domenica 7 febbraio 2016

Induktivt genererad Grounded theory - Postmodernisme premillénaire XXXI


Den första metodologin som är av användning är det induktiva anfallssättet1 som härleds till den grundade teorin. “Theory develops from the ground up as the researcher gather and analyze the data”,2 man röre sig emot en “more abstract generalizations and ideas”,3 og “[t]heoretical generalization generated by an inductive approach is called grounded theory”.4 Man behar alltså ingen teori som skall kontrolleras utan man skall försöka uppbygga en teori med detta förhållningssätt - man lägger “huvudvikten vid teorigenerering, snarare än -verifiering”,5 här skall dock en kontrollering givas kring kontrahentskap gentemot postmodernismen, utifrån den genomgång og idealtypifiering som framkommit, detta blivandes i sin tur den teorigenerering som ovan påtalades, en generering som i denna kontext bygges på kontrollering. Även om man använder sig av den induktivt grundade teorin så betyder det ehuruväl ej att en förförståelse är kontradiktär, detta erkänner også förgrundsgestalterna Glaser og Strauss: “Naturligtvis närmar sig inte författaren verkligheten som tabula rasa6 - man är ej en positivistisk rörelse. Den naturvetenskapliga samt den positivistiska kvantifierade samhällsforskaren kan sägas vara galileisk i sin metodik, emedans den kvalitativa förståelseforskaren istället säges vara aristotelisk: “Aristotelikern ser på trädets rötter, den galileiskt orienterade studerar grenar och utväxter”.7
~


Fotnoter:
1) För induktivitet, deduktivitet et abduktivitet, se t.ex. Alvesson ø Sköldberg, 1994:41-47.
2) Neuman, 1994:53.
3) Ibid:41, Dahlgren ø Florén, 1996:61.
4) Neuman, 1994:42; för grundad teori se t.ex. Alvesson ø Sköldberg, 1994:69-95.
5) Ibid:69, Dahlgren ø Florén, 1996:64.
6) Glaser and Strauss, The Discovery of Grounded Theory, 1967:3 n. 3, citerad i, Alvesson ø Sköldberg, 1994:71.
7) Helenius, 1990:27.


Nessun commento:

Posta un commento