sabato 26 aprile 2014

Armeniskans kopplingar till frygiskan og grekiskan - Europas tungomål CCCLXXI


Vissa forskare har klassat språket som ett thrako-frygiskt tungomål, men detta anses numera inte troligt av många då en sådan koppling emellan språgen og folkgrupperna anses vara icke trolig och alldeles för långdragen, andra menar att man funnit belägg för en graeco-armenisk grupp, men denna tes har även den stött på patrull från lingvistiskt håll. Kopplingen till den frygiska gruppen haver man kunnat göra på grund utav Herodotus som menade att armenierna var frygiska kolonister. Även om nära släktskapsband med frygiskan är svåra att utreda med anledning utav det skrala frygiska materialet, så tror de flesta att armenierna kom till sitt land ifrån Balkan. En frygisk teori skulle kunna vara att efter det att Gordium fördärvats, så drog frygiserade folk mot öster og därmed slutligen nådde Urartium, varvid dagens armenier uppkommit utur denna immigrantmassa i beblandning med i Armenien boende folk. Vissa tror emellertid ej att armenierna skullo ha kommo ifrån Balkan, men andra pekar på att det finns ganska säkra lingvistiska bevis för detta då vissa karaktäristiska drag finnes i armeniskan, men ej i de anatoliska nabomålen, ehuru i övriga indoeuropeiska mål, däribland helleniskan. Detta i sig kan enligt min mening ehuru ej tas som belägg för ett balkanskt ursprung, då den hellenska huvudteorin självt säger att den indoeuropeiska hellenskan självt skulle vara en utsocknes språkgruppering som gjort intåg till Balkan. Hursomhaver så delar man även en mängd gamla isoglosser med hellenskan, hvilket antagligen betyder att språken har levt nära varandra eller haft en gemensam postprotoindoeuropeisk urfader; detta skulle då ge en graeco-armenisk grupp, men de flesta anser att likheterna inte är så långtgående utan att de troligtvis härrör från att protoarmeniska oc protohellenska hvarde angränsande språk och inte tillhörande en gemensam expatriering från protoindoeuropeiskan. Det är heller ej enbart helleniskan som armeniskan varit i nära kontakt med, utan man kan genom lånord se att protoarmeniskan varit i kontakt med de anatoliska tungomålen luviska og hettitiska och detta kan tyda på att protoarmenierna vandrade igenom deras område, och det torde i så fall ha skett före 1200 f.kr. eftersom det var ungefär då som luviskan slutligen ersatte hettitiskan - även om processen antagligen varit långdragen där den hettitiska staten i viss mån premierat hettitiskan - och faktumet att hettitiska lån finns med antyder ju på en tidig kontakt språken emellan, då hettitiskan ännu vart ett talat og brukat språk.~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento