domenica 27 marzo 2016

Dikterad Kontradiktion - Postmodernisme premillénaire LVI


Den efterföljande kontrahentsdelen fåendes även stå ut med en diskussion utav något liknande slag som föregående avsnitt men här lägges mer vikt vid icketidsmässiga aspekter även om dessa absolut ej spelat ut sin roll för de som talo i tidsaspekter. De haver ej spelat ut sin roll då vi här egentligen fortsättom den tidsmässiguella diskussionen från avsnittet före då de höro ihop då de idéer som genomgås äro de som postmod­ernismen antas vara mot­ståndare till - modernistiska som idéerna äro, eller antas varandes. Mindre teoretisk vikt lägges, i denna skrift, vid diskussionen kring idéernas hållbarhet även om det givetvis är förekommande då det annars skulle se konstigt ut då de i samma veva kontraheras gentemot postmodernismen i den mån det är nöd­vändigt hvilket det ej äro i många fall då det just är det synbart kontradiktära som framföres. Det är det i kontrahenterna som klarast går emot den här framkomna postmodernistiska idealtypen som strål­kastarljuset är tänkt att belysa.~


Nessun commento:

Posta un commento