martedì 10 febbraio 2015

Qwinnans öfwerhöghet à la SCUM (Society for Cutting Up Men) - lightversion - Censur af svensk og norsk media - ett axplock


Rörandes qwinnans gudinnestatus oc hwad det ledo til.

Uthifall wi i allomkwädande tonalag sagom at männ hwarandes utaf en mer simpelsam construction än hwarandes qwinnan så farom wi ej til fullo med osanning, ity det hwarandes et factum biologicum at qwinnan hwaro mer construerad complexe, ity qwinnans qapacitet at bringa lifwet hwidare detta åwisa.

Uthifrån mentala synhwinklar hafwandes detta äfwen gifwo människan någonsamma effecter secundaria, uthifrån känslosynhwinkel fysicæ hwarandes det et gifwet factum at qwinnor hafwa mer difficile än männ åfinnandes erhållen njutningstillstånd i sphæra sexualica. Manliga qiönet ofteliga som hårdare qaractäriseras, mer upfyllda utaf drag barbaricum, mer spåriga på enckelt wis, med flere mer eller mindre egenscaper depriwer enär qwinnokiönet ställes fram i dagher så som hafwandes positiwa egenscaper primeur såsom ömmande mänskligighedt, snällhedt, ömsinthedt – detta kunne så tolkas som en effect secundeur positiwum af clarare slagedt utaf mödraskapet säges det.

Qwinnokiönet kunne således finnas hwarandes mer lagda emotionelle, hwarandes äfwen mer mystique, förandes i doldhet, segretiwa, ibärandes flere tankestructure complexe, emedans manliga qiönet ofteligare än eljest gåendes rakare uppenpå spörsmål – dylik discrepens som hwid wissa stunder leda till problem i flödogången utaf communication.

Detlika hwarandes gällande hwad gällo de olikhwarandes qiönens systema sexualia, icke blott wäsen mentale utan likewäl scaffenhet fysicæ. Manliga qiönet hwerkandes hafwandes simplicare at åfinna simplare njutning i illustratiwa fotograficæ enär qwinnokiönet kunna åtfinna eggnings lösning wia ordens formning oc dess tingesteliga innebörd. Åberopandes aspect fysicæ af sexualia så hafwa qwinnokiönet långt flere utwecklade zoner utaf erogen art som hwad gälla waginan hafwer en myckken mer montage complicé ömsewis mannens mer simpelscapta qiönsorgan.

Manskiönets fallos, stafwandes φαλλός uppenpå rekorderliga grekiska, hwarandes i förhållandet simpelsamt construerad oc det hwarandes hwanligtwis smideligt för en osjukelig person utaf manskiön at erfå erectionerad stafw, oc at då få eräcktschón at utmynnandes i en orgasm éjaculation, wissa wälbetjänta männ kunno då erfå flertalet orgasmer, detta böre troligtehwis ses som en upprepande function af samma förlopp. Qwinnors qiönsorgan kräfwa ehuru större ansträngning för att blifwandes eggad, men äfwen för at nå tocken extas at man kunne benämno det hwid hwarande orgasmicq, alle kunne ej ens detta ernå. Trageliken nog.

Qwinnokroppen som sådan hwarandes til sin natur en scapelse af skiönare carackter än hwarandes mannens, särleda med tanke å kroppens inombördsliga functionæ då det hwarandes den som föro lifwet hwidare.

Uthifrån dessa synhwinklar hwarandes det icke heller ledes udda uthifall qwinnokiönet i månghentalige religioner oc culturer hwardet afhyllad som hwarandes en gudomelighet, icke mindst för hennes functionalitet inom människorasen men äfwenledes för at hon mer än manskiönet kunne härska genom list oc andra capaciteter wäsen mentale emedans mannen genom tiderna oftare än däremotställandes härskat genom ren ock skiär bestialisk råstyrka, en scapelse där testosteronet hwarit af styrande hwikt.

Mansqiönet hafwandes ofteligha äfwen caractäriserats som utaf större mentabilité logic än däraf qwinnan hwilket förklaringarna sägandes hafwa con instinct pour la chasse at scaffa, de fleste wetenscaperna bygga sedan uppenpå logicism hwilket göre at mannen törhändelighen hwarit mer framträdande inom dessa områden, eljesta orsac kunne hwara at mannen hwarit mer framstående inom crafterna scientifique fördenskull at qwinnor blifwit discriminerade.

Uthifrån dessa criterier hwarandes det heller ej särleda underlight at bese qwinnan som scapelse utaf högre rang, äfwen om en icke önskar blanda in egenheterna för mentalismen oc framhäfwa dem som bundna af culturelle, qwarståendes då factumet kring att qwinnans njutning oc lyckosinnestånd hwarandes mer tunggrott at mästra, ity de hwarandes utaf högre structure complexe. Härifrån hwarandes conclusionen icke hwidare långdragen om en hwarandes i seende at mansqiönets njutningswägar hwaro utaf structure simplic, teendes det sig äfwenleda naturligt at wi concentrerom oss upenpå at lyckogiöra oc njutningsföra qwinnans lifw - ity mannens lyckogiörning oc njutningsförning blifwo garanté genom detta förfarande.

Under act sexuelle skulo en således hwid hwarje unica tilfälle concentrera uppenpå qwinnoqiönets arla njutning, hennes önskemål oc wiljor böro häri bejakas hwarwid hennes behof erfåes tilgodosedda uthifrån egna bästa förutsättningarna hon hafwa – en man hwarandes ändock därpå omständigheter hwarandes normale hwarpå nära garanterad höga form utaf njutning sexuelle.

En man böre äfwenleda erkiänna njutning genom själfwaste factum at qwinnan njuta, detta hwarandes gifwetwis et förhållande reciproctalt men enär qwinnans njutning hwarandes mer difficile at mästra så hwarandes det äfwen den en böro concentrera sig upenpå.

Hwidare kunne en anse at qwinnokiönets njutning hwarandes mer af mystic kommen, at hon hwarandes tilhörig sphære diwine, eller åt minstone giörandes mer utwecklad complexe människoscapelse, hon hafwer djupare känslolifw, mer utweckladt lifw emotionelle. Hon hwardandes hwid sanningen en mer fullbordad wariant oc därwidalags något männ hafwa at upfylla hennes kraf så at hon kunne nå målen om njutning maximale oc lycka.

Manskiönet hwarandes äfwenleda winnande part i detta handlande så skiönt, då han gienom at dennes älskade part ånjuta lifwet äwenså böre kunna känna af njutning i sig själfwt. At concentrera sig upenpå qwinnans njutolifw ledo til et rätthwisande förhållande då detta giöre så at dem båda hafwa möjlighet at ernå målen af njutning.

Under en sexact kunne det rent practicum stifta an at mannen naturelegtehwis böre utöfwa cunnilingus upenpå qwinnan uthifall hon så tilwida önska, oc i tockna fall gifwethwis under så långa tider i mässig stund som hon höfwer på sig för at det skall bibringa henne njutning extase, at hon böre få de handsamma eller tungsinta smek, myspys oc öfwrigt tänkbara trefwligheter hon än så för stunden önska oc finna behof af äro til synes en själfwklarhet. Något annat wore til fullo barrockt.

Spöret kunno då framföras om icke mannen tilika böre gifwas dessa tingestar delicatum, detta hwarandes et spörsmål af art indiwiduelle oc böre så icke theoretica bestämmas härennu, til skillnad från hwadan fallet hwarandes för qwinnan där detta fåen sägas hwarandes en berättning collectif generale, men det hwarandes i hwilket fall eij nödwändelight för mannen at erhålla denna priorité då mannens construction hwarandes sådan att han utaf naturens nycker oc sanning gifwits kropp simplifict hwarhän han alltid ändå uppnåendes njutning sexuelle. Wi kunnandes sägom wi klarlaght detta ånyo.

Qwinnor fåendes naturellement således gifwa njutning åter, behöfwandes ack icke så göra, det kunne äfwen härwida hwara framförwärt ordesligt at enär centreringen totale skall hwara på qwinnans lott så hwarandes det til synes äfwen så at mannen ej bör skämmas bort, då det hwarandes männen som finnes til för qwinnans benjutning, hon som skiapar lif, ack ej twärtom.

At qwinnokönet finnes til, räcker nock för at männen skola finna njutning. Allt i öwerigt tilhöre henne.

Qwinnsa äro som en gåfwa diwine til et annorstädes makalöst jordefast lifw, hwarwid det hwarandes mannen som standhar i tacksamhetsskuld til qwinnan oc giwetwis böre gifwa henne den upmärcsamhet oc tilfredsställelse hon så önska.

En man skola således själfw erfå njutning af at han gifwandes njutning til den han kiännandes sig bunden entil, enär hansea gudinna kiänna njutning oc lycka så skolat han oc kiänna dessa kiänslomässiga ting. Uthifall han icke hwarandes tilräckeligh i at gifwa njutning oc lycka så är det som tidigare sades, qwinnans njutning oc lycka som hwarandes det allderhögsta essentielle, det hwarandes hennes situ préférence som äro awgiörande hwad som kräfwas kunnes, hon kunna då behöfwa fler werktyg, detta hawer hon en absolut rättighet åtil - det hwarandes under ewig tid hennes njutning oc belyckning som hwarandes måttstocken på när denna har fyllts.

Är äfwenleda detta icke tilräckelight, hwilket det som ofteligha ei är, med denna karlaslok hon hafwer anförscaffat så besitta qwinnan rätten totale at anförscaffa et flertal, mannen skola om han hwarandes normal hwid sina sinnes stånd endast finna sig hwarandes til nöjes med detta, då han enkom skall önska henne det bästa og främsta - wil hon, skolat hon få, hennes njutning oc lycka ist primus adwecata. Hwid sällsamma tillfällen giör han ej detta, alternatiwen hwarandes att smyga om det, eller hwarför ej, då barskt utslänga det diaboliska fanescapet.

En kunne enbart hylla qwinnor som hwarandes utaf denna sanningsfulla oc själfwberättighande persona insikt om sin sciapelses wäsens hwarandes diwina befintelighet samt ock gifwetwise icke hawandes något emot at mannen med sitt sinne, själ oc ögon äro seendes det på detta hwarandes hwis. Factumet at qwinnan hwarandes en gudinna som både fysiscæ, mentale et spirituelle standha öfwer mannen hwarandes något både mannen som qwinnan böro erkänna som om det wore en själfwklarhet, då det ju så just hwara.

Det hwarandes ack oklart om det tywar hwidare förklaringar men då qwinnokiönet hwarandes en mer scapelse complexe än hwarandes manskiönet kräwes det upmärksamhet af högre grad, ansträngning, med mera, för at dessa jordbewandrande gudinnescapelser skolat kunnandes upenå delika grad af njutning oc lycka såsom mannen giörandes. Mannens innebyggda simplicitet gällande detta göre så at han i kropp samt anima garanteras njutning oc lycka utan hwidare ansträngning, häraf måste man allderenstunna tid concentrera sig upenpå qwinnan. Iagh finner det både själfwfallet oc uppenbart, logiskt oc conseqwensuellt, ingen bör härwid kunna motstrida dylicata factum.

Likaledes uppenbarelighen kunne det tyckas at om qwinnans njutning oc lycka nu ändelighen dock icke kunno säkerställas af mannen så hafwandes hon til fullo en rätt at complettesera denna man, för det hwarandes qwinnans njutning oc lycka som skolandes kommat i första hand, speciellt från mannens sida som sägandes älska hennes personne oc hwiljandes henne all lycka oc njutning hon än så kunne erfå, häraf böre han ej i sig känna swartsjuka eller andra ägande behofwliga åkommor.

Uthifall denna man icke räckandes til så behöfwandes det icke wara så at skuld skull åläggas upenpå mannen då qwinnans bescaffade structure complexe kunne göra så at hon hafwa högre kraf för at njutning ernå, både mentale såsom sexuelle, än hwad en man från sin fulla kraft klarar af. En qwinnas önskeningar kunnon äwen så ibland wara så at di finna det njutningsfullt när di erfåa upmärksamhet hwarwid de böro fåendes denna upmärksamhet så att de kunnandes njuta utaf den. Känna qwinnan attraction sexuelle til andra så böre hon fåendes utlefwa detta, fullt ut, då et hindrande utaf detta åstoppar posibilité pour henne at åtnjuta njutning oc lycka.

Sedan kunne en äfwenledes åberopa, ty då qwinnkiönet de facto hwarandes långt mer complexe gällande detta kiänslolif så torde hon ju wara mer utwecklad än hwarandes mannen, en högstämmigare galantare form eller så til korta sägo hwarandes en mer utwecklad formation utaf människoscapelsen. Själfwfallet anses då att mannen skola inse sin roll oc werkligen se til, eller så försöka, at denna högre utwecklade hwarelse får det så bra hon allena kunno godtgöra sig. Med detta resonemang i bakgrunden så hwarandes det til sywendes solaklart at mannen skolat hylla qwinnan, at qwinnans tillfredsställning både mentale et fysiscæ hwarandes det enkom centralaste målet som både karlen oc qwinnan skolandes hänge sig åt. Det hwarandes, för både karl som qwinna, enkom qwinnans njutning oc högre positione emotionelle samt sinnesstatus som ära målet.

Wissa kunno då utsäga at det kunne blifwa tal om utnyttjning utaf mannen. Det hwarandes til sywendes sant at männiscowarelsen ibland beter sig illahandlandes men iagh hwarandes troendes at männiscohwarelsen innerst inne i wäsendet hwarandes en godsint hwarelse, med dessa utwidgade règles du jeu så kommo ehuru utnyttjning at skola ske. Utnyttjning som sådan hwarandes naturligtfwis fel men det tya blifwa bara frågan om utnyttjning om det uppfattas som utnyttjning, gåendes mannen med på hwad det nu må hwara så hwarandes det inget problem, winner qwinnan på detta oc finnandes njutning af skeendet så warda allt okej, hennes njutning oc lycka hwarandes det focala. Således kunnandes man ej komma til annan conclusion än at det icke ett problem kunne ens hwara.

Problem kunno ehuruwäl upestå uthifall en manskiön indiwiduelle icke sin roll tager til fånga, han hwarandes dock intet ’slaf’, således hwarandes han frisatt att bryta up oc lämngöra qwinnan om han ej til förnöjes hwara. Detta säga hwill, någon större åskillnad från huru det öfwerlag ser ut hwid dags lägo det så ej hwara. I detta hwarandes fallet hafwandes icke så mannen kommit til insikt om sin status som en tjänare åt femme diwine, til Gudinnan.

Om mannen dock hylla qwinnan såsom den Gudinna hon så fullständigt upbygga, så hända upbrytning ehuru ej icke esomoftast hwilket gifwandes qwinnan extra grande espace à vivre, men det hwarandes et swängom rum som mannen accepté oc då hwarandes det ej utnyttjning utan enbart nyttjning utaf befintliga resurser för att nå lycka oc njutning. Toute accepté et par préfére.

Därest qwinnan wärderas i sin rätta börd, oc mannen wid den sin, finnes aldrig något enstaka problem, ty qwinnans hwal oc macht hwarandes oinskränkta oc allsmächteligha. Wardän de än så hwarda, de hwaro utaf högsta godo.

Männ oc qwinnor må hwara utaf lika wärde i mänscelight hänseende, det är gifwet correcta, men det betyda så ej at wi behöfwom hwarandes lika utwecklade samt likasamt complexe. Såframt man omwända det, det finnes ingen skillnad i waleur emellan begåfwade normale ou retardé i de fleste wärld theoreme. Det finnes således ingen grund i att påstå at denna syn går åt ’allas lika wärde’, synen accepté bara qwinnans status complexe, istället för at henne trycka oc föra ned, märk ned, qwinnan til mannens niweau simplice.

Wissa kunne så i sit eget sinne hwara af troende at resonemanget hwarandes en anspelning premieur för at manskiönade skullo kunna hwara otrogna utan at därför erhulda sämre samwete. At det masculina qiönet skulle hafwa sexuella gästaspel hwid sidan om den han hålla kär, hyllar oc åtrår, existerar ej alls i förelagd tes, dessutomså, ifall qwinnan besitta sortesjuka så hwarandes makes ewentuelle actiwité sexuelle con qwinnor andra än hon själw, eller med män, hwarandes det henne direkt negatiwt för hennes belyckning oc njutning, det står så tydeligt klart at han så ej bör få giöra.

I mina dagher af lifwet hawer iagh så aldrighen mött en qwinna som icke i sit innersta wäsen alltid önskar at mannen åtrår enkom henne til sin fulla existence, utan awwikelser, hwarwid det sinnes upenbart at qwinnor i gemen för sin tilfredsställelses mentale hafwer en absolut rätt at awkräwa total trogenhet gientfrån maken sin.

Friheten för qwinnor at hafwa partners sexuelle multipelle om de så wilja åligga i at deras kraf för njutning äro mången gång högre, det kunnandes behöfwas både wariation, spänning, omwäxling eller hwad som helst för at en lustfylld qwinna skolat kunna njuta, eller bara siälfwaste factumet at hon finna någon attractiwe oc önska hafwa just den hanen just för den stund actuelle. Man kunnen då undra hwarför mannen skolandes hindra henne at erfå en saligförande stund här uppenpå jorden, han bör ju bara blifwa glader af at hon erhålla en stund af skiön njutning i lifwa.

Mannens njutning åkräwa icke alls lika mycket, han hwarandes enklare oc erfår sin njutning sexuelle på ytterst simpelsamt hwis, dessutom böre han ju finna njutning utaf at hans gudinna njuter. Det är nog förtalt kring detta.

At qwinnan innehafwer rätten at hafwa i antalet huru många partner sexuelle hon än wilja emedans mannen allenast skola åtrå erotic sin hwaraste gudinna enhwalds detta icke kunne synas hwara et skefwt förhållningssätt, det åfinnes ingen orättwisa i detta uthifrån theoretica synhwinkel. Detta hwarandes icke skefwt på något hwis för båda äro fåendes utaf sin bördsrätta njutning, qwinnans kräfwa bara mer, men enär det hwarandes njutningen som hwara målet så hwarandes det icke fel at qwinnans tillfredsställelse kräfwa mer.

För at et annat exempel taga i lysning: Det kräfwes större penningar oc mannakraft för at krafwet, eller målet, tilgodose, om at de handicapade såsom de blinda, döfwa eller stumma skolat fåendes en lika wälgod skolgång som barn som icke hafwa dessa besciaffenheter, i detta fallet anses det hwara orätthwist om samma factiska pfenning hafwa utdelats per barn i kostnadsberäknelserna för skolgången då detta skulo inneburit at de handicapade barnen icke hade kunnat hafwandes nå målen om lika bra skolgång. Det kräfwes helt enkelt mer för at nå målet, då det hwarandes rätthwist at de så äfwen erfår mer. Qwinnan blivest handicapad om hon ej mer fåest.

Därest qwinnan behöfwa flere partners så hwarandes det icke alls orättfärdeligt om hon fåendes hafwa det emedans mannen hålla sig til sin gudinna sacrala, det hwarandes rättfärdelighen då syftet hwarandes at båda skolandes uppnå målet om njutning oc lycka. Mannens behöfwa man icke kring hwidare betänka, ity det kommandes slätt automatisct emedans qwinnans kräfwandes högre grad af werkan. I ofwannämnda resonemang hwarandes det främst njutning sexuelle oc lycka som spörjas upenpå, lycka i sinne kräfwa esomoftelighen en hel del för alla inblandade, då ännu mer för en qwinna med sin djupa börd.

En qwinna som ständelighen blifwandes behandlad som hwarest gudinna commandes hwäll icke hafwandes mycket til öfwers för sådana karlaslokar som ej uppmärksamma henne i tilräckelig grad, om hon alldentid blifwa uppmärksammad utaf sin man så fåendes hon detta med tidens gång som goheligt dailigt krafw, så länge han ställe upp på detta föreligga det ej något problem i sig. Slutar han ställa upp på detta men hon kräfwer det ändå, ja då hwarest hennes njutningsbehow icke tillfredsställda i deras förhållande hwarwid hon innehafwa rätten att honom complettera för hans brister, en rätt hon wid allsom tid ändock hafwer.

Så hwarandes äfwen fallet om han förhwisso fortsätta oc upmärksamma henne men hon erfår stegrandes kraf, til följd utaf slentrian törhända, hwarwid han längre ej räcka til för at säkerställa njutning oc lycka för la femme. Hennes njutning oc lycka hwarandes tilikt framgent det centrala. Hursomhelst hon alltid hafwa rätt at införskaffa sig njutning på hwilket sätt hon än wilja. Mannen står alltid fri at från sin partner wandra, om han icke finna njutning oc lycka i att befinna sig i närheten utaf henne. En dylic lämning bewisar ehur at dyrkningen utaf gudinnan icke hwarit af sanningsenlig börd.

Mannen hware simpel, därför hwarandes han underställd den som hwara complexe som kunne nyttja honom eller flera utaf sådana som sitt redskap för at ernå det både mannen oc qwinnan alltid skall eftersträfwa, sägandes, qwinnans maximala njutning oc lycka. Qwinnan hwarandes apexet på ewolutionen, hon hwara den mer utwecklade, hon hwara det bästa som åfinnes, det bästa som någonsin giorts, dessutom hwarandes hon mer emotionelle oc spirituelle - hafwandes man någonslags religiös tro så hwara hon närmare den andliga oc gudomliga wärlden, alltså äro hon dessutom gudomelig.

Hon hwarandes den som bringar lifw.

När mannen fåendes en qwinna att njuta, eller låta henne njuta på det sätt hon wilja, så smeka han en gudoms själ. Något heligare samt saligförande än så kunne det icke blifwa. Qwinnan hwarandes mannens wäg för at öfwerhufwudtaget få komma i contact med sphæra diwine, utan qwinnan nåendes han icke dit - qwinnan befinner sig redan där.

Utan qwinnan, finnes mannen ej ens til.

~


Nessun commento:

Posta un commento