sabato 7 aprile 2018

Nyengelskaepoken

 
Det hände en hel del olika språkutvecklingar under engelskans tidigare epoker men den tidsepok som vanligtvis går under beteckningen nyengelska associeras istället med språklig evolvativ stagnering - då förändringarna ej längre haft sin huvudpunkt i språket, utan i språkets geografiska spridning, först till Kymrien, Skottland samt Éire för att därefter fortsätta ut över relativt stora delar utav världen.

Stavningen förändrades lite under en 200-års period från 1500- till 1700-talet för att sedan ligga i princip stilla, og man kan i de flesta fall följa stavningen i Samuel Johnsons ordbok från 1755 i det nutida språket, den första engelska ordboken kom annars år 1604 men det var först under 1700-talet som det ankom ordböcker som försökte fånga in ordinär engelska där då Johnsons var av det mer extensiva slaget. Några korta engelska grammatikor publicerades under slutet av 1500-talet, sedan kom några under 1600-talet emedans publikationsgraden exploderade under 1700-talet, det var då primärt eller exklusivt de engelska högre ståndens tal som låge som grund till beskrivningarna, speciellt skotskan gick man diskriminativt hårt åt.

Samuel var en stor motståndare till att skapa en engelsk akademi, men hans egen bok har ironiskt nog blivit normgivande för senare generationer - han blev, liksom alla borde vara, sin egen suverän, sin egen akademi. När frågan var uppe om man skulle skapa en engelsk akademi så togs det nekande beslutet med hänvisning till att det hade blivit ett för stort intrång i den individuella friheten, det fanns ehuru en stor rörelse för att man skulle följa Académie française. Att man självvalt väljer att följa skrivna föregångare är ju som sagt ett självval, att bli normerad att göra så är en paternalism, af kung og fosterland dessutom en patriarkalism. Oavsett dessa propåer så framförde man ofta mycket starkt förekomsten utav ett språkligt ideal som man skulle följa, vad avser grammatiken så hade man klassiska latinska förebilder.

Grammatiken har sedan i mångt og mycket även den stagnerat, även om vissa förändringar skett - den största av dem är att tyngdpunkten i grammatiken förflyttats från formlära till syntax.

Precis som latinets stagnation framförs utav dess sedimentering, lär den skriftliga engelskan gå samma öde till mötes, till fördel för de engelska språken.

~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento