mercoledì 20 gennaio 2016

Att forska - Forskningens essens - Postmodernisme premillénaire XXII


Så, hvad betyder ‘forska’ egentligen? Vari ligger begreppets direkta samt djupa egentliga innebörd? En fråga som är omöjlig att besvara, ty hvad forskning är, äro upp till var og en samt dennes konnotationer till fenomenet, men om vi mycket kort tittom utifrån språklig synvinkel så blifvandes det mycket enklare, ty ‘forska’ innehåller sk-suffixet som i svenskan behaver som ursprunglig betydelse att något inträffar intensivt ock ordet ‘forska’ betyder såtillvida ‘att fråga intensivt’, att fregna, märk väl att det ej betyder att man även skall besvara de ställda frågorna, enbart att man skall ställa dem samt därefter förhoppningsvis antagligen undersöka just detta - men att tro i sin enfald1 att allomfattade svar finnes samt totalt tro att man funnit någon sanning är absolut icke att bedriva forskning, det är i princip just motsatsen till detta, det stänger ju till frågeprocessen.2 I latinet åtfinnes par exemple orden poscō, poposcī ‘fråga efter’ samt den sanskrita kognaten pŗchati ‘han frågar’ med samma iterativa suffix som är ett vidspredt indoeuropeiskt fenomen.3

Fotnoter:
1) Jämfr. Beck, Vad innebär globaliseringen?, 1998:112 som benämner de enfaldiga som ’löjliga’, med lite självransakning, angående hans egen bok, så hade Beck själv fått inklassificera sig i denna genre.
2) Om det mycket intressanta ordet tōtus se exempelvis Bonfante, “lat. tōtus”, i Ricerche linguistiche, 4:164-174, Zimmer, “Zur Etymologie und zu den ältesten Belegen von lat. totus”, i Glotta, vol. 63:221-225; eller Lehmann, “Linguistic Structure as Diacritic Evidence on Proto-Culture”, i Cardona, et al (eds.), Indo-European and Indo-Europeans, 1970:3-9, Ivanov, “Indo-European Expressions of Totality and the Invitation for the Feast of all the Gods”, i Jones-Bley, et al (eds.), Proceedings of the Ninth Annual UCLA Indo-European Conference, 1998:69-94.
3) Se t.ex. Niepokuj, The Development of Verbal Reduplication in Indo-European, 1997:137, 142, 188.


Nessun commento:

Posta un commento