giovedì 25 febbraio 2016

Idealtypsmetoden - Postmodernisme premillénaire XLI


När vi havom upptäckt dessa underliggande förmedlande ting så kan idealtypsmetoden komma till användning för att renodla dessa fåendes fram vad som ligger till grunden för hela idéerna eller idéen - detta är således det tredje steget i den föreliggande studien og föregås mest frekvent samt genomgå­ende i postmodernsavsnittet men även i mindre grad i de kontradiktära idéernas kor­tare gen­omgång. I weberi­ansk tradition så användes idealtypsmetoden, detta är en “analytisk konstruk­tion el. tankemodell som försöker klargöra och isolera betydelsefulla egenskaper” og dessa “motsvaras aldrig helt av den konkreta verkligheten”,1 de “are not explanations”2 då de icke förklarar någonting. Här användes de som ett mellansteg emellan tolkning ock kompa­ration. Ett tillägg bör dock göras att den mycket väl kan motsvara verkligheten även om det är ovanligt. Rena liberaler motsvarar verkligheten utav idealtypen för densamma emedans fanatiska kristna samt muslimer motsvarar antagligen mycket väl för de rena idealtypiga formerna av dessa trossyst­em - man kanske kan göra den distinktionen att inom den politiska religiösa eller annors idévärlden/na så kunne man leva, eller försöka leva, idealtypigt emedans det i andra sociala fenomen är mindre möjligt att så göra, till exempel byråkratiska fenomen över­ensstämmer inte till fullo med den byråkratiska idealtypen.

~


Fotnoter:
1) Lübcke, 1993:253.
2) Neuman, 1994:38.


Nessun commento:

Posta un commento