giovedì 5 gennaio 2017

Antal språk i skrift samt språkdöden - Postmodernisme premillénaire LXVIGiddens nämner vidare att alla språk under mänsklighetens gång är skrivna, man har beräknat att det funnits ungefär ½ miljon språk sedan språkets början, en början som man ehuru ej vete när den skedde og siffran får givetvis tagas med skepsis, och även vid begränsningen vid de vi vetom till befintligheten d.v.s. de äro ‘known’ äro otaliga og den absoluta majoriteten av dessa finns icke i skrift, någonstans.1 Skriften har ju inte varit uppfunnen under den mesta tiden av våran talade period. Trosterud, vid universitetet i Tromsø, har räknat på huru många skrivna språk det finns, alltså skrivet og ej aktivt skrivna av de nutida språken men ändock icke de dåtida, och han konkluderar för det första att det finnes färre än 100 statsofficiella språk i ungefär 200 stater, vissa äro officiellt multilinguellt men dessa utnumreras av de stater som bibehållit sitt före detta kolonialspråk som enda officiella språk. Exakt hur många som äro skrivna vete man ej men om man utgår från den mest översatta ock skrivna skriften, Biblen, en av de få förtjänster missionärer gjort äro att de spridit det skrivna ordet - men det är dock tragiskt i den form de göro det, hvilken äro skriven i ungefär 2000 olika språk, hela Bibeln på 320 språk, Nya testamentet på 801 samt mindre delar har översatt till 919 stycken olika tungomål täckandes en minoritet utav de nutida tellusianska målen. Detta göre ehuruväl givetvis ej så att språken ifråga aktivt skrives enbart att en grund har lagts för det og att något material överhuvudtaget åtminstone finns skrivet på språken, i den absoluta majoriteten utav språken finns ingenting alls skrivet og varken missionärer eller andra hinner skriva ned dessa og därmed åtminstone lingvistiskt bevara den språkliga informations­källan i takt med att de försvinner.2 Enbart de paupanska språken äro omkring 800 i antal fördelade på kanske hela 60 olika definierade språkfamiljer, plus isolater, i en röra som vetenskapsvärlden ännu ej förstått sig på eller hittat släktskapsband emellan, endast de paupanska tungomål som talas i Östtimor äro officiellt erkända. Som förstås ovan så hinner ej alla språk med sin naturliga livsutveckling utan får genomgå en mer vital förändring som sker i allt högre grad i världen - språkbyte samt språkdöd. Det finns olika beräkningar och klassificeringar, men de flesta anser åtminstone att det idag med en relativt liberal räkning existerar cirka 6000-7000 olika tungomål, men räknar man änn liberalare samt tager med även mer distinkta varianter så kommo vissa beräkningar upp till ungefär 25 000 olika språk, hvilket får sägas vara något fler än det antal språk franska akademien år 1929 så exakt räknade fram till när de framlado att det existerade 2796 språk. Dessvärre så äro dogh omkring 90 procent av dagens språk akut hotade att dö ut inom de närmsta århundraden och i denna tid som nu är så dör uppskattningsvis ett unikt språk vartannan vecka. Tungomålen har minskat konstant sedan den antagna toppen nåddes för sisådär 15 000 jeeran sedan, då det antas ha talats cirka 10 000-15 000 olika tungomål på vår jord. Fortfarande för 500 år sedan fanns det kanske 7000 tungomål och de har således sjunkit till dagens cirka 6000 olika språk, vid den mest allmängiltiga beräkningen, främst på grund utav språkimperialismen samt den kulturella og etatistiska dominansen över ursprungsbefolkningarna i Amerika samt Australien, men utav dessa så förväntas alltså 5400 lenguas dö ut inom det snaraste. Helt i onödan, förlorandes oersätteliga kulturella kunskaper.

Fotnot
1) Se, Moseley (ed.), Atlas of the World’s Languages, 1994.
2) Trosterud, “Number of written lgs in the world”, i Endangered-Languages-L, 9 March 1999.Nessun commento:

Posta un commento