mercoledì 22 marzo 2017

Sann postmodernism - Postmodernisme premillénaire CIVLayder framför ack en intressant påpekelse som vi snart skall se ock som vi skall försöka applicera på större sammanhang än vad han själv gör då han enbart talar om metodologin samt teoriseringen. Vi skullom hålla i tankarna att även exempelvis olika ideologier, religioner samt i princip allting som vi ej kan taga på rör sig på teoristadiet i ett abstraherat vakuum, som likväl kunne omfatta fysiska ting, hvilket givetvis gör så att det som teoriseras kring metodteoriseringar även är applicerbart på andra teorier, åtminstone om det är en totalitetsteori, men även om det är en graduellt åt­skild universiell teori. “Another essential condition for truly explanatory theory to emerge is an ability to be open to revision in the light of empirical evidence or theoretical advance. Surely, if anything, this is not only the only adequate way of proceeding, but also represents the true ‘postmodern’ attitude as against those who would call themselves postmod­ernists while at the same time rejecting the notion of general (grand or totalising) theory”.1 Lägg märke till att han säger att det är den ‘sanna’ postmodernismen som har ett sådant för­hållnings­sätt hvilket är ett intressant ordval i icke-postmodernistisk anda. För den dogmatiska icke-totalistteoretikern så är ord som ‘sann’ högst relativt og ickeförekommande - för forskaren eller teoretikern alltså, eller han/hon bör förhålla sig såsom det vore så för att bi­behålla neutralitet så långt det går samtledes ur forskningsetisk synvinkel. För samhället torde det vara tvärt om, i postmodern anda så finnes det ej en hegemonisk ‘sanning’ utan istället som Finton påpekar att “there are multiple truths---each as true as the other”2 - en pluralistisk sanning - d.v.s. den som försöker sätta sig över dessa sanningar för att studera dem bör vara neutral gentemot dem, detsamma torde gälla för politiker som skall lagstifta över dem men utan att diskriminera desamma.

 
Fotnoter
1) Layder, 1995:222-223.
2) Finton, “Re: TAN: The death of history”, i Mediev-l, 12 Nov 1997. Mediev-l, och den tidigare refererade Endangered-Languages-l, är såkallade akademiska mäjlingslistor, Mediev-l är till exempel för medeltida historik - hur man kan använda sig av sådana, og andra Internetresurser, som referenser se t.ex., Fletcher & Greenhill, “Academic Referencing of Internet-based Resources”, i Australian Library Journal, Nov 1995 - kort og gott så skall de behandlas, enligt dessa, så likt som möjligt som en vanlig tidning eller tidskrift då de till syvende og sidst ej är någon större principiell skillnad.
Nessun commento:

Posta un commento