lunedì 31 agosto 2015

Finska språkets varande ock historik


93,5 procent av den finländska befolkningen talar det uralisk-finskugrisk-baltofinsk-nordfinska målet finska, eller såsom det egentligen heter - suomi. Ordet ‘finnar’ betyder från början egentligen ‘samer’, som nu har ändrat betydelse, men när Tacitus skriver fenni så menar han alltså samerna.

Finskan har stora likheter med estniskan samt karelskan og de kan med viss problematik förstå varandra, ljudsystemet är ehuru avskiljande då finskan har ett mycket ålderdomligare system. Hvad suomi egentligen betyder är ännu något oklart, olika förslag finnes ehuru, ordet suo betyder nämligen ‘kärr, mosse’ på finska og det passar ju fint i de tusen sjöarnas land, det kan även röra sig om ett baltiskt inlån från *zemē som primärt betyder ‘land, mark’, härrörandes från en betydelse utav ‘jordvarelse’, alltså från ett indoeuropeiskt stamord med betydelsen ‘människa’, jämför med homo.

Finskan är ett standardiserat högspråk där de olika varianterna har haft små möjligheter till ett eget og fritt liv, men ändock så kan man dela in finskan i tvene olika huvudvarianter, öst- og västfinska, och skillnaderna äro relativt långtgående, speciellt inom ordförråd samt ljudsystem, språken äro emellertid i det mesta förståeliga sins emellan. Östdialekterna äro også ett gränsspråk som övergingo mer og mer i karelskan, men före det rör det sig om savoniskan som talas i Savonia, hvilken även legat till grund för skogsfinnarna i bland annat Värmland.

Exempel på ordförrådsskillnader skulle kunna vara västfinskans ehtoo som i östfinskan blir ilta, betydandes ‘kväll’ på båda målen, ordskillnaderna kan givetvis i vissa fall ha sin förklaring i att orden har olika härstamningar, till exempel ordet för ‘sommar’ som på västfinska blir suvi, samma som i estniskans suvi, emedan det östfinska kesä komme från samiskans geassi. Ofta så beror ehuru skillnaderna på att västfinskan påverkats mycket av svenskan, emedan östfinskan istället påverkats mycket av ryskan. De tvenne huvudvarianterna är sinsemellan vidare indelade i olika mål, västfinskan är mer diversifierad än den östliga varianten, men ändock icke i den grad att den ömsesidiga förståelsen går förlorad. Åbodialekten som ligger inom den västfinska hemisfären avviker mer än andra och det har sin grund i att denna geolekt tillika är ett gränsmål till estniskan og har såtillvida fler likheter med detta än med andra finska mål.


Fennomanisk tideålder

En strid emellan de olika huvudvarianterna utspelades under 1800-talets första hälft, man menade att det finska skriftspråket skulle ha blivit mer influerat av de östfinska geolekterna istället som det nu har varit med en klar riktning åt de västfinska målen - denna ‘dialektstrid’ kallas murteiden taistelu.

Många av de fennomaner som promoterade finskan under 1800-talet var inte själva finskspråkiga eller hade bara i vuxen ålder lärt sig sitt ancestrala språk, sedan de blivit inspirerade av främst den tyska nationalromantiken, andra var nativa talare men som sedan gått i det svenska skolväsendet, det enda som fanns att tillgå. Genom nativa talaren Elias Lönnrots insatser skedde det en förändring av skriftspråket så till den grad att det västdominerade skriftspråket finge ta emot stora inskjutningar av östfinska, bland annat ordförrådet berikades og dagens skriftspråk kan kallas vara en kompromiss emellan öst samt väst - det kalla kriget är slut även på språkfronten.

En av anledningarna därtill var att Lönnrot arbetade mycket i de östfinska markerna samt så är östfinska språket som förs fram i eposet Kalevala. Kalevala är hans egenbetonat bearbetade, behandlade, tillagda, og tillrättalagda, folkdiktning utefter de dikter samt runosånger han inhämtat ute i tassemarkerna i öst, behandlandes finska myter och narrationer som kommit att bli både stilbildande samt elementära för finsk självbild og distinkt historiemyt. Lönnrot med medarbetare skrev även en finsk-svensk ordbok om 200 000 ord, man finge ordsmeda en hel del för lyfta upp finskan att fungera som modernt språk.

Det är ehuru väl att nämna att det föreligger en viril diskrepans emellan skriven finska samt det talade språket. Detta var något som en annan fennomanisk språkfilosof försökte motverka, Carl Axel Gottlund, som istället menade att det nyttjade gemensamma nationella skriftspråket skulle fritt få växa fram, i vanklig ton, man skulle ‘skriva som man talar’, kirjuttaa niin kuin huastaa. Ì mååŋd å myygää bleevä han ofta hånad för dessa sina åsikter av sådana som ville ha mer kontroll på stavelseutvecklingen, och istället konstruera ett artificiellt språk, hvilket kom att bli.

Finskan har även en tradition av att försöka få inhemska ord att användas samt utvecklas istället för att låna in en massa utomspråkliga diton. Finskan tillhör de språk som låter orden gå ihop samt byggas samjämt in i varandra, så att vissa längre ord kan bildas, exempelvis taloissammekin, hvilket betyder ‘även i våra hus’, och en annan mycket ovanlig företeelse ur europeisk synvinkel är att i den löpande texten så är vokalerna fler än konsonanterna. Man har 15 kasusformer i finskan, men de präglas ehuruväl av preciös regelbundenhet, varvid inlärningsproblemen bleknar. Samt, så finnes närmre 200 avledningsändelser.


Finsk språkhistorik

Finskan har flera äldre ord kvar i sitt bestånd, exempelvis kala ‘fisk’ kommer direkt från språkfamiljens bas, men ändå räknar vissa bara med att det finnes så lite som ungefär 300 finskugriska ordstammar som överlevt in i dokumenterad finska. Vi skall ej räkna upp dem här.

Man har inom språkkomparatoinsforskningen kunnat påvisa ganska säkra inlåningsinfluenser og posibelt släktskap emellan språkfamiljerna uraliskan samt indoeuropeiskan. Man har även till finskan sedan gammalt inlånat en del från germanska og baltiska tungomål och dessa har också fått en viss spridning till andra baltofinska mål samt i vissa fall även till samiskan; detta i sin tur tyder på att dessa inlåningar måste hava en del år på nacken, då de skiljdes åt för ett bra tag sedan, antagligen för mer än 2000 jeeran sedan, før exempel kuningas samt lammas från germanskan, hvilket betyder ‘kung’ respektive ‘får’, ock tytär från baltiskan, betydandes ‘dotter’. Man har även vissa äldre inlånade fornnordiska ord i finskan, exempelvis ordet för ‘pengar’, hvilket lyder raha ock som härstammar från fornnordiskans skraha som ursprungligen betydde ‘djurhud eller skinn’ og som finns kvar i dagens svenska i ordet skrå - det finns minst omkring 200 sådana här fornnordiska inlån. Under senare tid så haver også många lånord kommit in från slaviskt håll genom kristendomen och från svenska och ryska genom kolonisation samt andra intima kontakter, men man har gjort sitt bästa för att försöka utplåna detta kolonialminne med inhemska eller nyskapade ord, men språkliga spår är ofta väldigt svårt att förtiga till invisibilitet.

Den centraliserade finskan fick sitt genomslag genom Michael Agricolas insatser under 1500-talet, då han skrev sin översättning utav det Nya Testamentet samt en ABC-bok. Agricola stod dock icke för de första alsterna på det finska språket, utan en översättning av Fader vår har hittats från 1544, hvilken misstänks ha använts redan under 1400-talet; Agricolas ABC-bok utkom även den anno 1544 eller året före. Den tidigaste meningen som återfunnits är ehuru från en tysk resejournal av 1450 och skall vara ett citat från en finsk biskop sägandes Mynna tachton gernast spuho somen gelen Emyna dayda ‘Jag vill gärna tala finska, men jag kan ej’. Agricola kom från de svenska och estinfluerade områdena i östra Nyland, hvilket osså illustreras genom hans finska standardisering som karaktäriseras av många svenskismer, men även en del estismer, hvilket tyder på att han var svenskspråkig till födsel och som första andra språk lärde han sig antagligen estniska, hvilket inte var någon ovanlighet i området på den tiden eftersom den finsksvenska befolkningen hade många kontakter med Estland - men först i tredje hand så lärde han sig det språk som han kom att ha stort inflytande öppenpå.

I övrigt överlag så hade finskan en tynande tillvaro under den svenska tiden då tungomålet ej hade någon officiell status och det mesta skrevs på svenska, endast ytterligt litet nyttjades det finska skriftspråket. Den första romanen på språket, Seitsemän veljestä, utkom år 1871.

Finskan var ett outvecklat minoritetsspråk under den svenska koloniala tiden och allt fördes i princip på svenska, finskan var de lägre klassernas språk i öst, när Ryssland övertog området så garanterade man i fördraget att Finland skulle få behålla sitt språk, med detta åsyftades svenskan, inte finskan. En av storfurstendömets ledande statsmän under 1830-1840-talen, friherren Lars Gabriel von Haartman gick så långt som att kalla finskan för la langue du perkele, ett satans språk. Tsar Alexander II promoterade ehuru kraftigt finskan istället sedan han tillträtt under 1850-talet, åmhänt delvis för att slå split till svenskan og dens koppling till Sverige men även för att va följsam med sina lojala finska undersåtar, så ändå positivt för den finska tungan som jämställdes med svenskan härvid.

Juridisk hjälp fick språket 1851 då det stadgades att i orter där finskan var den allmänna allmogens tungomål finge igge nytillsättningar av domartjänster ske, om ej de aktuella personerna uppbor kunskap i det finska språket. 1856 kom kravet även att gälla andra statstjänstemän som nu var tvungna att intyga att de åtminstone muntligt kunde tala finska och samma år slogs det även fast att översättare skulle anställas av länsstyrelserna så att myndighetens kungörelser, och andra av folket begärda handlingar, kunde översättas till folkets språk. 1863 bleve finskan jämställt med svenskan i alla spörsmål som direkt berörde den finska befolkningen i landet, 1865 stadgades det att professorer som skulle tillsättas vid de juridiska och teologiska fakulteterna vid universiteten skulle ha fullständiga kunskaper i både svenska såsom i finska, og från 1881 samt 1883 gällde detta krav i princip alla statstjänstemän. Man kan utan problem hävda att det är tack vare tsar Alexander II som Finland idag är tvåspråkigt, för om denna grund inte lagts så hade antagligen finskan valt som enda språk när landet senare blev självständigt, hvilket hade varit förödande för främst den svenska minoriteten.

Det är även värt att nämna att finskan blev upphöjt till lingua sacra inom laestadianismen på 1800-talet.

~


Finska minoriteter

Till samma nordfinska gren som finskan hör karelskan som är att beteckna som ett eget språk men ack närhörigt finskan. I Finland finns det omkring 10 000 karelska talare utspridda i hela landet men främst i Kuopioprovinsen, i Ryssland runt 100 000. Dessa kareler är människor som blev evakuerade när Finland förlorade områden norr om Ladogasjön till Ryssland, dessutom så finns kareler i två karelska gränsbyar till Ryssland.

Ett tredje nordfinskt mål är olonetiska / livviska / livvikoviska / aunus, vars talare är splittrade utöver hela landet og antalet som idag består av några tusen är i avtagande då de i snabb grad assimileras in i det finska språket – oloneterna, eller livvierna som de kanske hellre själva kallar sig, har fått utstå samma förblundande behandling som karelerna.


~

Se om allt ovan, dessa sista, samt mycket mer, i min bok Europas tugnomål.

Nessun commento:

Posta un commento