mercoledì 31 maggio 2017

Venedigs judar - Judarna i Venedig - Ghettot et judeovenetianskan


I Venedig kan man finna belägg för ett tidigt judiskt inflytande, hvilket bland annat misstänkt kan ses i ön La Giudecca och Canale della Giudecca:s namn som ju klart anspelar på judisk förekomst en masse - ett judeovenezianskt språk utvecklades likväl. Oaktat nedan framkomna regleringar så betraktades Venedig som ett goldene medinah för judar under långa tider, i likhet med Nederländerna under 1600-talet samt USA under 1900-talet.

När denna judiska bosättning kom till vets ej, men ön hette så vitt en vet från början Spinalunga, men Giudeccas venetianska uttalande är även av relevans då det är Giudescha / Giudexa hvilket för övrigt även är det lokala namnet på kungaätten Guidonen / Widonen som flyttat in från syditalien hit, samt havandes judiska kopplingar i sig självt.

Långt efter judarnas ankomst, hvilken kan ha varit redan vid stadens grundläggning, så inföll sig den antijudiska epoken i Venedigs historia, den var ej rasligt grundad utan baserades på olikheterna i religionen och att blandning ej borde ske, de judiskt troende bleve i princip utvisade från staden år 1397, med undantag av vissa läkare som finge stanna kvar, hvilket ledde till att den judiska bosättningen flyttade till fastlandets Mestre istället, bara en liten bit därifrån. De finge ehuru ankomma till öarnas Venedig, men i högst 14 dagar om de bar ett gul ring på sin beklädnad för igenkänning, senare blev det ehuru en gul hatt som gällde då det var för lätt att gömma undan sin ring. Läkarna varde ehuru ännu en gång undantagna, i några år framåt.

1424 blevo det förbjudet att ägna sig åt älskog emellan judar ock kristna, även om det något århundrade senare ej sågs så hårt på ungdomars sexuella lustar, då sådan måhända i första hand ändå ej var avsyftad att alstra kelingar. Intoleransen mot judarna har varit genomgående i princip hela historien i Venedig om man bortser från den avlägsna historien före den första utvisningen. I början på 1500-talet så fingo ehuru ett mindre antal judar åter flytta in i staden och bosätta sig hvart man ville, inflytten kom efter att de venetianska adelsfamiljernas banker kraschat och man kan anta att det ej var utav humanistiska skäl som judarna tilläts återkomma till sin stad. Angreppen mot judarna fortsatte dock ock anno 1516 infördes nya regulationer som denna gången bestämde var judarna fick bo och ett judiskt kvarter skapades i samma område där smedarna var verksamma og härmed benämndes området som Ghetto från ordet för ‘gjuta’, namnet anspelar alltså egentligen ej på judarnas befintlighet i området och har heller ej någon negativ klang i sig. Ghettot försågs med två portar och judarna var icke tillåtna att lämna området nattetid, med grund i sexförbudet, och bevakades ständigt av kristna väktare; alltsammans ledde till att en del av judarna valde att flytta från den sjunkande staden. Tillvaron varde dogh ej så negativt betonad som man här kan fås att tro utan det fanns även en hel del lagar som var projudiska samt som skyddade dem og deras trosutövning, men de varo ändå alltsomallt förbjudna att investera i någon fastare egendom, hvilket givetvis hade den statliga fördelen att deras tillgångar var lätt taxeringsbara. Judarnas skatteinbetalningar var väldigt överrepresenterade utifrån deras antal, men man räknar ändock bara med att den venetianska staten allena fick 1 % av sina inkomster tillgodoseda från dessa, emedans de stod för 6 % av skatteuppbäringen från själva staden Venedig.

Namnet ghetto har ju sedan spridit sig, men själva påfundet om att separera judarna från det kristna samhället var inte en venetiansk uppfinning utan hade åtminstone en föregångare i Polen där samma inneslutning redan beseglades i slutet av 1100-talet. I Venedigs fall så föreslogs det året före ghettoiseringen 1516 att judarna gott kunde bo på Giudecca, hvilket ju namnligen skulle passa, men de judiska bankirerna såg ej det som ett positivt förslag eftersom judarna då kunde komma i vägen för havsanslutade trupper, varvid området Ghetto istället föreslogs, då det mycket lätt kunde kontrolleras eftersom Ghetto Nuovo redan var inhägnat havandes allena en ingång, avskiljandet var inte bara till judarnas nackdel utan det fungerade även som ett skydd för dem. De hade även således ett inflytande över vart situeringen utav boendeplatsen skolat vara. Den judiska eliten gillade givetvis egentligen ehuru ändå ej idén og tyckte att de gott o väl kunde bo där andra adelsfamiljer bodde, men senaten lystrade inte till detta eller de judiska hoten om massiv emigration. Bara kryptojudiska familjer kunde kvarbo vart de ville.

Emigrationsförespåelsen besannades och var kanske även en baktanke med projektet, då Venedigs judar var alltför många för att få plats i Ghetto Nuovo. Ett integrationsförsök emellan kristna och judar kom igång under slutet av 1500-talet, men det gav inget lyckat resultat då de religiösa meningskiljaktigheterna var för stora. Den judiska befolkningen ökade kraftigt under 1500-1600-talen, men de var ehuru ändå i färre antal än de andra stora minoriteterna, främst då greker og armenier. Judarna kommo aldrig av majoriteten att betraktas som medborgare från åtminstone 1300-talet og fram till statens upplösning under 1700-talet, varvid de finge genomleva tiderna med någonslags kollektivt uppehållstillstånd som hela tiden fick förnyas, vad som initierade denna distinktserande syn på 1300-talet är i det stora hela oklart. Det är ehuruväl viktigt att poängtera att diskrepansen emellan judar samt övrig venetiansk befolkning ej hade något med börd att göra, utan hade hela sin grund i religiösa motsättningar och de venetianska judarna behövde inte genomleva pogromer eller masskonverteringar som judar på så många andra håll i Europa.

De venetianska judarna var judeoromanska till sin grund men kommo sedan att blandas extensivt medels inflyttade element från olika judeokulturella sfärer, redan under 1200-talet finge den juderomanska basen påökning från tyska samt syditalienska hellinistiska judar, senare kommo även många iberojudar att inkomma varhän judeveneterna var att bliva en blandning av sefardiska judar från dels Italien samt dels från andra judekulturer runt omkring i Europa og Medelhavsvärlden, bland annat fanns det i början av 1500-talet en speciell judeogermansk gruppering inom de venetianska judarna. I början av 1500-talet anlände även en hel del judar till Venedig från det övriga Venetien då krig var rådande, hvilket jämnade ut befolkningslagren, dessutom finge de inflyttade skatten reducerad med hela två tredjedelar, hvilken ehuruväl dubblerades efter tvenne år men det är ju ändå under ursprungsläget med nästan en tredjedel. De sefardiska judarna med härkomst från den Iberiska halvön, oftast via det Osmanska riket, bleve mer eller mindre aktivt rekryterade att immigrera till Venedig av den venetianska staten efter 1496, men de kommo ej i något större antal till Venedig förrän i mitten utav 1500-talet då de kom att stå för den större delen utav handeln emellan Venedig og Balkan, ja, just export-import var det enda de finge syssla med. De såkallade levantiska judarna fingo till og med tillstånd att bebo ett annat område som ehuru givetvis mursattes och kom att bli känt som Ghetto Vecchio som också efter ett tag öppnades upp för judar från Ghetto Nuovo.

Den venetianska statens hållning gentemot marranerna, de såkallade kryptojudarna, som ofta kommo direkt från Portugal, Spanien eller Antwerpen, var ej alls lika mild och både 1497 samt 1550 beordrade man deras utflytt. Varför man hade en sådan hållning är något oklart, men det kan bero på att man ville hålla god ton gentemot Spanien som man låg i förhandlingar med för att få tillbaka visst förlorat territorium. Ett annat problem som förelåg för venetianarna var hur man skulle definiera marranerna då man vanligtvis i Venedig såg väldigt positivt på, samt ibland även firade, judar som valde att konvertera, helhjärtat eller formellt, till den kristna tron. Man implementerade därför ej den förda politiken speciellt hårt i början och det fanns till og med en organisation styrd från Venedig av Daniel Bomberg som hade som ändamål att hjälpa marraner att fly från Portugal eller flytta från Flandern till Turkiet og den frihet som där väntade - de transkontinentala migrationsvågorna og aktörerna är såtillvida inte någon nyhet i våra dagars oftliga benämnda globala värld.

Vid hårddragningen utav den formella politiken 1550 beräknades det, av den påvliga nuntien, finnas runt 10 000 marranos i Venedig. Hur många det verkliga antalet var eller hur många som flyttade vets ej, men politiken gentemot ponentinerna, varhur de iberiska ‘judarna’ kallades, uppluckrades under 1570-talet og ett stort antal ponentiner, d.v.s. marraner, nykristna eller kryptojudar, invandrade under åren 1573-74 og framöver. Dessa nykristna återgick sedan till viss del i det mer explicita judiska livet, emedans andra fortsatte att anse sig vara en separat gruppering, ehuru inom ett judiskt befolkningselement. En hel del av dem kom att spela stor roll inom både litteratur, kultur samt ekonomi för både de judiska samhälligheterna såväl som det allmänna samhället.

Under 1630-talet så vard det totala officiella judeantalet uppe i 5000, ooficiella judar oräknat, omkring 200 dödades under andra världskriget og nu är antalet nere i cirkus 600. Om de lyckats bibehålla det judeovenetianska tungomålet, giudeo-veneziano, i någon högre grad är likväl det oklart även om man vet att det fortfarande existerar samt alltjämt nyttjas.

På grund utav de historiska skälen så benämns även det judeovenetianska språket, samt vissa övriga judeoitalienska språg, som ghettaiolo. De andra judeospåken som genom invandring inkommit till Venedig, exempelvis jidiš, judeoiberoromanska, judeohellenska med flera har ej kvarblivit utan främst assimilerats in i befintliga språkstrukturer. Ännu används ehuruväl synagogerna Scuola Levantina og Scuola Spagnola, båda sefardiska, emedans de ashkenaziska Scuola Todesca og Scuola Canton, samt italienska Scuola Italiano, fungerar som museum. En släkting till exilarkiska babylonisk-syditaliensk-grekisk-sydfranska prinsätten Kalonymos, av Davids stam, här hetandes vid efternamnet Calimani, är för närvarande ledare för den totala judiska kommuniteten i Venedig. En venetianare har rätt till Israels tron.


Ytterligare en kurios sak är de kulinariska spåren de olika judeelementen lämnat efter sig, då det speciella judeovenetianska köket likväl innehåller element och rätter från de olika kultursfärer som man historiskt stött på.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento