lunedì 2 novembre 2015

Judarna i medeltidens Occitanien, Frankrike et Principatet i Septimania - Europas tungomål DCXXII


Synen att det var judarna som bar skulden för Jesus död resulterade bland annat i att man under perioden 800-1100-talet hade som sedvänja att i Toulouse utbringa ett slag mot en jude vid katedralstrappan utfört utav biskopen självt. Sedvänjan övergavs under 1100-talet efter att judarna gått med på att betala en speciell skatt till prästeskapet. Liknande antijudiska seder existerade i andra städer, exempelvis så annordnade biskoparna antijudiska upplopp i Béziers vid påsken, även här framtills dess att skatteavtal samt engångsbetalning skett under 1100-talet. Judarna skuldbelades även för andra händelser, bland annat danskarnas räd mot Bordeaux 848, ock blev utsatta för andra sorters diskrimineringsåtgärder, till exempel så utvisade biskopen av Sens av oklara orsaker alla judar og nunnor år 876, emedans Karl den enkle 898 via tvång överförde en del av judarnas ägodelar till kyrkan av Narbonne. Det är dock nämnvärt att påtala att överlag så kunde judarna leva ett normalt liv och den diskriminering som ålades dem var med primära anledning av religiösa differenser, varvid det även är av vikt att påtala att kyrkan vid denna tid förespråkade tolerans gentemot judarna - hvilket ehuru vissa lokala härskare og biskopar ej valde att följa, antagligen främst av populistiska skäl. Judarna kunde fortfarande fritt bedriva näring inom alla områden, men faktumet att kyrkan ägde stora landegendomar tillsammans med det allmänna förbudet för judar att äga kristna slavar ledde till att judiska lantbrukare var mer ovanligt, även om just vinproducörer kunde fortsätta att existera, ock så även andra lantbruksrelaterade yrkeskategorier såsom möllägare. Judiska vinbönder längs Rhône, Saône samt i Parisregionen var vanligt förekommande och expanderade sin verksamhet ordentligt under 800-talet og kunde då även bedriva export, det är även känt att vissa präster brukade köpa vin gjort utav judar för nyttjning vid nattvarden. Judarna spelade vidare en stor roll inom handel samt medicin, jobbandes under kungen eller inom läderindustrin, og den stereotypa bilden av att judarna främst var affärsmän har för denna tid ingen grund. En talmudisk skola grundades i Narbonne utaf en inflyttande babylonsk jude vid namn Mahir. Detta var en ny företeelse för en del av judarna i Frankrike, hvilka inte var speciellt kunniga om Talmud utan främst hade kännedom om prekabbalistiska texter, de franska judarna fick även influenser från Spanien et Italien som hade mer utvecklade judiska kulturcentra. Från slutet av 700-talet og fram tills kanske så långt som till purim 1306 i Narbonne så fanns även ett mer eller mindre kungligt sanktionerat självständigt judiskt principat i Septimania som höllos utav ovan nämnda Mahirsläkt samt dessas släktingar Kalonymos, dessa kalonymider var anlända från Lucca i Italien samt före det likväl varandes exilarker från Babylon, og gick här under den gammalhebreiska prinstitlen nasi då de enligt hävd var av den ärovördiga davidiska kungaätten. Mycket litet är egentligen känt om denna period men det finns indikationer på att man erhållit denna vasallstat i syfte utav att merovingerna ville öka sin ätteprestige, bland annat via äkting ätterna emellan, samt var det ett sätt att fånga upp den excellenta högkultur området hade efter att det varit en del i Emiratet av Córdoba innan det övergick i frankernas hägn i slutet av 700-talet. Karl den store sände år 797 iväg juden Isaak till kalifen Harun al-Rashid för att be honom om en rabbi som kunde komma till Narbonne för att instruera de judar som han hade låtit bosätta sig där, sonen och efterträdaren till Karl den store, Ludvig den fromme fortsatte beskyddandet utav judarna i Narbonne. I övrigt är nämnvärt att man under andra hälften utav 900-talet skapade en mycket viktig talmudisk skola i Mainz och den mest kända från den skolan var den mainzska juden Gershom ben Judah som för tiden är ansedd som den högsta auktoriteten av Talmud i hela Europa, strax följd av den store kalonymiden Rashi, vars lära påverkade judendomen i framförallt Frankrike, Italien samt Tyskland och han förbjöd bland annat polygami. Dessa tvenne kan man i mångt og mycket säga utgöra stora delar utav grunden för den sedan välspridda ashkenaziska judendomen.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento