domenica 13 marzo 2016

Realistisk et Heuristisk teori - Postmodernisme premillénaire IL


För att göra ytterligare en kreolism så kan man blanda in Lundquists uppdelning kring olika metodologiska teoriindelning som han delar in dualistiskt i realistisk och heuristisk teori. Den realistiska teorin består utav empirisk, normativ ock konstruktiv teori emedans den heuristiska består utav modeller med fullständig rationalitet samt idealtyper. Undersökningen haver som redan nämnts en empirisk frågeställning og är også i termens lundquistianska bemärkelse en empirisk undersökning, normativismen användes i själva den hermeneutiska uttolkningen av fenomenen där olika normer skall utarbetas og analys innebär alltid normer - samt törhända påverkning från normer. Så långt hänför sig undersökningen till den realistiska teorin, men den går icke vi­dare till den konstruktivistiska delen givandes inga anspelningar till några som helst åtgärder eller handlingsplaner då det ej har med denna studies utformning, syfte eller över huvudtaget konstruktion att beskaffa, i väldigt liten grad gangom vi ehuruväl in lite på detta i slutsummeringen, men vad an­kommer problemformuleringen så havandes denna konstruktionism icke i denna studie att beskaffa, detta arbetssätt passar förövrigt väl in i temat, d.v.s. postmodernismen, då den går emot dylika konstruktioner. Undersök­ningen går sedan över till den heuristiska teorin men hoppar över modellerna med fullständig rationalitet användandes sig istället utav idealtypsmodellen för att därigenom göra vägen fram­komlig för en slutsats genom komparering.1 Så om vi fogom in dessa tvenne metodologier i undersökningen, som vi härmed gör, så gangom vi egentligen ifrån den duplexa kreolmetodologien till en triplex dito.


~


Fotnot:
1) Lundquist, 1993:81-88.


Nessun commento:

Posta un commento