lunedì 21 marzo 2016

Dekonstruktiv tidsanalytisk realitetsmetod - Postmodernisme premillénaire LIII


Efter att detta har klargjorts så bör man kanske också nämna ytterligare en eller två, beroendes på hur man ser på det, metodologier eller framställningssätt som enligt mig blir en ny utveckling av den tidiga hermeneutiken, av komparationen, av textframställningen samt utav begripplighetsgörandet som äro centralt hos flertalet metodologier. Det snart framkomna förhållningssätt är tänkt att för­enkla ej att fördunkla läsningen, att förenkla icke att fördunkla begripligheten utav Lyotard visavi postmodernismen i lite bredare lager samt att illustrera alltsammans contra ‘verkligheten’ eller ‘samhället’ - i princip så kommer det att efter framställningen stå klart att det är en vitt­förgrenande samt vittomfattande dekonstruktion, eller mycket hellre diskussion, i postmodern­istisk anda som sker men med den starka indikationen att även postmodernismen självt dekonstrueras. Men eftersom risken för exempeltrötthet hos läsaren kan vara stor så diskuteras ej allt og inte heller i den om­fattning som borde ske och även om en del exempel dras fram så är det ej betänkt att bevisa någonting förutöver att de teoretiska tidsförklaringar olika feno­men havo fått i litteraturen ej äro så stämmande empiriskt, utan fenomenen har ofta varit före­kommande i tidigare tider og det är detta som jag häri bekallar ‘verkligheten’ men termen kan vara illa vald då man ofta kan komma till konklusionen, om man ej är ensidigt trångsynt, att någon ‘sann’ ‘verklighet’ ej kan utarbetas förutöver den ‘verklighet’ som verkligen existerar eller har existerat men som är för komplex för att egentligen kunna underkasta den allomfat­tande samt tidsbundna terminologin, eller teorierna, som står till buds och som just genom sina inskränktheter äro ohållbara - men som ej kan givas några alternativ till då samma misstag oundvikeligen hade föregåtts genom ett sådant framsprunget förfarande.

~


Nessun commento:

Posta un commento