venerdì 10 marzo 2017

Premoderna, moderna samt postmoderna religioner - Postmodernisme premillénaire IICI samma Swahnbok står även att finna intressanta iaktagelser: “Under de tre första århundradena av vår tideräkning var det i medelhavsländerna och Främre Orienten populärt med fräls­ningsläror som hävdade den enskilda mänskans väg till Gud och menade att kunskap om det egna jaget också innebar kunskap om Gud, eftersom det i mänskan finns en kärna, en utstrål­ning från Gud, som är identisk med gudomen”.1 Tvenne tolkningar: Ett; En stor likhet med, exempelvis, buddhismen, eller gnosticismen, alltet finns i alla och därmed är alla med i kollektivet og en inneboende totalitet förespråkas: Två; En välutvecklad självssyn, en intensiv sökning efter jaget og den identitet denna innebär, ren individualism: Slutsats; Kaos - totalitet eller individualism, pre­modernism, modernism eller postmodernism - vem vet? Ett bra tag senare så fanns det även en individualiserad religion i Occitanien, företrädd utav de såkallade katharerna, eller albigeneserna som de också kallas, verkade, så vitt vi vetom, från 1160-talet og en bit framåt. Deras religion var möjligtvis en kreol­religion emellan kristendom samt iransk dualistisk religion, för denna undersöknings intresse ligger givetvis det såkallade albigeneserkrig som rådde sedan och som kan tolkas tvetydigt. Den stora berättelsen, kristendomen, kämpar om herravälde et konformering av territorier samt tro og slår ut en annan religion, eller, det franska nationsbygget gör korståg med religiösa för­tecken för att slå ut den occitanska adeln som företrädesevis var katharer för att få kontroll över Sydfrankrike - genom detta så gick även det occitanska språkets storhetstid i graven og bleve en såkallad patois av fornfranskan som härrör från nord, mottot en stat ett språk var gällande även då og är heller ej detta ingalunda en ‘modern’ påhittelse hvilket vi redan i samklang med Alexanders språkpolitik fingom erfara - franska revolutionens innovation var ingen nyhet. Katharismen är intressant även utifrån andra synvinklar, som nämnts så var den utpräglat dualistisk då klara kopplingar till iransk religion åfinnes, men inte nog med detta utan den var även individualistisk og genom Nordbergs bok kan man se att de varo emot barnadopet, likt dagens baptister, då barnet ej själv hade valt religionen og ej heller visste vad det rörde sig om, däremot ser man klart att katharerna icke varo neutrala, ty den som ej var invigd i religionen eller åtminstone lyssnade på det den hade att säga var djävulens son, ock vi kunnom nog anta att de ej såg positivt på detta - d.v.s. de var ickeneutrala.2 Men om vi återgåom kort till temat kreoliserade religioner så måste man ju givetvis åtminstone nämna situationen i Japan. Japan har en unik blandreligion, beståendes utav en ur­sprungligare shintoism samt den invandrandes buddhismen, som også erfått influenser ifrån det konfucianska tänkesättet, man kan säga att den japanska religiositeten är en öppen kultur og därmed mottaglig för influenser, smått emotsägeligt än vad många allmänt verkar tro. Men då religionens inneboende karaktär varandes bland annat pluralistisk samt flexibel og ej alls som den ‘moderna’ kristendomen, kristendomen är nämnvärt likväl flexibel främst i de delar av världen den icke institutionaliserats samt fått utöva auktoritet, og gällande islam så kunne man definiera denna som postmodern men det är bara det kruxet att den är premodern, eller i vart fall modern. Vidare så är shintoismen ej en evangelistisk religion utan ett väldigt anciennet trossystem, de utomteritorriella beståndsdelarna buddhismen samt konfucianismen hava även behandlats flexibelt samt utvecklats ifrån hemområdenas varianter, överlag så är Japan förskansat från religiös nationalism till skillnad från kristendom, hinduism eller islam og det har istället rådit ganska harmoniska relationer emellan systemen som i princip levt i varandra3 - vi havom ehuru för några år sedan fått erfara att sekteristisk mycket farlig religiös fundamentalism även finns i detta land, men detta gör bara saken mer komplex samt innehållsrik - d.v.s. totalism og pluralism, en gryta beståendes utav dels premodernism, modernism samt postmodernism, åtminstone om man använder sig utav de definieringar som vanligtvis användes kring dessa fenomen - detta är, å andra sidan, antagligen icke så tjänfullt.


 
Fotnot
1) Swahn, 1993:10-11.
2) Se, Nordberg, 1998:13-55 men för den intresserade finns även den klassiska Le Roy Ladurie, Montaillou, 1980 att tillgå som behandlar en fransk by under inkvistationens ock katharismens senare del – då den kathariska adlen i princip redan var krossad. Om Occitanien se även t.ex. Steinkrüger, “Okzitanien”, i Ethnos-Nation, Heft 1, 3. Jahr:67-77; eller Bec, La langue occitane, 1963, Stephens, 1978:297-308 – det finns givetvis en mängd litteratur.
3) Se t.ex., Lehmann, The Roots of Modern Japan, 1982:6-10 här i Hutchinson, &, Smith (eds.), Ethnicity, 1996:116-120, angående religion pp. 118-119, för  religiositetens pluralism samt ‘postmodernism’ i Japan se även Lagerström, “Religionsgränser inte bara av ondo”, i SvD, 29 nov 1998:20.
Nessun commento:

Posta un commento