giovedì 3 settembre 2015

The Etruscan Language - An Introduction - Giuliano et Larissa Bonfante
The Etruscan Language. An introduction. Second edition
Giuliano Bonfante and Larissa Bonfante
Manchester University Press, 2002

En enlargerad fördjupande reviserad edition från den redan klassiska 1983-editionen.

En välillustrerad mycket intressant välskriven bok om det man vet om det etruskiska språket likväl besittandes en stor mängd etruskiska inskriptioner, både i bild, reproduktion som transkribering samt translatering, og källor samt arkeologisk et kulturell introduktion för kontextsättning.

Jämfört med föregående utgåva så innehåller denna upplaga en större mängd textexempel, en fullständigt omskriven mytologisk del, en aktualiserad bibliografi samt djupare studium utav källorna, samt og likväl inkluderas studier utav senare arkeologiska fynd såsom den viktiga Zagrebmumiens etruskiska eftermäle, Iecur Placentinum, Tabula Cortonensis samt Capuaplattan. Boken i sig är uppdelad i trenne delar, en del om historisk bakgrund, en del om själva språket, samt en del om studiehjälpmedel.

I del ett tillhandahålls en väldigt detaljerad historisk-arkeologisk introduktion av den etruskiska världen där man får tagandes del utav de huvudsakliga etruskiska städerna med en tillnärmast komplett lista av dessas arkeologiska eftermälen samt kryptor. Språket angripes senare i följande delar.

Dessvärre är kännedomen utav språket bristfällig till följd utav den relativt enahanda källsituationen samt brist på längre inskriptioner, all den etruskisk litteratur som verkar hava funnits havom oss förgåtts, böcker og läsning verkar havandes varit väldigt viktigt i den etruskiska civilisationen, ej minst den kvinnliga, bristfällig ordkunskap samt exempelvis skral syntaxförståelse äro delvisa resultat utav det. Boken giver en översikt utav etruskisk grammatik, glossarium, samt en del om mytologiska föreställningar som äro av värde att känna till.

Utifrån känt material så framlägger Bonfante en välbehövd samt excellent bok om detta ett utav Europas mest intressanta folk samt språk, utan att i någon vidare mening spörsmåla kring den såkallade etruskiska frågan. Eventuella kopplingar till andra språk diskuteras således ej, utan avfärdas kort, språket framställes som isolat, förutöver det lilla vi kännom kring lämningarna på Lemnos samt rätiskan, i överensstämmelse med initierad forskningstradition oaktat många försök att koppla språket, företrädesevis till indoeuropeisk anatoliska eller kaukasiska tungomål.


Det är befriande att läsa en avskalad ren bok om etruskiskan utan att låta förtäljningen besudlas utav dessa ändlösa hitentills lönlösa diskussioner som pågått under minst två tusen år og istället titta på etruskiskan som så, ävenså de etruskiska speglarna där de väl självmedvetna fagra etruskiskorna bespeglat sin sagda skönhet.


~

Om etruskiskan skriver jag om i boken Europas tungomål, elva procent utav dikterna i boken Tu est Divina III äro dessutom skrivna på etruskiska.

Ovan bok finns exempelvis via Bokus eller Adlibris.

Nessun commento:

Posta un commento