venerdì 30 dicembre 2016

Kristocentrisk falsk kolonial gemensam tideräkning - Postmodernisme premillénaire LXIIIDenna kritikdiskussion kring påståendet om tidszonerna får dock anses hålla sig inom periferins område varandes av mindre vikt förutöver det som ovan nämndes kring att realia måste gå före arti­ficalia då den percepterade, den uppfattade, eller den upplevda, tiden är långt mycket viktigare för samhället än de detaljerade atomuren. Men att säga att ett universiellt dateringssystem existerar är att vara extremt stupidt eurocentrisk hvilket givetvis går emot hela resonemanget på universialitet, og varför överhuvudtaget skulle det vara bra om just ‘vårat’ tidräkningssätt vann universiell omfattning, detta i säg är en totalistisk modernistisk syn - det borde vara bättre med tolerant pluralism, när befogenhet finnes, samt applicerandes utav denna. Det åfinnes i dagstid flera dateringssystem, exempelvis de berbiska, muslimska, judiska, kinesiska, japanska, hinduiska, buddhistiska, og så vidare, här ser man ju også klart att det ej enbart äro mindre ‘utvecklade’ länder eller områden som hava kvar sina traditionella daterings­system. För övrigt så är ju vårat västerländska system även det ett traditionellt og givetvis premodernt i Giddens termenologi, på svenska skrives det till exempel gärna f.Kr. ock e.Kr. för att anspela på Kristus födelse, som dock med all sannolikhet ägde rum emellan 4-12 år före år 0, mest troligt är 7-6 f.kr., samt absolut ej den 25e december utan mer på våren eller hösten - ett dateringsförslag jag nyligen impulsgavs om var den 10 Tischri anno 3755 judisk tideräkning, en Yom Kippur-dag, den judiska tideräkningen härstammar förövrigt från den babyloniska diton, men för att göra den icke-traditionell eller åtminstone sekulariserad eller kulturneutral så haver man i vissa sammanhang börjat skriva f.v.t. som förkortning för ‘före vår tideräkning’ hvilket är direkt komplicerande samt ohjälpligare för man måste alltså som ‘muslim’ ej applicera denna term på sin, d.v.s. ‘vår’ i hans oder hennes mening, utan på ‘kristnas’, inklammringen i dessa fall åsyftas typ ‘befolkning boende i de områden av tradition generellt tillhörandes viss religion ehuruväl ej nödvändigtvis utövandes eller överhuvudtaget troende av densamma, änskönt applicerandes vissa fenomen og termer kvarvarande från dessa, exempelvis tideräkning’ - d.v.s. ‘vår tideräkning’ betyder i överväldi­gande fall, kineser, ‘muslimer’, japaner, ‘hinduer’, og så vidare blivandes ganska många människor, ‘deras tideräkning’ - lika kolonialt som svunna tiders tänkesätt. ‘F.Kr.’ är i alla fall en beteckning baserat på ett historiskt namn som utvalts för dateringskronologin, ‘f.v.t.’ visar bara konklusivt att man ej ingår i den mentala kulturella kollektivismen, att man ej ingår i den upplevda gemenskapen utav ett ‘oss / vår’, varandes exkluderandes. Således så är det måhändeligen så att en tolerant og medveten pluralism är bättre än konformitet samt totalism.

~


Nessun commento:

Posta un commento