sabato 20 agosto 2016

Afrikanska kukar


de överlagsamt större fallosarna som äro förekomna bland subsahariska män varandes en evolutionsbiologisk evidens om kvinnornas starkare ställning i tidig forntid där män utväljts utifrån sina fysiska förmågor för sexuell verksamhet samt där oönskade element stadigvarande bortvalts under väldigt lång tid, troligtvis under flera tiotusentals år, då de icke fått vidareföra sin genetiska uppsättning till fördel för de välhängda

bara de män som stadigt kunnat visa på tillräckliga stakar har fått vara del i kopuleringskeendet, då det överlagsamt är ett starkt fenomen bland den subsahariska befolkningen så kunne detta antydas om långvarig matriarkalisk utväljningsprocess

detta sträcker sig egentligen ännu längre bak i tiden, miljontals år, ity homo sapiens som art behavandes en proportionellt stor, för att icke säga gigantisk, fallos i förhållande till alla andra primatarter, strongt indikerandes hvilka sexuella preferenser som varit gällande under hela vår biologiska skepnad, likväl som det indikerar kvinnans förtur i väljandet, det har varit hon som valt, helt enkelt, i de allra flesta fallen

på motsvarande vis visar de mindre penisarna hos nonafrikanska befolkningar huru ett patriarkalt samhälle vuxit fram låtandes alla män taga sexuell del med mindre urvalsmöjligheter för kvinnorna visandes på deras förlorade makt samt utsatthet för patriarkal maktfullkomlighet, inklusive våldsförning.

Likväl visar det nonafrikanska genetiska materialet på genetisk utarmning på den manliga sidan, i förhållande till den hälsosamt större genetiska variation som är bibehållet på afrikanska kontinenten, visandes på eventuell tidig inavel, förutom de neanderthalsgener som inkommit genom kopulering med dem, gällande för alla nonafrikanska människor idag.

De överlagsama mindre storlekarna hos nonafrikanska män är således bevis för patriarkatets framväxning samt kvinnors förlorade urvalsmöjligheter, samt människans samhälleliga og biologiska degenerering.

Med kvinnan ånyo på tronen fritt utväljandes hvilka sexuella partners hon önskar ha kommom vi dels återknyta till våra rötter samt dels beträda framtiden som en bestärkt människoart.


~


Nessun commento:

Posta un commento