giovedì 9 luglio 2015

Villa Fini à Dolo, Veneto - Łandologìcq CCCV
Villa Fini à Doło, ën Vënëtì, ici à ła pittura, toûtałmënt rasè oggi dëł tŗômbo që s’égarsi sôpra Venezia.

Ła famija Fini est yn famij cum ën loialìtì cum Vënëtì remoüvè dał Cipr qwën ła nôs rëgina Caterina Cornèr abdikè daquëll, conmoüvè à Vënëtì et cë faisënt inkłusivisi nëł socìetà di noblëss.

Łeûŗ pałais à Venezia, Pałazzo Ferro Fini, è stat aci qe c’è stat, ën ła płace di queł pałais statè primi yn pałais proprio di Lando-Contarini cum łeûŗ acquistatisi et rasè.


Ła kaŗma di Gëns rëpaiè.

Ave Sët

~

Nessun commento:

Posta un commento