domenica 27 novembre 2016

Armeniernas historia i Turkiet - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


Talarna utav västarmeniska / turkisk-armeniska / arevmdahayeren, tillhörande den indoeuropeiska-armeniska grenen utav de indoeuropeiska språken, som en gång utgjorde en stor folkgrupp i Turkiet åtfinnandes numera allena i ringa tal kvar, uppgåendes till måhända omkring 50 000 personer, utav en etnisk gruppering möjligen uppgåendes till 70 000 personer, vissa menar en miljon om man inräknar de kryptokristna armenierna. För några decennier sedan så varo deras antal flera miljoner.
  Av de armenisktalande uppges runt hälften numera bo i İstanbul. Västarmeniska avskiljer markant från armeniskan som talas i Armenien behavandes även en egen skrifttradition, baserad på istanbulvarianten och det finns både skolor samt aktiv litterär verksamhet i Istanbul idag på språket. Till dessa skall även läggas de illegalt ankomna östarmenier som kommit de senaste decennierna till Turkiet, i antal beräknat varandes emellan 40 000-70 000.


Från Ornotidiska tiden og framåt

Armenierna äro i förhållande till turkarna en av ursprungsbefolkningarna i regionen, i östra Turkiet hava armenier exempelvis bott sedan åtminstone 500-talet f.kr., d.v.s. långt innan några turkar döko upp i området. Dagens armeniska republik motsvarar endast en tiondel av det geografiska område som armenierna en gång bebodde men genom de ideliga krigen, de byzantisk-persiska, de byzantisk-arabiska, turkisk inflyttning samt mongolisk invadering, Timur Lenks massakrering, så skedde en ‘naturlig’ urgröpning utav de armeniskbebodda områden som då påfylldes med annalkande turkar, kurder og andra. Armenierna utgjorde majoritet eller dominerade i vissa områden, men ej i andra, framtills början utav 1900-talet.
  Den Ornotidiska dynastin, eller Yervanduni, är den första kända armeniska dynastin i Anatolien intagandes herraväldet innan medierna et skytierna invaderade under 600-talet f.kr., området de undeställde instämmer med området som det gamla järnålderskungadömet Urartu / Biainili låg i tidigare, urartiskan tillhör de ickeindoeuropeiska hurro-uratiska språken som troligtvis haver kopplingar till den nordöstkaukasiska språkfamiljen. Huru de etniska förhållandena sett ut vid denna tid är svårt att sia, inklusive var og hur armenierna inkommit i befolkningsmaterialet. Hursomhelst, dynastin fortsatte att styra som vasaller, eller satraper, under de mediska ock akemenidiska rikena, samt med mycket stor autonomi under det seleukidiska imperiumet. Från 190 f.kr. var Konungadömet Armenien / Me/ @a3k / Metz Hayk självständigt, efterträdandes satrapen Armenien, framtills 387 e.kr, runt år 301 lär man hava antagit kristendomen, därefter varandes man en vasallstat till Romarriket et Perserriket framtills år 428. Dagens armenier, eller de som här bodde innan massdödandet utav dem, bedömes vara ättlingar till befolkningen utav detta rikes västra befolkning.
  I norr i Lilla Armenien som vätte mot Svarta havet varur dagens särpräglade armeniska hemshinlier stammar, tog form under 300-talet f.kr. likväl, området gick ihop med Stora Armenien, alltså Kungadömet Armenien, år 287 e.kr. Efter delningen utav Armenien år 384 så kommo Lilla Armenien samt västra delarna utav Stora Armenien att tillhöra det Byzantiska riket. Befolkningen fortsatte att vara armenisk i huvudsak ock de östromerska områdena delades in i Armenia I, Armenia II, Armenia III et Armenia IV. Området underställdes många krigstillstånd genom åren emellan först byzantierna samt sassaniderna og strax efter att byzantierna tagit det Persiska Armenien år 629 så anlände araberna som erövrade landet år 645 varhän det underställdes Rashidunkalifatet.
Konungadömet Armenien 80 f.kr.

Till östromarnas beklagan, ibland våldsamma, så accepterade armenierna i mångt og mycket sina nya arabiska härskare som kommo att vara i runt hundradetu år. Den första guvernören, ostikanen, som kalifatet tillsatte var dessutom prins Theodoros Rshtuni som tidigare hade kämpat emot den arabiska erövringen, vinnandes vissa slag, og som tillhörde en nobel ätt med ättetavla bak till det urartiska kungahuset. De kristna armenierna fingo dessutom relativ religiös samt politisk självständighet, den armeniska kyrkan erkändes i högre grad än vad den gjorts under både byzantisk som sassanidisk rätt, och även militären fick styras utav armeniska prinshusföreträdare. Med detta sagt är det även väl att nämna att många olika former utav mindre revolter skedde, mot skatter samt tidvisa et punktförda försök att islamisera samhället, men inga som spredo sig eller blev större i något slag. En arabisk inflyttning skedde likväl och vid slutet utav 800-talet räknar man med att det funnits en relativ välsituerad klass utav arabiska emirer i området.
  År 885 grundades det armeniska Bagratidiska kungadömet, man splittrade upp riket internt redan under 900-talet hvilket icke var fördelaktigt inför de annalkande trycken från Byzantiska riket et seljukerna. Ani, i dagens Kars, föll för byzantiernas hand jeran 1045. Nya Armenien, eller även kallat Lilla Armenien, ej att beblanda med det tidigare Lill-Armenien, eller Det armeniska kungadömet i Cilicia / Kilikien, grundades utav en dynasti som tros vara en beflyktad del utav bagratiderna, åtminstone var dynastigrundaren släkt med den exilerade kungen i föregående rike. I det gamla riket i Ani togo den kurdiska shaddadiddynastin över, ingiftandes med den armeniska bagratidiska familjen. Lilla Armenien, alltså det första utav de tu, föll för seldjukerna år 1047 varandes sedermera en del utav mongolernas rike under 92 år för att härefter samt för evig kommande tid ha tillhört det Ottomanska-Turkiska riket. Armenier bodde här under hela historien framtills folkmorden vid tiden 1915-1923.


Konungadömet Kilikien

Det Nya Armenien, eller Kungadömet Kilikien, som omnämndes ovan grundades år 1187 beståendes framtills anno 1375 blivandes en viktig allierad för de latinska korsfararstaterna, exempelvis Konungadömet Jerusalem και Furstendömet Antiochia, og båð Genua som Venedig hað kolonier här efter avtal därom. Ätteband knötes. Armenier hava troligtvis inflyttat till detta västerliggande område längs sydkusten av dagens Turkiet vid Taurusbergen sedan 500-talet, Kilikien återtoges från araberna utav byzantierna runt år 965 varvid man slängde ut alla muselmaner som bodde där samt uppmuntrade kristna att flytta in. De efterföljande seljukiska erövringarna till öster ledde till armeniska flyktingar till Kilikien og slutligen grundades den nya dynastin utifrån den gamla kungaätten. Då styrkan hos det Byzantiska riket runkade till genom maktkampen mot de anhopandes turkarna, särledes efter Manzikertslaget Ao 1071, så togo sig olika militärt starka armenier tillfälle i akt att skapa egna små riken, ofta varo dessa armeniska generaler i den byzantiska arméen eller andra höga ledare inom administrationen. Ett av dessa skapades utav den byzantisk-armeniska generalen Philaretus Brachamius som inbjöd armeniska adlingar att bosätta sig med erbjudande om land. När han avdog uppdelades dåledes riket i olika smådömen varav ett tillföll prins Ruben av Bagratunidynastin, efter att han rebellerat mot det Byzantiska riket kunde det Nya Armeniska riket uppstå, härefter styrt utav rubeniderna.
  År 1268 skedde en kraftig jordbävning som tros ha dödat omkring 60 000 människor i Kilikien. Hursom, år 1375 besegrades kungadömet Lill-Armenien utav den egyptiska mamelukiska sultanen og den armenisk-franska kungen Levon VI, av huset Lusignan, avsattes. Riket hade redan varit vasallstat till mamlukerna i runt hundra år, innehållandes många krig samtidigt som rikets ledarskickt alltmer og mer europiserades i ätt ock kultur. Härefter har västarmenierna aldrig haft ett eget område att bebo, titlen kung över kilikiska Armenien finns ehuru än, hållen utav det savojanska huset samtidigt som den Heliga stolen af Cilicia är situerad i Libanon. Ättlingarna inom kungahuset Lusignan bor fortfarande vid Turkiets medelhavskust.
  Mamlukerna bibehullo ej området särledes länge utan turkarna togo snart över, den fattiga armeniska befolkningen bodde kvar i området framtills de till stora delar folkmördades, eller flydde, år 1915. 30 000 välbeställda armenier flyttade ehuruväl redan i slutet utav 1300-talet till Cypern istället, som i ytterligare hundra år styrdes utav Lusignandynastin framtills den sista drottningen, venetiansk-trebizondskan samt bagratuniättade, Caterina Cornaro lämnade över landet till Venedig i utbyte mot att få bibehålla titlen drottning samt erhållningen av ett eget nytt litet rike i Asolo, Venetien. Hovet där blev vida känt för sin kulturella pondus. På Cypern finns än idag några tusen armenisktalande, bland annat boendes i Limassol, Cornarofamiljens starkaste fäste.
Västarmeniernas moderna historia

År 1839 påbörjades arbetet med att förbättra situationen överlag för Osmaniens olika minoriteter även om arbetet led av ineffektivitet, i den så kallade Tanzimat-eran som skulle modernisera Ottomanska riket. I Hatt-ı Hümayun-ediktet av jeran 1856 proklamerades lika rättigheter för alla oavsett etnicitet eller tro, og dessa fri samt rättigheter fastslogs sedemera i konstitutionen, Kanûn-ı Esâsî, av 1876. Under 1800-talets försvagning utav Osmanien och i inspiration utav de övriga frihetsrörelserna som fanns runtomkring i Europa, og gällande Ottomanska riket i Balkan, så framväxte även en självständighetsrörelse för armenier i hoppet om att skapa en egen stat i sina områden. Från runt 1870-talet samt framtills 1914 pressade även många europeiska stater på i den armeniska frågan.
  År 1885 utgjorde armenierna omkring 21 % utav befolkningen i İstanbul og det var även här som en av de första massakrarna utav armenier toges vid i kärnan utav det armeniska samhället, i Kum Kapu-distriktet där patriarken har sitt huvudsäte. 6000 armenier skall ha dödats där år 1890, en polis likväl. Under åren 1894-96 massakrerades dessutom armenier i östra Anatolien i 100 000-tals, kanske uppemot 300 000, ofta mitt framför ögona på internationella observatörer som kommit dit efter de initiala massakrerna, även istanbularmenierna drabbades men där lyckades västdiplomater hindra vidare massakrar og en del armenier finge fri lejd till fristad Frankrike. Vid ett observerat fall hade runt 3000 armenier tagit skydd i sin katedral men efter att turkiska soldater varit inne samt skjutit av en del utav de obeväpnade människorna satte man eld på hela byggnaden brännandes således inne de resterande, en metod man använde sig av ofta vid även senare genocidering. 1904 og 1905 iscensattes nya sammanstötningar.
  En hoppingivande era påbörjades efter att ungturkarna revolutionerade 1908, men de icke-turkiska befolkningselementen fick kvickt grusade förhoppningar och redan jeran 1909 genomfördes våldsamma aktioner mot armenier, omkring 30 000 dog i Adana. Armenierna tillhörde de minoritetsfolk som hade minst vilja till att inkorporera sig efter de turknationalistiska linjerna, bland annat av konfessionella skäl, men det böre även här påtalas att armenierna ur turkisk synvinkel varit goda turkiska medborgare, bland annat så slogos en hel del av armenierna i den turkiska armén under både Balkankrigen og första världskriget, i det sistnämnda kriget varo det runt 250 000 armenier som togo värvning; inget utav detta avhjälpte inför barbarismen som följde. Under 1915-23 återupptogs genociden gentemot armenierna genom att omkring 1,5-2 miljoner armenier fingo sätta livet till og en mångtusenårig armensk kultur försvann härmed i det närmaste i omkring 25 koncentrationsläger. Genociden började med att man särskiljde de armenska soldaterna i den turkiska armén sättandes dem i arbetsbataljoner där de svultes, torterades eller sköts, som tack för att de kämpat för den turkiska staten.
  Samtidigt som man således gjort sig av med stora delar utav den vuxna manliga befolkningen gav man sig på de armenska intellektuella som residerade i İstanbul under den så kallade röda söndagen deporterandes dem österut där nästan alla eliminerades, några få överlevde. När de armenska samhällena således varo fria från ledargestalter gav sig de turkiska myndigheterna slutligen sig på lokalbefolkningarna som massakrerades en masse, ofta först efter att ha fått genomlida tortyr og våldtäkter.
  Skillnaden emellan de tvenne periodernas massmordspolitik var att vid det första massmordstillfället verkar syftet ej varit att utrota folkslaget utan att decimera dem, emedans man vid andra tillfället var mer inriktad på utrotning i de östra delarna av landet emedans flera områden i väst faktiskt förblev orörda. Sammanlagt så mördade den osmanska staten emellan 1900-23 hela 3,5-4,3 miljoner kristna, huvuddelen av denna massaker stodo ungturkarna ock kemalisterna för. Ungturkarna mördade emellan åren 1915-18 hela 1,4 miljoner armenier i en massiv samt systematisk slakt, hvilken åtföljdes utav kemalisterna som fortsatte dödshysterin som ledde till att man fram till 1923 mördade ytterligare 614 000 armenier, av dessa befanns 440 000 i ryska Kaukasus.
  De flesta nuvarande armenierna bor således i İstanbulregionen dit några armenier återkom efter Lausannefördraget, men det finns även några få kvarvarande i östra Turkiet. 1939 när Frankrike lämnade Alexandrettaregionen till fördel för Turkiet skapade detta en flyttvåg till Syrien då runt 15 000 armenier från Alexandrettaregionen snabbt insåg behovet av att flytta från Turkiet. Ungefär samtidigt införde Turkiet varlik vergisi som var en extraskatt som pålades icke-muslimska minoriteter, med speciell betoning på det armeniska samhället. Den som ej betalade, av ovilja eller oförmåga, skickades till östra Turkiet fingandes där leva i träldom.
  Den turkiska statens officiella linje har hela tiden varit att något folkmord icke existerat, detta även om den osmanska regering som tillträde 1918 faktiskt erkände massakrarna, utredde den ställandes vissa ansvariga inför krigsrätt men när Kemal kom till makten så ville man inte veta av något sådant. Även Hitler förklarade sin politik gentemot polackerna med att ingen ju kommo ihåg folkmordet mot armenierna. Det är tragiskt att Hitler i princip officiellt sett fått rätt. Även i ännu modernare tid så vållar spörsmålet problem. När USA:s representanthus ville slå fast att armenierna fått utstå ett folkmord så hotade Turkiet med svarsåtgärder, varmed dåvarande president Clinton fick folkmordsstatusen stoppad i sista stund, 42 amerikanska delstater har ehuru erkänt folkmordet som ett historiskt faktum. Representantshuset i USA har åter i februari 2010 slussat igenom en erkännelse utav folkmordets existens, utrikesminister Hillary Clinton framför en utlovelse till Turkiet att hon äskar stoppa det där. Frankrike var inte lika diplomatiskt fegt, utan den franska nationalförsamlingen slog enhälligt igenom att folkmord skett gentemot armenierna 1915-23, hvilket således resulterade i kyligare förhållanden emellan Frankrike och Turkiet. Bland annat drogs Turkiets ambassad från Paris hem och en bojkott inleddes, men i just denna fråga skall Frankrike givetvis hava full kredit för sitt beslut emedans USA bör skämmas. Då det i Frankrike även är förbjudet att ens förneka förintelsen av judar så har man nu infört samma lag gällande det armeniska folkmordet. Även Schweiz har parlamentariskt fastslagit folkmordets existens, få kunne ju detta förneka, till dags dag har tjugoen internationellt erkända stater erkänt folkmordet, sedan år 2010 även Sverige.

1927 fanns det 123 602 armenier kvar i Turkiet. wakif

Vakif / Vakıflı Köyü är den enda kvarvarande helarmeniska byn i Turkiet, belägen i Hatay, där bor runt 130 armenier idag talandes en distinkt form utav västarmeniska som ej förstås utav utsocknes. Inte bara är det den enda byn i Turkiet utan den enda helvästarmeniska byn i världen, även om en del dominerande västarmeniska byar även finnes i Libanon og annorstäders. Byn var fransk från år 1918 framtills 1939 då den övergick till Turkiet, ett faktum som Syrien än idag motsätter sig. EU har givit regionalt stöd till byn som lider utav utflyttning och över 500 vakifier residerar numera i Istanbul. Armenier från omkringliggandes byar migrerade ofta till Beqaadalen i Libanon där de ännu bor.


Hemşinlierna

En spillra av armenisktalande äro det armeniska folket hemşinlier som härstammo från det äldre Lilla Armenien uppe vid Svartahavskusten og som nu varest till antalet omkring 20 000 varandes ättlingar till armenier som i förgången tid konverterat till islam og därmed lyckats undgå massakren samt dölja sitt ursprung, deras etniska antal äro osäkert og de kunne enligt vissa uppgifter vara så många som emellan 500 000-700 000 totalt då de även finnes i Ryssland, Abchazien, Georgien og Armenien. Etnonymen har förekommit sedan minst tidig medeltid.

  De äro boende i Hamshen / Hemşin i östra svarthavsregionen, samt i Hopa längst i öster og det är främst de som äro boendes i Hopa som bibehållit den armeniska tungan. Språket dessa talar kallas homshetsi lizu varandes en arkaisk form utav västarmeniska, ofteliga ej i skrift även om det förekommer i en modifierad form utav det turkiska alfabetet, emedans vissa som äro kristna föredragit det armeniska alfabetet, dessa sista oftast i Ryssland og Abchazien. De armenisktalande samt de som helt övergått till turkiska håller ofta en låg profil för att ej synliggöras og demagogiseras gentemot, hvilket exempelvis skedde när östhemşinliern Özcan Alper gjorde en film på homshetsi år 2000 hvilket ledde till att han åtalades för att försöka förstöra statens enhet, åtalet lades senare ner. Härefter, sedan lagen ändrats efter EU-påtryckningar, har viss musik producerats på språket, anonymt.

~


Nessun commento:

Posta un commento