martedì 15 novembre 2016

Koloniseringen utav Skåneland - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


De skånska områdena varo ett eget självständigt rige i tidig tid, men styret övergick så småningom till det danska riket som menväl pantsatte området på 1320-talet, detta skall ack ej ses som någon speciell illvilja gentemot skåningarna för ty även nudanska områden pantsattes. Ehuruväl, så ledde detta till att den holsteinske greven Johan III 1329 tog makten i området, men detta styre såges ej på med gillande från den skånska allmogen som tyckte att skatten var för hög samt dessutom gick till fel ställe og man ingingo då i en personalunion med Magnus Eriksson som därmed 1332 kunde titulera sig som ‘kung av Sverige, Norge samt Skåne’, Halland bleve självständigt, såsom det ännu borde va, og Magnus Eriksson fick i form utav personalunionen icke förminska suveräniteten för Skåne som skulle förbliva ett eget land med egen lag.
  Den äldste sonen Erik Magnusson gjorde uppror samt snodde härigenom åt sig Skåne, Blekinge, södra Halland samt dessutom en hel del av Småland plus några andra områden, men då fadern ville fortsätta att vara herre på täppan så kontaktades den danske kungen Valdemar Atterdag som sedan i Magnus Erikssons namn anföll Skåne anno 1360. Erik hade då redan avdagat via pestdöden, men Atterdag behöll området istället för att lämna över det till den svenske kungen og fortsatte dessutom till Öland samt Gotland där gutarna än idag givetvis kommo ihåg honom. Skåneland återfördes ehuru enbart delvis till Danmark, för freden i Stralsund 1370 som ingingos emellan Valdemar ock Lübeck innebar att den skånska öresundskusten, samt Varbergs slott, till fullo kom under hanseatisk ägo som kom att bestå i femton år. Härefter kom Kalmarunionen, hvilken kunde haft större betydelse för Skåne än vad den hade om Erik af Pommern hade gjort slag i sak fullföljandes sin planläggning angående Landskrona, som han grundade, då han tänkte göra denna stad till Nordens huvudstad.
  Efter unionens faktiska upplösning så genomdrev den svenska kungen Karl Knutsson Bonde långtgående massakrar og orsakade förödelse i Skånelandskapen. Skånska bönder stödde Søren Norby när denne 1525 intervenerade i Skåne för Christian II:s sak, upproret krossades dogh utav den danska centralmakten. Konflikten hade sin grund i det avtal som Gustaf Wasa og den danske kungen Frederik avtalade kring om vem som egentligen hade rätten till de skånska landskapen, dessutom ville man diskutera hoten kring Christian II’s återkomst. Man försköt spörsmålets lösning till Hansans skiljedom, men Skåne og Halland varo tveklöst danska, svenskarna finge rätt att utrymma Blekinge men behålla Bohuslän, man skulle også sluta belägra Visby. Man kommo även överens om att den nämnda Søren Norby som då var länsherre på Gotland, där han bland annat präglade egna mynt, skulle avyttras mot en mer redig landshövding og det varandes i denna belysning man törhända bör se Norbys fältslag i Skåne som antagligen i hans sinne var till för att han skulle bli skånsk, eller dansk, herre.
  Konflikterna i området fortsatte i oändlighet og Skånelandskapen drabbades mycket hårt utav den svenska militären et viceversa drabbades de i Sverige boende utav den danska armén i slutandan utav det nordiska sjuårskriget, 1563-70, där speciellt Halland samt Blekinge fingo lida ock Erik XIV beordrade till og med att alla människor i Blekinge skulle dödas, även kvinnor ock barn, ity ett ödeland är ju bättre än ett fiendeland. Erik XIV är en folkutrotare.
  Man drabbades även under Kalmarkrigen, 1611-13, og under jeren 1644-45, vid freden i Brömsebro 1645 så finge Danmark avträda Halland i trettio år, men landet blev aldrig åter danskt - 1658 så bleve det nordöstdanska landet sydsvenskt. Till stora delar på grund utav historiska slumpheter, bland annat för att den danska förhandlingstaktiken råkade överhöras utav svenskar, nyttjandet utav ulven Ulfeldt som förhandlare, med mera, så blev resultatet som det blev. Redan året därpå försökte den svenske kungen återtaga Danmark, men det visade sig vara ett dödfött försök då Danmarks försvarsvilja var starkare än vad som troddes utav den svenska sidan. Skåneland var en central del av Danmark och ville inget annat än att behålla den positionen, hvilken ju ehuru förbyttes till en regelrätt förtryckt del av Sverige där en febril samt massiv försvenskning kom till stånd, speciellt efter år 1679 - allt danskt eller skånskt skulle bort till fördel för svenskheter.


Förtrycket togs vid

Under det första svenska halvseklet halverades Skånes befolkning, i allt från armod, uppror, krig, tvångsrekrytering samt indte mindst genom migration till Danmark, hvilket under långa tider varit en alltjämt underskattad befolkningsminskningsorsak i forskningen. Man flydde helt enkelt Sverige. Uppsvenska förslag fanns att i sovjetisk stil tvångsdeportera hela den skånska bondebefolkningen till Baltikum. Flera uppror og fritagningsförsök existerade, vissa mindre lyckade emedans andra varo mer ihållande, när Danmarks här intogo stora områden i Skåne samt Blekinge jublade befolkningen. Snapphanarnas borgar-, eller snarare gerilla-, krig igångsattes, benämningen snapphane är förövrigt svensk betydandes ‘röva, plundra’. Inget utav försöken att antingen återta eller frita landet hjälpte varhän svensk överhet cementerades. Kolonin slogs i järn.
  2/3 utav godsbeståndet drogos in till svenska staten då herremännen hade uppmanats komma till Malmö för att avlägga trohetsed till den nya kungen, allena åtta kommo varhän resterande dömdes i sin frånvaro som landsförrädare og godsen kunde då bekvämt överföras till svensk ägo. Att man i fredsfördragen stipulerade att skåningarna hade rätt att bibehålla sina rättigheter och privilegier brydde man sig föga om, i både 1658, 1660 samt 1679 års fredstraktat stipulerades Skånelands folks självbestämmande - detta åtföljdes ej då, ock icke heller nu. Det svenska riket är en regelrätt krigsförbrytare, samt ännu intill idag, traktatsförbrytare. Den skånska kulturen, de skånska språken, de skånska prästerna, de skånska böckerna, de skånska ortsnamnen, de skånska konstskatterna, det skånska självbestämmandet, ja, allt skulle bort till fördel för svenska ting. Än idag förnekas existensen utav det skånska språket. Att hatet mot Sverige inföll sig, ter sig helt naturligt.
  En gjorde også myget för att isolera de trenne skånelännska landskapen ifrån varandra, hvilket ju är reguljärt i taktisk taktik, brukat sedan antik tid, bland annat fördes Halland över till Göteborgs stift samt inkorporerandes i Västergötlands generalguvernement. Än idag önskar många sørhallänningar ingå i Region Skåne, av naturliga skäl, emedans Norhalland kan accepteras som en fallen bit.

Oavsett det mångsekeliga förtrycket så kvarhållo sig kulturskillnaderna samt den egna etniska identitetskänslan starkt.
~
3 commenti:

 1. Det är ju så att under den danska tiden användes Skåne som en bas för alla angrepp på Sverige.

  Danskarna hade som mål att erövra och förslava alla de svenska folken.

  Från år 1489 till 1657 handlar det om minst sex stycken krig.

  Fem av dessa startade av danskarna, och det startade av svenskarna får ses som ett offensivt försvarskrig för de svenska folkens rätt att få leva på sina lilla plätt på jorden.

  Går man förre 1400-talet ser det likadant ut.

  Danskarna har härjat, dödat och plundrat detta land. Varje korståg från deras sida utgick från Skåne som plattform och därmed har de förverkat rätten till Skåne.

  Och de skånska bönder, adel och borgare som sponsrade den danska imperialisthären förverkat sin rätt till liv och existens.

  Så fungerar världen!

  RispondiElimina
 2. Utöver det så är jag så jävla trött på sånt här jävla geggagurgel från obildat utländska pack med peniskomplex.

  Att hävda att Sverige någonsin har bedrivit kolonialism är efterblivet.

  ordet svear betyder på ett ungefär "vi själva" "oss" kan härledas ur samma gamla urgermanska ord som givet upphov till "dutch" och "deutsh".

  Troligen har du väl aldrig hört talas om Tyskland och Nederländerna men de kallar sig alltså oxå för sig själva.

  Hur som i Sverige fanns det en mängd folk med extremt lika språk och kulturer (finnvedingar, närkingar, värmlänningar etc) som alla kallade sig för oss själva, vi själva.

  Dessa folk var och är helt fria, och erkänner sig bara till en konung de väljer och avsätter själv så som de behagar.

  Dessa fria folk har i princip aldrig någonsin startar krig, konflikt, bråk och tråk.

  De levde här av handel, hantverk och jorden och skapade sådan rikedom och välfärd att den danska och norska centralmakten ville erövra dem och tvinga på dem den judiska religionen kristendom.

  Detta tvingade de fria folken som kallade sig för oss själva att grunda en starkare centralmakt som med tiden kom att fp hete Sverige-vårt eget rike.

  Detta arma vackra land och fok har alltid angripits och attackerats av Danmark, Ryssland, Norge, Hansan, Frankrike och annat pack.

  Aldrig har detta land startat ett krig annat än i försvarssyfte efter att blivit angripna i åratal, decennium och sekel.

  Så ligger det till och Skåne var ett av de landskap där angreppen på Sverige byggdes och organiserades upp.

  Aldrig ser man ett svin som dig oja sig över att 20 miljoner tyskar fördrevs från sitt land i det som skedde efter andra världskriget.

  Aldrig ser man dig hävda att Danzig och Königsberg ska återuppstå.

  Att halva Polen ska bli tyskt, sudetlandet bli tysk osv.

  Det är rimligt att det är så för tysken gjorde bort sig i kriget men
  när du sitter här och gaggar din jävla skit är det samma sak för det danskarna utsatte speciellt svenskarna för är i paritet med världskriget för handlar det om över 1000 år av återkommande härjningar, våldtäkter, plundringar och etniska resningar mot de fria folken begångna av danskar.

  Det är det du sitter och skojar om din jävla gris.

  RispondiElimina
 3. Nåja, Skåne och Skånelanden är bara historian om att till slut hamnar alla svenskfientliga krafter i eld och aska.

  Så var det då och så är det nu trots alla medlöpare och annat skit som springer löst.

  Eld och aska är slutdestinationen och ödet för den som försöker knulla och tala illa om de fria sveafolken.

  De var så jävla rätt åt dem då och de kommer bli så jävla rätt åt dom så snart så det nästan känns som nu.

  På så sätt fungerar ju din text nästan som runkmaterial.

  RispondiElimina