’i veniron parla ou pou troi tou.

Pè onna nai qu’étive la pe naire
I veniron; y n’étai pas pè bairè;
Y étivé pè pilli nou maison,
Et no tüa sans aucuna raison.


~Ovan är skrivet på arpitanspråket genevois behandlandes L’Escalade, när man oförhappandes vann mot den överraskande og invasiva savoyardiska arméen. Skriven 1603.

Om detta, samt om arpitanspråken, eller övriga språk i Schweiz, går att läsa om i min bok Europas tungomål.~~~Tre år sen~~~


~

lunedì 15 agosto 2011

Våldtäktslagstiftning à la Hethiticum

~
Utdrag ur lagboken:


tákku LÚ-aš SAL-an HUR.SAG-i eipzi LÚ-naaš waaštúl naaš aki
tákku É-rima eipzi SAL-naaš waaštaiš SAL-za aki


~~~


Om en man våldtar kvinnan på ett berg
är det mannens skuld o han må dö
Om en man våldtar kvinnan i hennes hem
är det kvinnans skuld o hon må dö


~


+ Skjorta av och påVåldtäkskortet, Det handlar om respekt

DN, SvDSvD
Andra om: , , , , , , , , , ,

Le clameur de haro

~
Kanalöarna – Normandöarna - har genom sin geografiska särställning undkommit de politiska enhetlighetssträvandena under en stat havandes utvecklat egna institutionella egenheter som varit skilda från både Normandie samt England. Kanalöarna är självständiga riken, underställda kronan, ack ej direkt Storbritannien.

Kanalöarnas rättssystem bygger ännu till denna dag till stor del på den gamla normandiska sedvanerätten havandes mer altestamma rötter än Englands kända ‘common law’. En av de mest besynnerliga egenheterna är det som kallas Le clameur de haro som i praktiken går ut på att om någon känner sig kränkt så skall han/hon i tvenne vittnes närvaro åka till den plats där kränkningen skedde, knäböja samt på franska utropa haro, haro, haro, a l’aide, mon prince. On me fait tort - ‘hjälp mig min prins, man gör mig illa’ - sedan så skall en Fader vår på franska uttalas och den person som ropen riktats gentemot måste då omedelbart sluta upp med sina kränkande handlingar framtills tinget har dömt i frågan, avslutar den kränkande ej sina handlingar blir han direkt dömd till böter.

Le clameur nyttjas frekvent og är ju ett bra sätt att lösa eventuella konflikter innan skadan är skedd.

~

De olika Kanalöarna, deras ställning, historia, samt språkliga situation, genomgås i boken Europas tungomål.

Taggar: , , , , , , , , , , int

~~~Tre år sen~~~

- Erotiku

~

domenica 14 agosto 2011

Amazoniskt naturkött

~
det finns redan nu nära tio gånger fler nötdjur än människor i världens största regnskog, hela Amazonas, föutom vissa minimala spridda fläckar, håller på att förvandlas till betesmark, torrskadd sådan

man hugger ner skogen, släpper ut nöten, som tuggar i sig gräset, et voilà, vi kan då äta ekologiskt naturkött~

+ Matkrisen ~ Köttkrisen, Bensinpriset och köttätandet, Energiska fötter, Enawene Nawe

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

Kriyāprasanga

~
yathā cittam
tathā vāco

yathā vācas
tathā kriyāh

~

+ क्रियाप्रसङ्ग

Andra om: , , , , , , , ,

~~~Tre år sen~~~

- Där, bara där.

~

sabato 13 agosto 2011

Wildering

~
nature is free, wild
so is too the erotic passion

as it might be, a divine right
for You, as it be

~

+ Dionysus Mysteries, Girlpower
++ Tu est Divina

Tags: , , , , , , , , , , , ,

~~~Three years ago~~~

- Χάος.

~

Kaskäerna ~ Gasgäerna – Europas tungomål LXXVII

~
Ytterligare ett icke-indoeuropeiskt folk i regionen äro gasgäerna eller kaskäerna som talade gasgiska / kaskiska och som bodde väster om hattierna i norra Anatolien. De äro av okänt ursprung, men har kopplats till kaukasiska folk. Gasgäerna belöpte det hårdaste motstånd hettiterna fick från 1500-talet f.kr. samt framöver og enligt assyriska källor så skall detta folk ha funnits fram till åtminstone 700-talet f.kr. Man vete ej så värst mycket om kaškäerna, men hettiterna nämno dem som beståendes utav tolv ŠU-TI, stammar, man tror att de varo politiskt samt militärt decentraliserade även om de samarbetade i tider av gemensamma hot.

Anledningen till alternationen k/g i etnonymen är på grund utav att när hettiterna i sin kilskrift skrev enkel-k så skall detta uttalas som ett ‘g’ enligt hettitiska uttalslagar, något som även ibland skrives ut när man skriver hettitiska, ibland ej.

~
Axat, o moddat, från boken Europas tungomål.

Andra om: , , , , , , , int

venerdì 12 agosto 2011

giovedì 11 agosto 2011

Mitannispråket – Europas tungomål LXXVI

~

I Mitanniriket så verkar det som om det bara var befolkningen som pratade hurritiska emedan härskarskiktet talade något indoariskt tungomål, ett språk som i denna skrift går under namnet mitannimålet eller liknande. Hurritiskan har ibland tidigare kallats mitanniska, men göre så ej längre och det indoiranska målet haver aldrig fått ett erkänt namn även om försök gjorts med till exempel mandaiska. Mitannispråket är för övrigt det äldsta bevarade indo-ariska/iranska målet - protoindoariska antas i många fall ha talats öster om detta Mitannirike, Östiran exempelvis. Mitanniskan anses av vissa vara det mest arkaiska indoeuropeiska språkfragment som hitentills hittats, mitanniskan själv känner man ej till väl, men den tillhör en språkgren som är väl undersökt samt dessutom väldigt arkaisk. Att det var den härskande klassen som talade indoariska tyder på att dessa var en erövrande etnicitet och alltså icke hemmahörande i regionen, de olika folken skullu ha mötts ungefärligen 1800 f.kr..

Mitanniriket var beläget i nordöstra Syrien samt florerade omkring 1500-1300 f.kr. - härskarna av detta rike övertog ehuru befolkningens språk snabbt og bevarade bara vissa ord kring namn, gudsnamn, hästmanskap samt speltermer, hvilka främst finnes bevarade i hettiternas arkiv. De gudanamn de nämno äro Mitra, Uruwana / Aruna, Indara samt Nasattiya, hvilka enkelt kan korresponderas till de vediska gudarna Mitra, Varuna, Indra och tvillingarna Nāsatyas. Att mitannispråket är ett indoiranskt mål, antagligen protoindoariskt då antydningar visar att det är prevediskt, står klart enligt vissa när man till exempel jämför numeraler med det indoariska målet sanskrit:

Mit.
aika-vartanna............‘en vändning’
tēra-vartanna.............‘tre vändningar’
panza-vartanna..........‘fem ...’
satta-vartanna............‘sju ...’
nāvartanna.................‘nio ...’

Sansk.
eka vártana-m............‘en ...’
tri vártana-m..............‘tre ...’
pañca vártan-m..........‘fem ...’
sapta vártana-m..........‘sju ...’
nava vártana-m...........‘nio ...’

Även om det står klart enligt vissa så böro man ehuru ta stor hänsyn till att detta indoariska språk blivit nedskrivet med kilskrift, hvilket medför vissa speciella problem med fonologitydningen, och det gör att vissa drar det säkra före det osäkra och hellre placerar in det som ett indoariskt språk.