venerdì 1 maggio 2015

Kampen för finskan - Europas tungomål DXXXVI


Finskan var ett outvecklat minoritetsspråk under den svenska koloniala tiden och allt fördes i princip på svenska, finskan var de lägre klassernas språk i öst, när Ryssland övertog området så garanterade man i fördraget att Finland skulle få behålla sitt språk, med detta åsyftades svenskan, inte finskan. En av storfurstendömets ledande statsmän under 1830-1840-talen, friherren Lars Gabriel von Haartman gick så långt som att kalla finskan för la langue du perkele, ett satans språk. Tsar Alexander II promoterade ehuru kraftigt finskan istället sedan han tillträtt under 1850-talet, åmhänt delvis för att slå split till svenskan og dens koppling till Sverige men även för att va följsam med sina lojala finska undersåtar, så ändå positivt för den finska tungan som jämställdes med svenskan. Juridisk hjälp fick språket 1851 då det stadgades att i orter där finskan var den allmänna allmogens tungomål finge inte nytillsättningar av domartjänster ske, om inte de aktuella personerna uppbor kunskap i det finska språket. 1856 kom kravet även att gälla andra statstjänstemän som nu var tvungna att intyga att de åtminstone muntligt kunde tala finska och samma år slogs det även fast att översättare skulle anställas av länsstyrelserna så att myndighetens kungörelser, och andra av folket begärda handlingar, kunde översättas till folkets språk. 1863 bleve finskan jämställt med svenskan i alla spörsmål som direkt berörde den finska befolkningen i landet, 1865 stadgades det att professorer som skulle tillsättas vid de juridiska och teologiska fakulteterna vid universiteten skulle ha fullständiga kunskaper i både svenska såsom i finska, og från 1881 samt 1883 gällde detta krav i princip alla statstjänstemän. Man kan utan problem hävda att det är tack vare tsar Alexander II som Finland idag är tvåspråkigt, för om denna grund inte lagts så hade antagligen finskan valt som enda språk när landet senare blev självständigt, hvilket hade varit förödande för främst den svenska minoriteten. Det är även värt att nämna att finskan blev upphöjt till lingua sacra inom laestadianismen på 1800-talet.
~

Utdrag från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento