venerdì 25 novembre 2016

Huzuler og Bojker - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


På Karpaternas sluttningar bor ej allena de mer kända rutenerna utan även huzulerna som är ett gammalt herdefolk som traditionellt främst levt utav boskapsskötsel og skogsbruk, huru många de äro finnes ej ordentligt belagt, men vid förra seklets början varo de uppe i ungefär 100 000 och nu säger vissa siffror det dubbla. Det är i Karpatiens östra delar som huzulerna bor, detta är då numera i västligaste Ukraïna, men tidigare i det österrikiska Östgalizien og under mellankrigstiden så var området uppdelat emellan Polen, Tjeckoslovakien och Rumänien. De har sitt centrum i Čora hora, ‘Svarta berget’, cf. Monte negro, som ligger emellan floderna Pruts og Čeremos dalgångar.
  Deras urspung är omdiskuterat og vissa havo menat att de varandes en slavifierad rest utav de iranska skyterna eller av de germanska goterna, emedans andra istället mena att de äro ättlingar till mongoler eller petjeneger där ytterligare andra framför tesen att de kanske äro en mixbefolkning bestående utav rutenska samt rumänska folk. Petjengerna varo förövrigt även de ett mixfolk varandes ett turkiskt nomadfolk som också fått in iranska element genom sarmaterna, men även finskugriska stammar ingick i befolkningsspektrat som under 800-talet bodde emellan Volga et Ural, men som genom oghuzisk tryck varo tvungna att driva åt väster där de kommo i konflikt med slaver som de besegrades utav 1036. Härefter drogo de vidare åt sydväst og besegrades ytterligare en gång år 1091 för att sedan försvinna från historiematerialet som en egen folkgrupp under 1300-talet.
  Huzulerna själva benämner sig som chrestiany, hvilket givetvis betyder ‘kristna’, deras språk är tillhörigt den rutenska gruppen men har fler rumänska inlån och en teori gör även gällande att termen ‘huzul’ skulu ha kommat från rumänskans hocul ‘rövare’, hvilket även kan knytas till de rövarbandslegender som behärskar områdets historia. Man har efter kommunismens fall fått ett kulturellt uppvaknande.
  De huzuliska kvinnorna äro kända för sin skönhet benämnandes bland annat som Karpaternas parisiskor, de varo även kända för sitt fria kärleksliv där syfilis var vida spritt under början av 1900-talet. I långt og mycket var kulturen även sådan att män försökte underkasta kvinnorna hvilket kan illustreras via ett ordspråk som lyder att En hustru som inte får stryk är som en oslipad lie och det var kutym att hon skulle slås med trenne slag innan äktenskap ingicks för att symbolisera hennes undergivenhet. Istället för att fokusera kring det fria kärlekslivet samt hennes innerliga skönhet.
  Väster om huzulerna bor ytterligare ett distinkt rutenskttalande folk som benämnes såsom bojker havandes sin huvudort i Synevidsko Vyzne, de benämna sig själva som werchowynci, hvilket dock närmast kan översättas med ‘fäbofolk’. Deras ursprung är tillika höljt i dunkel, men deras lätt sneda ögon samt mörka hudfärg kunne giva kött på benen för den tes som menar att de varandes ättlingar till tatariska et turkiska krigsfångar som den polske kungen på 1600-talet lät bosätta i dessa områden. En annan tes menar istället att de antagligen äro ättlingar till de keltiska boierna som efter en slavisering bosatt sig här, själva menar de ehuru att namnet ‘bojko’ kan härledas från bojkij, ‘vig, modig’.

  Tidigare levde de uppdelade emellan Österrike et Ungern, men efter första Europakriget under 1900-talet hamnade de istället i gränstrakterna emellan Polen og Tjeckoslovakien, men efter ytterligare krig så befunno de sig istället i Sovjetunionen samt nu då i Ukraïna. Vid förra seklets början varo de omkring 100 000 i antal uppdelade på 140 byar. De här folken är så glömda – mitt i Europa – att man inte ens kan framkomma med några trovärdiga og senare siffror utav deras antal än så.
~


Nessun commento:

Posta un commento