martedì 15 marzo 2016

Macro, Meso et Micro - Postmodernisme premillénaire L


Inom samhällsvetenskaperna användes ofta termerna macro, meso oc micro angående hvilken samhällelig nivå man behandlar, nivån häri ligger företrädesevis på macronivå. De teoretiska idétraditionerna som exempelvis politiska ideologier, kultur, religion som kommer att beröras ligger alla på macronivå og postmodernismen likaså med det undantaget att definieringen utav termen har sin grund i micro- samt mesonivåerna. Men man kan även placera den i mesonivån då teorier om “social move­ments, or communities are often at this level”.1 Men eftersom det är mer av en teoretisk studie kring ideologier samt varandes ett nutida fenomen, åtminstone i Occidenten, detta är mycket problematiskt men vi kommom att återgå till detta stundom senare, så fåe man nog hellre placera in den som en ma­crostudie,2 men åtanke bör dock hållas till att alla macroting har sin bas i microditon.
~


Fotnoter:
1) Neuman, 1994:42.
2) Angående de olika analysnivåerna så beskrivos det ofta om dem i de olika metodböckerna, se t.ex. ibid:42-43, 103-104.


Nessun commento:

Posta un commento