martedì 26 gennaio 2016

Kvantifiera et Konceptualisera Kvalitativt material - Postmodernisme premillénaire XXV


Som redan påpekats så äro materialet af kvalitativ art, d.v.s. det äro “in the forms of words, sen­tences, and paragraphs rather than numbers”.1 Det naturliga äre att när man använder sig av kvalitativt material äre att man även använder den kvalitativa metoden, det är språket samt dess förmedling som äre basen för förståelsen.2 Detta är dogh igge nöd­vändigt utan man kunne med viss fördel använda sig utav den kvantitativa metoden om man så väl­je, även den metod som kallas ‘innehållsanalys’ skulle gå att nyttja, men i reella termer så är det just det som kommer att analyseras häruti, d.v.s. innehållet.3 Angående de kvantifierade metoderna så skulle det kunna gå till på det sättet att man väljer ut vissa värdeladdade termer eller dessas innebörder i postmodernismen samt idéerna ock kvantifierar dessa, för att sedan kompa­rera kvantifieringarna för att se om någon korrelation eller diskorrelation återfinnes i statistiken, en galileisk metodik. Men författaren anser icke att detta är en tjänelig metod utan använder sig hellre utav kvalitativ metod för belys­ning utav ändamålet i utredandet av vad de olika idéerna anser, i sig själva eller i sina kompareringar - att an­vända statistiska metoder innebär alltid vetenskapliga problem. Det skulle dessutom icke vara tjänligt att använda sig av kvantifieringar et kvantitativ metod då mer exakta termer måste åfinnas för en sådan för att se om dessa äro kontradiktära, om inte de olika texterna i princip innehåller samma ord og termer. Förvisso kunne man konceptualisera samt därigenom kategorisera de konceptualiserade framkomsterna, samt på olika vis mäta dessa, detta göres ehuruväl indirekt, samt direkt, via självaste analyseringen ändå, häri ehuruså dock såsom innehållsanalys.4

~


Fotnoter:
1) Neuman, 1994:316.
2) Helenius, 1990:81, 248.
3) Neuman, 1994:261-271.
4) Ibid:122, 406.


Nessun commento:

Posta un commento