domenica 5 aprile 2015

Finlands koloniala historia - Europas tungomål DXXIX


Hur det än står till med detta, så slutar ehuru den fria epoken för Finland samt dess folk vid 1100-talet e.kr., ty då anländer svensken i korståg för att kristna ock kuva de hedniska finnarna. Bland annat så mördades en svensk engelskfödd biskop vid namn Henrik av en finne, men denna person blev sedan upphöjd till skyddshelgon i landet. Från 1200-talet ock fram till 1809, så var Finland en del av Sverige - detta påverkade tungomålsanvändningen i landet då landets kultur och utbildningsväsende helt dominerades av det svenska målet, dessutom så talade den styrande delen av befolkningen svenska. Även andra faktorer var destruktiva och förhindrande för att få igång kreativa sysselsättningar, exempelvis dog runt en tredjedel utav befolkningen i svält og armod under slutet av 1600-talet, krigsåren i början av 1700-talet kostade likväl i liv ock samhälle. Det låg mycket skralt till med det finska språket med anledning utav den svenska kolonialismen, räddningen var att komma i form av en mjuk björntass. År 1809 så blev Finland istället en del av ett växande ryskt rike, men finnarna finge ett ganska bra avtal med ryssarna ock fick långtgående politisk frihet - man blev ett ‘självständigt’ hertigdöme. Tsar Alexander II, 1818-1881, som var en någonsånär liberal styrsman stödde bruket av det finska språket, hvilket givetvis fick positiva följder då språket fick nya domänområden, bland annat genom lagstiftning - även om Alexander kanske gjorde detta för att få en skiljelinje emellan svensk-finska kontakter samt bryta eller försvaga banden dem emellan. Nästa härskare, Nikolaj II, hvar däremot ej lika givmild med kulturella avyttringar och ville med bryska metoder förryska landet, hvilket fingo som följd att en nationalism växte fram og anno 1917, under revolutionen, tog landet tillfället i akt samt bröto sig loss och 1919 blev det fritt. 1917 försökte även Åland bryta sig loss från Finland för att istället ingå i Sverige som de har långvariga och långtgående kulturella band med, men utgången av detta försök blev att Åland 1920 fick långtgående inre självstyre, men inom det finska riket. Till saken hör även att 1940 så fick Finland avträda Karelen i östra Finland till Sovjetunionen.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento