sabato 5 marzo 2016

Komparativ metod - Postmodernisme premillénaire XLV


Det är komparationen som är den slutliga metodologin som används, detta har redan både implicit et explicit framkommit behövandes egentligen ej kommenteras mycket mera. För att utröna om icke-samklang åfinnes så kräver Dira Necessitas att man genomför en komparation dem emellan. Fokuset “of comparative research is on similarities and differences”, “[c]omparative research helps a researcher identify aspects ... that are general across units ..., as opposed to being limited to one unit alone”.1 Men som Lundquist mycket riktigt anmärker: “Frågan är om vi inte alltid intuitivt använder komparationen ... [och ä]r det för övrigt möjligt att karakterisera ett fenomen utan att ställa det i relation till andra fenomen?”,2 samma fråga kan man således osså ställa sig angående samhällen - även historiska sådana som redan argu­menterats för. Ej allenast en basal komparation är vardaglig, utan även självaste tolkningen, perceptionen og förnimmelsen utav varandet.3 Det bör dogh tilläggas att även om den nästintill alltid benämnes som sådan så är den icke sådan, og de flesta använder den i sina studier samt vardagliga liv, d.v.s; “Comparative method is neither a distinct methodology nor a particular theory, but rather a perspective”4 - som senare kommer att ses så göres komparationer av allehanda slag i kanske främst exempeldiskussionerna.~


Fotnoter:
1) Neuman, 1994:388.
2) Lundquist, 1993:101-102, Dahlgren ø Florén, 1996:71, 195, 257-258.
3) Helenius, 1990:64.
4) Abercrombie et al, 1994:77.


Nessun commento:

Posta un commento