lunedì 17 ottobre 2016

Götiskan


Det historolingvistiska Götaland består allena av Väster- samt Östergötland, Dalsland og delar utav Småland samt måhänt Öland - men ej såsom man nu menar, hela södra Sverige inklusive Bohuslän, Gotland og Skåneland.

De götska målen haver sitt centrum i Västergötland enligt traditionell tro, därtill räknas då sydvästra Östergötland, nordvästra Småland, Dalsland samt även ibland något felaktigt de värmländska språken, hvilka ehuru egentligen är starkt avskiljande och därmed inte bör beblandas med de ovanstående språkområdena, influenserna sträcker sig även ända till Öland og Blekinge.

Dalbomålen, eller dalsländskan, haver ofteliga karaktäriserats som ett västgötiskt språkområde även om stora delar av landskapets språkområden ej bör föras hit. I norr har värmländskan haft stort inflytande emedan man i sydöst istället har ett nordbohuslänskt inflytande, speciellt i Valbodalen - i övrigt så haver tungomålen i området tidigare varit relativt mycket norskinfluerade, hvilket ju även fås inkludera nordbohuslänskan samt värmländskan, men det haver avtagit med tiden og är nu allenast gällande i västra territoriet, man kan ehuru ana en ursprunglig västnordisk knytning, troligare är ändock att dalbomålen befinner sig i ett språkligt gränsområde emellan västnordiskt et östnordiskt. Västgötiskan göre sig speciellt gällande, naturligtvis, i sydost. Västergötland var i princip självständigt långt in i medeltiden samt hade en stark politisk makt även i rikspolitiken och tu av de tre tidigmedeltida konungaätterna kom ifrån västgötskt område.

Västgötamålen kommer således från det götiska kärnområdet, men man haver givetvis erfått influenser från norskan, bohuslänskan, småländskan och sydsvenska, främst halländska, mål. Det danska folkvandringstida inflytandet har även i Västergötland sin nordgräns och det är bland annat här som danskt, norskt samt götiskt(-svenskt) har sin historiska mötesplats.

Detta är även gällande för den västgötiska utposten vid Kattegatt, göteborgskan, som i sig är uppdelad där viss, eller kanske den mesta, göteborgskan främst är bohuslänsk i karaktär, där allena de östra varianterna är mer västgötsk. Dessa skillnader i areal språkgeografi har tunnats ut alltmer, där bohuslänsk-göteborgskan utgår som vinnaren, samt spridaren.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento